Kuvassa näkymä valtatietä pitkin horisonttiin

Matkalla johtajaksi

AIKOPAssa toteutettiin 11/2019–11/2020 yhteistyössä Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus TOPIKin kanssa OPH:n rahoittama ja yhteistyössä Kainuun alueen varhaiskasvatuksen esimiehistä koostuvan Vakaringin kanssa ideoitu varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutushanke Matkalla johtajaksi – perehdytys päiväkodin johtajan työhön. 

Hankkeessa toteutettiin Kajaanissa ja Oulussa varhaiskasvatuksen opettajille päiväkodin johtajuuteen valmiuksia antava täydennyskoulutus, jossa tuettiin koulutukseen osallistujien valmiuksia toimia päiväkodin johtajana. Päiväkodin johtajana toimiminen ja työhön liittyvistä työtehtävistä vastaaminen edellyttää laajaa substanssiosaamista sekä johtajuusidentiteetin vahvistamista. Koulutuskokonaisuus muodostui osa-alueista, joita päiväkotikontekstissa toimiva päiväkodin johtaja tarvitsee. Tavoitteena oli vahvistaa koulutukseen osallistujien valmiuksia johtaa päiväkotia laadukkaasti ja osaavasti. Koulutuksen jälkeen osallistujat ovat perehtyneet päiväkodin johtajan ydinosaamisen alueisiin.

Päiväkodin johtajan tehtäväkenttä koulutusosiossa Minustako päiväkodin johtaja? avattiin päiväkodin johtajan tehtävänkuvaa, arjen johtamista ja toimintakenttää johdantona koulutukselle sekä heräteltiin koulutukseen osallistujien johtajuusidentiteetin. Hyvinvoinnin johtamisessa perehdyttiin hyvinvoinnin merkitykseen ja sen johtamiseen. Koulutukseen osallistuvat saivat käsityksen hyvinvoinnin merkityksestä työyhteisössä ja he saivat teoreettisia ja menetelmällisiä taitoja sekä oman että henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen osana johtamista. Päiväkotiyhteisön hyvinvoinnin vaikutus varhaiskasvatuksen laatuun nähtiin merkittävänä. Päiväkodin juridiikka ja turvallisuusjohtamisen osalta perehdyttiin päiväkodin juridiikkaan ja turvallisuuteen. Koulutukseen osallistujat tutustuvat päiväkodin toimintaa ohjaavaan juridiikkaan sekä saavat valmiuksia päiväkodin turvallisuuden johtamiseen. Päiväkodin talous- ja hallintojohtamisen koulutuksessa perehdyttiin päiväkodin talous- ja hallintojohtamiseen sekä yksityisellä että julkisella sektorilla osana kunnallishallintoa. Pedagoginen johtamisen osalta osallistujat saivat käsityksen millä tavoin pedagoginen johtajuus on varhaiskasvatuksen laadun edellytys. Varhaiskasvatuksen esimiesten hallinnolliset työt ja pedagogiikan johtaminen tulee olla tasapainossa. Myös varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistukset asettavat päiväkodin johtajuudelle uudenlaisia vaatimuksia.
 
Hanke toteutettiin yhteishankkeena Kajaanissa ja Oulussa. Kajaanin ryhmässä oli mukana 16 osallistujaa ja Oulussa 21 osallistujaa. Koulutuspäivien toteutuksessa hyödynsimme paikallista osaamista ja ryhmät kokoontuivat paikallisen suunnitelman mukaisesti.  Koko ryhmälle yhteisinä tarjottiin itsenäisesti seurattavat webinaarit hyvinvoinnin johtamisesta, varhaiskasvatuksen lainsäädännöstä sekä pedagogisesta johtamisesta. Koko isolla koulutusryhmällä oli käytössä yhteinen Moodle verkkoympäristö, jota hyödynnettiin keskustelualustana, yhteisten keskusteluteemojen avulla omaa osaamista reflektoiden ja samalla verkostoituen.  Konkreettisia tuotoksia teematehtävien lisäksi ovat olleet kehittämistehtävät, joiden avulla perehdytään päiväkodin johtajan tehtäväkenttään. Kehittämistehtävät dokumentoitiin ja esiteltiin koulutuksen pienryhmissä päätöspäivässä. 

Koulutuksen koettiin antaneen tukea päiväkodin laajan tehtäväkentän hahmottamiseen ja substanssiosaamisen kehittymiseen. Päiväkodin johtajuus on moninainen kokonaisuus, jonka hallintaan tarvitaan laajaa osaamista. Osallistujat ovat vieneet koulutuksesta tietoutta työpaikoilleen ja keskustelleet käsitellyistä asioista oman päiväkodin henkilöstön kanssa. 

Suuri osa ryhmästä oli juuri tehtävässään aloittaneita päiväkodin johtajia ja apulaisjohtajia ja erityisesti he kokivat tiiviin verkoston ja vertaistuen merkityksen todella tärkeäksi. Työ on yksinäistä esimiestyötä ja koulutuksen myötä tarjoutui mahdollisuus verkostoitua ja saada kollegiaalista tukea. Osallistujista muodostui tiivis verkosto, joka pitää yhteyttä myös koulutuksen jälkeen.

Koulutuksen palautteissa saimme osallistujilta kiitosta koulutuskokonaisuudesta. Varhaiskasvatuksen opettaja, päiväkotinsa apulaisjohtajana toimiva Riina Mäkäräinen koki kokonaisuuden antoisana, tehtävät tuntuivat hänestä välillä työn ohella vaativilta, mutta samalla ne opettivatkin paljon matkan varrella. Ajatus itse päiväkodin johtajan tehtävässä toimimisesta tuntui vielä vieraalta, mutta alkoikin tuntua koulutuksen myötä mahdolliselta. ”Olen saanut kurssin kautta paljon uutta tietoa ja on ollut ihana kuunnella muiden kurssilaisten kokemuksia johtajan työstä. Nyt tämän kokonaisuuden, omien maisteriopintojen ja oman esimiehen kanssa käytyjen keskustelujen tuloksena olenkin sitä mieltä, että kunhan valmistun maisteriksi, voin ihan hyvin uskaltautua hakemaan johtajan tehtäviin.”

Matka johtajaksi on siis alkanut! Onnea ja iloa matkaan kaikille osallistujille!

 

Kuva: Larisa Koshkina Pixabay

Viimeksi päivitetty: 17.12.2020