Opinto-opas

Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2020 - 2021

(Opintosuunnitelman uudistuksen myötä joidenkin kurssien nimet ovat muuttuneet.)


Perusopinnot 25 op

694677P Johdatus informaatiotutkimukseen 5 op, periodit 1-2

700169P Johdatus tieteelliseen ajatteluun, 5 op (HIKUVIE:n yhteinen), periodi 1

694684P Tiedonhankinta ja tiedonhaun tekniikat 5 op, periodit 1-2

694661P Informaatiolukutaidot erilaisissa ympäristöissä 5 op, periodi 2

694662P Informaatiokäyttäytyminen ja –käytännöt 5 op, periodi 2


Aineopinnot 
Kaikille pakolliset opintojaksot

694679A Informaatiolainsäädäntö ja –etiikka 5 op (mahdollisuus suorittaa kirjatenttinä tenttiakvaariossa ja joka toinen vuosi myös Tieman opetuksen yhteydessä opetettuna opintojaksona: TIEMAn 694532S Joukkoviestinnän etiikka ja viestinnän lainsäädäntö (5 op). Vuonna 2020 järjestetään 2. periodissa)

694694A Informetriikka, tieteelliset kirjastot ja avoin tiede 5 op, periodi 3

694695A Johtaminen ja asiantuntijuus tietoperustaisissa organisaatioissa 5 op, periodit 3-4

694693A Informaatiosisältöjen arviointi ja organisointi, 5 op, periodi 4

700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op (HIKUVIE:n yhteinen), periodi 3

694698A Kirjasto- ja tietopalveluiden kehittäminen, 5 op, periodi 4 - verkkokurssi

694692A Työharjoittelu 6-8 op

 

PÄÄAINEOPISKIELIJOILLE LISÄKSI KUULUVAT JAKSOT

694602A Kandidaattiseminaari 8 op, 2 opintovuosi
yli lukuvuoden (periodit 1-4) jatkuva seminaarityöskentely, joka sisältää
•    Seminaariosuuden, joka sisältää luentoja ja sen aikana on tarkoitus aloittaa kandidaatintutkielman kirjoittaminen ja mahdollisesti myös aineiston keruu.
•    Tutkimusmenetelmät 700333P –HIKUVIEn yhteisen menetelmäkurssin yleinen luento-osuus, periodit 1-2.  Erillinen ilmoittautuminen!
•    Tilastotieteen peruskurssin osuuden. Informaatiotutkimuksen oma osuus HIKUVIEn Tutkimusmenetelmät –kurssia. Järjestäminen kevätlukukaudella 2019 on vielä auki, siitä tiedotetaan myöhemmin.
•    Kirjaston järjestämän Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I (010132Y) osuuden. Suositeltavaa suorittaa tarjolla olevissa "HuTK yleinen"-ryhmissä. Erillinen ilmoittautuminen!
 (Jos olet jo aiemmin suorittanut tähän opintojaksoon sisältyviä osia eli Tutkimusmenetelmät I, Tilastotieteen peruskurssin tai/ja Kirjaston järjestämän kurssin niin näitä osioita ei toki tarvitse suorittaa uudestaan. Lisätietoja: Heidi Enwald)

Seminaaria seuraa: 694667A Kandidaatintutkielma 6 op, periodit 1-2, 3. opintovuosi
•    kandidaatintutkielman viimeistely sekä seminaari, jossa tutkielmat käsitellään ja opponoidaan.
Tutkielman valmistumisen ja esittämisen jälkeen tulee tehdä myös 694573A Kypsyysnäyte (0 op)


Syventävät opinnot 25 op

694697S Ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt informaatiotutkimuksessa, 5 op, periodi 1

694682S Tutkimusmenetelmät, 5 op, periodit 1-2

694691S Ihmis- ja yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmät, 5 op – tentitään tenttiakvaariossa

694632S Pro gradu-seminaari, 10 op

694582S Pro gradu –tutkielma, 30 op (huomaa opintopistemäärän muutos)

Vaihtoehtoiset opintojaksot:

694637S Terveystieto ja –viestintä, 5 op - tenttiakvaario

694668S Informaatioympäristöjen ja tieteellisen viestinnän tutkimus, 5 op – tenttiakvaario

694669S Informaatiokäyttäytymisen ja -käytäntöjen tutkimus, 5 op – tenttiakvaario

694672S Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus, 5 op - tentitään HuTKn yleisinä tenttipäivinä

694673S Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus, 5 op – tenttiakvaario

694690S Informaatio ja tieto yhteiskunnassa, 5 op – tenttiakvaario

694688 Informaatiolukutaitojen tutkimus, 5 op - tenttiakvaario

Lisäksi mahdollisuus suorittaa:
694644S Tieteenfilosofia ja -sosiologia, 5 op – kirjallisuuskuulustelu, kurssin voi suorittaa syksyllä 2020 (TIEMA)
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2019 - 2020

Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja laajuudet).

Perusopinnot 25 op

694677P Johdatus informaatiotutkimukseen 5 op, periodit 1-2

700169P Johdatus tieteelliseen ajatteluun, 5 op (HIKUVIEn yhteinen), periodi 1

694678P Tiedonhankinta ja –haku 5 op, periodit 1-2

694661P Informaatiolukutaidot erilaisissa ympäristöissä 5 op, periodi 2

694662P Informaatiokäyttäytyminen ja –käytännöt 5 op, periodi 2

Aineopinnot 

Kaikille pakolliset opintojaksot

694679A Informaatiolainsäädäntö ja –etiikka 5 op (mahdollisuus suorittaa kirjatenttinä tenttiakvaariossa ja joka toinen vuosi myös Tieman opetuksen yhteydessä opetettuna opintojaksona: TIEMAn 694532S Joukkoviestinnän etiikka ja viestinnän lainsäädäntö (5 op))

694694A Informetriikka, tieteelliset kirjastot ja avoin tiede 5 op, periodi 3

694695A Johtaminen ja asiantuntijuus tietoperustaisissa organisaatioissa 5 op, periodit 3-4

694693A Informaatiosisältöjen arviointi ja tuottaminen, 5 op, periodi 4

700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 5 op (HIKUVIE-opintoja), periodi 3

694692A Työharjoittelu 6-8 op

 

PÄÄAINEOPISKIELIJOILLE LISÄKSI KUULUVAT JAKSOT

694602A Kandidaattiseminaari 8 op, 2 opintovuosi

yli lukuvuoden (periodit 1-4) jatkuva seminaarityöskentely, joka sisältää

 • Seminaariosuuden, joka sisältää luentoja ja sen aikana on tarkoitus aloittaa kandidaatintutkielman kirjoittaminen ja mahdollisesti myös aineiston keruu.
 • Tutkimusmenetelmät 700333P –HIKUVIEn yhteisen menetelmäkurssin yleinen luento-osuus, periodit 1-2.  Erillinen ilmoittautuminen!
 • Tilastotieteen peruskurssin osuuden. Informaatiotutkimuksen oma osuus HIKUVIEn Tutkimusmenetelmät –kurssia. Järjestäminen kevätlukukaudella 2019 on vielä auki, siitä tiedotetaan myöhemmin.
 • Kirjaston järjestämän Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I (010132Y) osuuden. Suositeltavaa suorittaa tarjolla olevissa "HuTK yleinen"-ryhmissä. Erillinen ilmoittautuminen!

 (Jos olet jo aiemmin suorittanut tähän opintojaksoon sisältyviä osia eli Tutkimusmenetelmät I, Tilastotieteen peruskurssin tai/ja Kirjaston järjestämän kurssin niin näitä osioita ei toki tarvitse suorittaa uudestaan. Lisätietoja: Heidi Enwald)

Seminaaria seuraa:

694667A Kandidaatintutkielma 6 op, periodit 1-2, 3. opintovuosi

 • kandidaatintutkielman viimeistely sekä seminaari, jossa tutkielmat käsitellään ja opponoidaan.

Tutkielman valmistumisen ja esittämisen jälkeen tulee tehdä myös 694573A Kypsyysnäyte (0 op)

 

Syventävät opinnot 25 op

694682S Tutkimusmenetelmät, 5 op, periodit 1-2

694632S Pro gradu-seminaari, 10 op – Terttu Kortelaisen uusi ryhmä aloittaa keväällä 2020. (Vanha ryhmä jatkaa syksyn 2019)

694582S Pro gradu –tutkielma, 40 op

 

Vaihtoehtoiset opintojaksot:

694637S Terveystieto ja –viestintä, 5 op (kirjatentti tenttiakvaariossa syksystä 2017 alkaen)

 694668S Informaatioympäristöjen ja tieteellisen viestinnän tutkimus, 5 op – tentitään tenttiakvaariossa

694669S Informaatiokäyttäytymisen ja -käytäntöjen tutkimus, 5 op – tentitään tenttiakvaariossa

694672S Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus, 5 op - tentitään HuTKn yleisinä tenttipäivinä!

694673S Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus, 5 op – tentitään tenttiakvaariossa

694690S Informaatio ja tieto yhteiskunnassa, 5 op – tentitään tenttiakvaariossa

694691S Ihmis- ja yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmät, 5 op – tentitään tenttiakvaariossa

694688 Informaatiolukutaitojen tutkimus, 5 op - tentitään tenttiakvaariossa 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2018 - 2019

Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja laajuudet).

Perusopinnot 25 op

694550P Informaatiotutkimuksen perusteet 5 op, periodit 1-2

694660P Informaatioympäristöt ja kokoelmat 5 op, periodi 1

694678P Tiedonhankinta ja –haku 5 op, periodit 1-2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694662P Informaatiokäyttäytyminen ja –käytännöt 5 op, periodi 2

Aineopinnot 

Kaikille pakolliset opintojaksot

694679A Informaatiolainsäädäntö ja –etiikka 5 op (mahdollisuus suorittaa kirjatenttinä tenttiakvaariossa ja joka toinen vuosi myös Tieman opetuksen yhteydessä opetettuna opintojaksona: opetetaan syksyllä 2019 TIEMAn 694532S Joukkoviestinnän etiikka ja viestinnän lainsäädäntö (5 op))

694681A Informetriikka 5 op, periodi 3

694666A Johtaminen tietoperustaisissa organisaatioissa 5 op, periodit 3-4

694680A Tiedontallennus ja –organisointi 5 op, keväällä

700332P Digitaaliset ihmistieteet 5 op (HIKUVIE-opintoja), periodi 3

694557A Työharjoittelu 5-8 op

 

Vaihtoehtoiset opintojaksot

694686A Lasten ja nuorten kirjastopalvelut 5 op, periodit 3-4

PÄÄAINEOPISKIELIJOILLE LISÄKSI KUULUVAT JAKSOT

694602A Kandidaattiseminaari 8 op, 2 opintovuosi

yli lukuvuoden (periodit 1-4) jatkuva seminaarityöskentely, joka sisältää

 • Seminaariosuuden, joka sisältää luentoja ja sen aikana on tarkoitus aloittaa kandidaatintutkielman kirjoittaminen ja mahdollisesti myös aineiston keruu.
 • Tutkimusmenetelmät 700333P –HIKUVIEn yhteisen menetelmäkurssin yleinen luento-osuus, periodit 1-2.  Erillinen ilmoittautuminen!
 • Tilastotieteen peruskurssin osuuden. Järjestäminen kevätlukukaudella 2018 on vielä auki, siitä tiedotetaan myöhemmin.
 • Kirjaston järjestämän Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I (010132Y) osuuden. Suositeltavaa suorittaa 2. tai 3. periodilla tarjolla olevissa "HuTK yleinen"-ryhmissä. Erillinen ilmoittautuminen!

 (Jos olet jo aiemmin suorittanut tähän opintojaksoon sisältyviä osia eli Tutkimusmenetelmät I, Tilastotieteen peruskurssin tai/ja Kirjaston järjestämän kurssin niin näitä osioita ei toki tarvitse suorittaa uudestaan. Lisätietoja: Heidi Enwald)

Seminaaria seuraa:

694667A Kandidaatintutkielma 6 op, periodit 1-2, 3. opintovuosi

 • kandidaatintutkielman viimeistely sekä seminaari, jossa tutkielmat käsitellään ja opponoidaan.

Tutkielman valmistumisen ja esittämisen jälkeen tulee tehdä myös 694573A Kypsyysnäyte (0 op)

 

Syventävät opinnot 25 op

694682S Tutkimusmenetelmät, 5 op, periodit 1-2

700169P Johdatus tieteelliseen ajatteluun, 5 op. HIKUVIE-opintoja,  periodi 1

694632S Pro gradu-seminaari, 10 op – Terttu Kortelaisen ryhmä aloittaa syksyllä, Maija-Leena Huotarin ryhmä keväällä.

694582S Pro gradu –tutkielma, 40 op

 

Vaihtoehtoiset opintojaksot:

694637S Terveystieto ja –viestintä, 5 op (kirjatentti tenttiakvaariossa syksystä 2017 alkaen)

(Muista mahdollisista valinnaisista kursseista tiedotetaan erikseen, katso tarkemmin opinto-oppaasta)

 

Kirjallisuustentit (joista valitaan 3 kpl):

694668S Informaatioympäristöjen ja tieteellisen viestinnän tutkimus, 5 op – tentitään tenttiakvaariossa

694669S Informaatiokäyttäytymisen ja -käytäntöjen tutkimus, 5 op – tentitään tenttiakvaariossa

694672S Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus, 5 op - tentitään HuTKn yleisinä tenttipäivinä!

694673S Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus, 5 op – tentitään tenttiakvaariossa

694685S Tiedonhaun tutkimus, 5 op – tentitään tenttiakvaariossa

6946835S Tiedontallennuksen ja haun tutkimus, 5 op – tentitään tenttiakvaariossa

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2017 - 2018

Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja laajuudet).

Perusopinnot 25 op

694550P Informaatiotutkimuksen perusteet 5 op, periodit 1-2

694660P Informaatioympäristöt ja kokoelmat 5 op, periodi 1

694678P Tiedonhankinta ja –haku 5 op, periodit 1-2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694662P Informaatiokäyttäytyminen ja –käytännöt 5 op, periodi 2

Aineopinnot 

Kaikille pakolliset opintojaksot

694679A Informaatiolainsäädäntö ja –etiikka 5 op (mahdollisuus suorittaa kirjatenttinä tenttiakvaariossa ja joka toinen vuosi myös Tieman opetuksen yhteydessä opetettuna opintojaksona: opetetaan syksyllä 2018 TIEMAn 694532S Joukkoviestinnän etiikka ja viestinnän lainsäädäntö (5 op))

694681A Informetriikka 5 op, periodi 3

694666A Johtaminen tietoperustaisissa organisaatioissa 5 op, periodit 3-4

694680A Tiedontallennus ja –organisointi 5 op, keväällä

700332P Digitaaliset ihmistieteet 5 op (HIKUVIE-opintoja), periodi 3

694557A Työharjoittelu 5-8 op

 

Vaihtoehtoiset opintojaksot

694686A Lasten ja nuorten kirjastopalvelut 5 op, periodit 3-4

PÄÄAINEOPISKIELIJOILLE LISÄKSI KUULUVAT JAKSOT

694602A Kandidaattiseminaari 8 op, 2 opintovuosi

yli lukuvuoden (periodit 1-4) jatkuva seminaarityöskentely, joka sisältää

 • Seminaariosuuden, joka sisältää luentoja ja sen aikana on tarkoitus aloittaa kandidaatintutkielman kirjoittaminen ja mahdollisesti myös aineiston keruu.
 • Tutkimusmenetelmät 700333P –HIKUVIEn yhteisen menetelmäkurssin yleinen luento-osuus, periodit 1-2.  Erillinen ilmoittautuminen!
 • Tilastotieteen peruskurssin osuuden. Järjestäminen kevätlukukaudella 2018 on vielä auki, siitä tiedotetaan myöhemmin.
 • Kirjaston järjestämän Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I (010132Y) osuuden. Erillinen ilmoittautuminen!

 (Jos olet jo aiemmin suorittanut tähän opintojaksoon sisältyviä osia eli Tutkimusmenetelmät I, Tilastotieteen peruskurssin tai/ja Kirjaston järjestämän kurssin niin näitä osioita ei toki tarvitse suorittaa uudestaan. Lisätietoja: Heidi Enwald)

Seminaaria seuraa:

694667A Kandidaatintutkielma 6 op, periodit 1-2, 3. opintovuosi

 • kandidaatintutkielman viimeistely sekä seminaari, jossa tutkielmat käsitellään ja opponoidaan.

Tutkielman valmistumisen ja esittämisen jälkeen tulee tehdä myös 694573A Kypsyysnäyte (0 op)

 

Syventävät opinnot 25 op

694682S Tutkimusmenetelmät, 5 op, periodit 1-2

700169P Johdatus tieteelliseen ajatteluun, 5 op. HIKUVIE-opintoja,  periodi 1

694632S Pro gradu-seminaari, 10 op – Terttu Kortelaisen ryhmä aloittaa syksyllä, Maija-Leena Huotarin ryhmä keväällä.

694582S Pro gradu –tutkielma, 40 op

 

Vaihtoehtoiset opintojaksot:

694637S Terveystieto ja –viestintä, 5 op (kirjatentti tenttiakvaariossa syksystä 2017 alkaen)

(Muista mahdollisista valinnaisista kursseista tiedotetaan erikseen, katso tarkemmin opinto-oppaasta)

 

Kirjallisuustentit (joista valitaan 3 kpl):

694668S Informaatioympäristöjen ja tieteellisen viestinnän tutkimus, 5 op – tentitään tenttiakvaariossa

694669S Informaatiokäyttäytymisen ja -käytäntöjen tutkimus, 5 op – tentitään tenttiakvaariossa

694672S Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus, 5 op

694673S Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus, 5 op – tentitään tenttiakvaariossa

694685S Tiedonhaun tutkimus, 5 op – tentitään tenttiakvaariossa

6946835S Tiedontallennuksen ja haun tutkimus, 5 op – tentitään tenttiakvaariossa

 

 


Informaatiotutkimuksen opintojaksot löytyvät WebOodista seuraavasti:

 • Klikkaa yläpalkista Opintotarjonta ja Opinto-oppaat
 • Humanistinen tiedekunta (avautuu plus-merkistä)
 • Informaatiotutkimus, 2017-2018

 

 

 

Tietoa aiempien vuosien opintojaksoista liitteessä.

Viimeksi päivitetty: 7.8.2020