Väitös: Ulkoisten tekijöiden ennakointi strategisen päätöksenteon tueksi

Energia-alan monivuotiseen tuotekehitykseen vaikuttavia ulkoisia tekijöitä voidaan ennakoida jo investointivaiheen aikana, ja täten turvata tuotteen kaupallistaminen tulevaisuuden muuttuneessa liiketoimintaympäristössä.

Oulun yliopistossa julkaistu tutkimus tuo lisäkeinoja siihen, miten digitaalisilla markkinaympäristön seurantatyökaluilla, kuten mielipidelouhinnalla, voidaan tukea pitkien tuotekehityssyklien varhaisen vaiheen investointipäätöksiä. Tutkimuksen menetelmillä voidaan ennakoida ulkoisen liiketoimintaympäristön negatiivisia muutoksia ajoissa, ja näin välttyä viivästyneeltä tai täysin estyneeltä tuotteen kaupallistamiselta tuotekehityssyklin loppupäässä.

Tutkimus soveltaa mielipidelouhintaa suuresta datamassasta energiatekniikan pitkän aikavälin tuotekehityksessä. Energiateollisuuden tuotekehityksessä kiinteän polttoaineen polttotekniikan kehittäminen voi viedä jopa kymmeniä vuosia. Näin pitkän tuotekehityksen aikana ulkoinen liiketoimintaympäristö, kuten hiilidioksidin hinta EU:n päästökaupassa, ympäristölainsäädäntö ja teknologian yleinen hyväksyttävyys, joihin alkuperäinen investointipäätös on perustunut, ovat voineet muuttua. Tutkimuksen avulla voidaan nyt tukea yritysten teknologiastrategiaprosesseja, sekä ennakoida energia-alan tuotekehitykseen vaikuttavia tekijöitä ajoissa. Tutkimuksen erityisenä fokusalueena on ollut bigdata-analytiikka ja energiateknologioiden yleinen hyväksyttävyys.

”Investointipäätösten taustalla olevien tekijöiden ymmärtäminen on tärkeää. Nämä tekijät kuitenkin saattavat muuttua vuosien saatossa. Tutkimuksessa saatu tieto auttaa energiasektorin toimijoita ottamaan paremmin huomioon nämä muutokset jo investointipäätöksiä tehdessä, sekä tekemään tuotekehitysvaiheessa muutoksia valittuun tuotekehityspolkuun”, toteaa väitöksen kustos, dosentti Janne Härkönen, Oulun yliopiston tuotantotalouden laitokselta.

Yksi merkittävä hyödyntämiskohde ovat hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin prosessit, joissa erityisesti yleisen hyväksyttävyyden rooli korostui. Teknologian markkinoille tulon esteitä olivat etupäässä ulkoisen markkinaympäristön tekijät, kuten hiilidioksidin matala hinta, regulaatioiden puute ja yleinen hyväksyttävyys, jossa korostui varastointiin liittyvä sidosryhmäriski.

”Nyt saatu tutkimustieto auttoi energiasektorin toimijoita ottamaan paremmin huomioon teknologian yleisen hyväksyttävyyden teknologian kehittämisessä ja markkinoille tulossa, sekä myös teknologiasta viestimisen suunnittelussa ja toteuttamisessa”, lisää energiateknologiayrityksessä työskentelevä, nyt väitellyt Kalle Nuortimo.

Eteenkin energiantuotannossa julkinen hyväksyntä on teknologian käyttöönotolle ja kaupallistettavuudelle välttämätöntä, joten on tärkeää ymmärtää eri teknologioiden yhteiskunnalliset hyväksynnän tekijät ajoissa. Tutkimus on tuonut merkittäviä parannuksia päätöksenteon tueksi eri energiateknologioita käyttöönottaville yrityksille.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 27.4.2020