Kajaanin korkeakoulukonsortio

Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus ja Kajaanin ammattikorkeakoulu muodostavat Kajaanin korkeakoulukonsortion, joka on näiden korkeakoulujen strategisen yhteistyön ja toiminnan koordinoinnin organisointimuoto Kainuussa. Konsortioyhteistyön tavoitteena on alueen korkeakoulutasoisen koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistoiminnan kilpailukyvyn, vetovoiman, laadun sekä vaikuttavuuden parantaminen.

Korkeakoulukonsortio perustuu professori Jorma Rantasen selvitysmiesraporttiin. Se on muodostettu sopimuksella, jonka ovat allekirjoittaneet Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kajaanin kaupunki ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä. Sopimus allekirjoitettiin 11.9.2008 ja sen pohjalta on käynnistetty käytännön toimenpiteet.

Yhteisellä strategisella ohjauksella ja koordinoinnilla varmistetaan yhteistyön ja työnjaon toimivuus ja suunnataan resursseja yhteisesti asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Yhteisillä toimintarakenteilla tuetaan ja vahvistetaan strategista ajattelua ja päätöksentekoa. Korkeakoulut toimivat itsenäisinä koulutusorganisaatioina omilla profiileillaan, toisistaan poikkeavilla tutkinnoilla, tutkintonimikkeillä ja tehtävillään, mutta tiivistä yhteistyötä tehden.

Konsortion toimintaa ohjaa strategiaryhmä, johon kuuluvat yhteistyösuhteiden rehtori Arto Maaninen (Oulun yliopisto), rehtori Matti Sarén (Kajaanin ammattikorkeakoulu), Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen, johtaja Vesa Virtanen (Kajaanin yliopistokeskus) ja hallinto- ja talousjohtaja Merja Mäkinen (Kajaanin ammattikorkeakoulu). Sihteerinä toimii Risto Hämäläinen (Kajaanin kaupunki)

Keskeiset toimenpiteet konsortioyhteistyössä ovat

  • yhteisen aikuis- ja täydennyskoulutuspalveluyksikön AIKOPAn toiminnan kehittäminen
  • tukipalvelujen yhteinen tuottaminen ja kehittäminen: kirjasto- ja informaatiopalvelut,
  • Kainuun korkeakoulustrategian työstäminen yhdessä yliopistokeskuksen jäsenyliopistojen kanssa
  • yhteistyötä tukevien tilaratkaisujen toteuttaminen

Viimeksi päivitetty: 6.6.2019