Kuva kädessä pidettävästä tabletista

Varhaiskasvattajat TVT:tä kesyttämässä!

AIKOPAssa toteutettiin 11/2019–11/2020  OPH:n rahoittama ja yhteistyössä Kainuun alueen varhaiskasvatuksen esimiehistä koostuvan Vakaringin kanssa ideoitu varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutushanke Varhaiskasvattaja – kesytä TVT! Varhaiskasvatuksen henkilöstön TVT-osaaminen on vaihtelevaa ja koulutus koettiin tarpeelliseksi, jotta kunnissa voidaan edistää tasapuolisesti lasten ja perheiden kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Koulutuksessa oli mukana 20 varhaiskasvatuksen ammattilaista Kainuun alueelta.

Hankkeen tavoitteena oli innostaa henkilöstöä kokeilemaan uusia tapoja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa varhaiskasvatuksen kasvatustyössä lasten kanssa sekä työyhteisön sisäisessä työskentelyssä. Tavoitteena oli lisäksi kannustaa ja rohkaista osallistujia ottamaan TVT osaksi omaa työtä sekä herättää riittävä tahtotila ja rohkeus osallistua alati muuttuvaan tietoyhteiskuntaan. 
Tieto- ja viestintätekniikka on yksi varhaiskasvatussuunnitelman osa-alue, joka tukee ja täydentää muita kasvatus- ja oppimiskäytänteitä. TVT-laitteet ovat osa lasten arkipäivää, joten varhaiskasvattajien täytyy kiirehtiä toimimaan osallisena lasten ohjauksessa laitteiden oikeanlaisessa ja turvallisessa käytössä. Myös valtakunnalliset linjaukset määrittelevät opetettavia tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitoja, ja TVT-taitojen oppiminen on jokaisen lapsen oikeus. Henkilöstön osaamisen myötä TVT on mukana varhaiskasvatuksen arjessa luontevana, pedagogisena osa-alueena ja suunnitelmallisuuden avulla tuetaan lapsen osallisuutta, oppimista ja kehitystä.

Koulutus toteutettiin prosessikoulutuksena, johon sisältyi kuusi lähiopetuspäivää. Koulutus aloitettiin suunnitellusti ja osallistujat perehtyivät Pekka Mertalan ohjeistuksessa TVT:n hyödyntämiseen osana pedagogiikkaa. Kaksipäiväisen koulutuskokonaisuuden ytimessä oli se, miten varhaiskasvatuksen ydinalueet kuten leikki, kehollisuus sekä luova ja taiteellinen ilmaisu sopivat yhteen tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen tukemisen kanssa. Tavoitteena oli voimaannuttavan oppimiskokemuksen mahdollistaminen, jossa tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvät osaamistarpeet ymmärretään jo olemassa olevan osaamisen laajentamisena, ei kokonaan uuden oppimisena. Osallistujat pääsivät kokeilemaan mm. elektronista askartelua.

Koulutuksen loppuosassa hyödynnettiin Kajaanin varhaiskasvatuksen henkilöstön TVT-osaamista ja heidän työssään erilaisista kokeiluista saamiaan kokemuksia alle 3-vuotiaiden lapsiryhmässä, 3–5-vuotiaiden lapsiryhmässä ja esiopetusryhmässä. Osallistujat pääsivät itse käytännössä kokeilemaan sovelluksia. Koulutusryhmän osallistujien osaamisen taso vaihteli ja päästessään itse konkreettisesti kokeilemaan laitteita ja sovelluksia kaikki kokivat etenevänsä omalla tasollaan. Laitteiden käyttö alkoi tuntua luonnolliselta.

Koulutuksen viidestä lähiopetuspäivästä ehdittiin toteuttaa suunnitelman mukaisesti kolme ennen Korona-viruksen aiheuttamia poikkeusoloja. Päädyimme kouluttajien kanssa neuvoteltuamme siirtää kaksi viimeistä keväälle 2020 suunniteltua koulutuspäivää syksyyn, mutta tilanteen ollessa akuutti vielä syksylläkin päädyimme toteuttamaan kaksi viimeistä koulutuspäivää verkon välityksellä. Yhdessä otimme tilanteen haltuun ja jatkoimme koulutusta oppien samalla myös verkkokoulutuksiin osallistumisesta ja niiden toteuttamisesta. Koronan aiheuttamien poikkeusolojen myötä olemme entistä ketterämpiä toiminaan. 

Lähiopetuspäivien välillä osallistujat suorittivat teemoihin liittyviä oppimistehtäviä ja kokeiluja omassa työyhteisössä, samalla oman työyhteisön jäseniä opastaen, he jakoivat oppimaansa omassa yksikössään ja tiimissään. Hankkeen päättyessä osallistujilla oli monipuolisia kokemuksia ja uusia näkökulmia TVT:n käytöstä tukemassa työtä lapsi ryhmän arjessa sekä rohkeutta ottaa TVT osaksi arkea. Hankkeesta saatava hyöty levisi henkilöstön osaamisen ja uskalluksen lisääntymisen myötä lasten osallisuuden lisäämiseen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön kautta laajemmallekin. TVT kesyyntyi siis, kuten tavoittelimmekin!
 

Viimeksi päivitetty: 18.12.2020