Infotech Oulu Annual Report 2016 - Infotech Oulu vuonna 2016

Informaatioteknologia on yksi Oulun yliopiston strategisesta painoalasta. Sen fokusalueiksi on määritelty konenäkö ja jokapaikan tietotekniikka, langaton viestintä, nopea elektroniikka ja fotoniikka, lääketieteen tekniikka, sekä tietojärjestelmät. Infotech Oulu on Oulun yliopiston vuonna 1996 perustama informaatiotekniikan tutkimuksen sateenvarjo-organisaatio. Nykyisen Infotech Oulun kokoonpanon tutkimuksen pääaloina ovat elektroniikka, tietoliikennetekniikka sekä tietojenkäsittelytiede ja -tekniikka.

Infotech Oulun tehtävänä on ollut luoda ympäristö, jossa kansainvälisen tason tutkimusryhmät voivat kehittyä ja toimia parhaalla mahdollisella tavalla. Infotech Oulu edistää pitkäjänteistä tutkimusta, tutkijankoulutusta, kansainvälisyyttä sekä tutkimusryhmien ja eri sidosryhmien välistä yhteistyötä. Perus- ja soveltavan tutkimuksen vuorovaikutus nähdään tärkeäksi, mutta parhaat tulokset saadaan, kun liikkeellepanevana voimana on uteliaisuus.

Infotech Oulun tutkimusryhmät valitaan ulkopuolisen arvioinnin perusteella. Kansainvälisessä arvioinnissa ratkaisevana tekijänä on ryhmien tieteellinen taso. Infotech Ouluun valittiin vuosiksi 2014 – 2017 yhdeksän ryhmää.

Infotech Ouluun kuuluvat tutkimusryhmät toimivat pääosin ulkopuolisella rahoituksella. Päärahoittajat ovat Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes, Suomen Akatemia, EU ja teollisuus. Laskentatavasta riippuen ulkopuolisen rahoituksen osuudeksi koko tutkimusrahoituksesta voidaan katsoa 70–80 prosenttia. Loppuosa tulee Oulun yliopiston ja VTT:n omista budjeteista. Yli 15 miljoonan euron vuosittaisesta ulkopuolisesta rahoituksesta vajaa puolet tulee Tekesistä ja reilu neljäsosa Suomen Akatemiasta.

Vuoden 2015 lopussa Infotech Oulun tutkimusryhmissä työskenteli noin 250 henkeä. Edellisvuoden lukuihin verrattuna niissä ei ole merkittäviä muutoksia. Tilastojen mukaan Infotech Oulun tutkimusryhmät ovat kansainvälistyneet entisestään. Koko henkilöstöstä ulkomailta oli noin 35 % ja tohtoriopiskelijoista hieman enemmän.

Oulun yliopisto myönsi Infotech Oululle perusrahoitusta noin 91 000 euroa koordinaattorin ja tieteellisen johtajan osapalkkaukseen. Ensimmäistä kertaa tutkimusryhmät saivat yliopistolta suoraan post-doc paikkoja; kuusi edellisessä haussa parhaaksi arvioidulle ryhmälle myönnettiin jokaiselle yksi paikka ja kolmelle muulle ryhmälle puolikas. Tämä rahoitus korvasi suurimman osan Infotechin aiemmin saamasta noin 400 000 euron perusrahoituksesta, josta aiemmin jaettiin noin ¾ suoraan tutkimusryhmille niiden saavutusten perusteella. Muu tuki ryhmille tuli tohtoriohjelman kautta: Infotech Oulun tohtoriohjelman opiskelijapaikoista suurin osa on tarkoitettu vain Infotech Ouluun valituille tutkimusryhmille. Lisäksi tutkimusryhmät ovat voineet osallistua Infotech Oulun kautta moniin yliopiston hakuihin, kuten infrastruktuuri- ja rekrytointipakettihaut.

Tutkimus ja tutkijankoulutus tukevat läheisesti toinen toisiaan. Tohtorinkoulutus on oleellinen osa Infotech Oulun toimintaa. Tohtoriohjelmamme aiempi johtaja professori Markku Juntti toimii UniOGS:n dekaanina. Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS:n) toiminta on hakenut vielä muotoaan: Vuoden 2016 loppuun asti sillä oli yhdeksän eri tohtoriohjelmaa, josta yksi oli Infotech Oulun tohtoriohjelma. Vuoden 2017 alusta alkaen eri ohjelmien määrä supistui neljään, ja alallamme toimii tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelma.

Tohtoriopiskelijapaikat ja rahoitus tohtoriohjelman toimintaan ovat merkittävä resurssi Infotech Oululle ja koko yliopistolle alan pitkäjänteisen tutkimuksen kannalta. Infotech Oulun tohtoriohjelmalla oli vuonna 2016 32 yliopiston rahoittamaa opiskelijapaikkaa. Rahallisesti tämä merkitsi 864 000 euron panostusta. Tohtoriohjelma järjestää vierailevien kansainvälisten huippututkijoiden pitämiä luentoja ja intensiivikursseja. Tohtoriohjelmamme lisärahoitus Oulun yliopistolta opetuksen järjestämiseen ja koordinointiin oli yhteensä 120 000 euroa kuluneena vuonna. Edellisen tohtoriohjelmahaun yhteydessä määriteltiin tutkimusryhmät, jotka ovat Infotech Oulun tohtoriohjelman toiminnassa mukana: yhdeksän Infotech Ouluun valitun ryhmän lisäksi seitsemän muuta ryhmää. Näistä kaikista mukana olevista tutkimusryhmistä Infotech Oulun tohtoriohjelmalle tuli 31 väitöstä vuonna 2016. Aktiivisten opiskelijoiden määrä tohtoriohjelmalla on yli 250.

Vuoden 2016 alusta alkaen alkoivat yliopiston rahoittamat nelivuotiset opiskelijapaikat, jotka olivat haettavana edellisenä vuotena. Infotech Oulun tohtoriohjelman yliopiston rahoittamien opiskelijapaikkojen määrä väheni kahdella 32:een vuoden 2016 alusta lukien. Lisäksi yhden paikan rahallinen arvo laski 37 000 eurosta 27 000 euroon. Infotech Oulun tohtoriohjelma sai haussa 12 paikkaa aiempien, vuosille 2014 – 2017 myönnetyn 20 paikan lisäksi. Arviointiryhmä totesi Infotech Oulun tohtoriohjelmasta seuraavaa: ”Pitkään toiminut, aiemmin mm. OKM:n rahoittama suuri, hyvin organisoitunut ja kansainvälisesti kilpailukykyinen yhteisö, jolla on merkittävä ulkopuolinen rahoitus. Merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus, yhteistyö erinomainen (mm. VTT-yhteistyö), synnyttänyt uusia yrityksiä. Ohjausjärjestelyt ovat erittäin hyvät ja tohtorinkoulutus onkin ollut tuloksellista määrällisesti mitattuna. Lisäksi tohtorien työllistyminen on ollut hyvää, merkittävästi yrityksiin ja ulkomaille. Erinomainen määrä ulkomaisia tohtoriopiskelijoita, yhteisössä erinomaisia toimijoita (Akatemiaprofessori, useita FiDiPro-vakansseja, ERC-tutkijoita, osallisuus huippuyksikköön). Ryhmät ovat menestyneet hyvin myös yliopiston RAE-arvioinnissa. Strategisesti merkittävä, erinomainen ohjelma.”

Last updated: 24.5.2017