Vuosikertomukset

Vuosikertomus 2019 (pdf)

Lyhyesti: Kajaanin yliopistokeskus, osana yliopistojen toimintaa, toteuttaa valtakunnallisia tavoitteita koskien korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiota vuodelle 2030. Yliopistokeskuksella on monia erilaisia tapoja tarjota tutkimustoiminnan ja jatkuvan oppimisen palveluja. Kajaanin yliopistokeskus tekeekin laajaa ja pitkäjänteistä tutkimusyhteistyötä yritysten ja työelämän kanssa. Se tukee myös osaltaan valtioneuvoston tiekartassa olevaa tavoitetta tutkimus- ja kehittämistyön volyymin nostamisesta 4 %:iin bruttokansantuotteesta koko maassa...

 

Vuosikertomus 2018 (pdf)

Lyhyesti: Suomessa on kuusi yliopistokeskusta. Niiden toiminnan määrittely opetusja kulttuuriministeriön mukaan on emokorkeakoulujen osaamista täydentävä, alueiden tarpeita palveleva aikuiskoulutus ja tutkimustoiminta. Peruste yliopistokeskusten olemassaololle on vahvasti yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa ja alueellisessa kehittämisessä. Yliopistokeskukset ovat puhtaimmillaan sijaintialueen eduista ja tarpeista käsin rakennettuja ja suunniteltuja. Kajaanin yliopistokeskuksen toiminnan sisältö aikaisemmin, nyt ja tulevaisuudessa on vahvistanut ja vahvistaa...

 

Vuosikertomus 2017 (pdf)

Lyhyesti: Siirtyessäni loppuvuodesta 2017 Oulun yliopiston yhteistyösuhteiden rehtoriksi pääsin samalla mukaan Kajaanin yliopistokeskuksen kehittämiseen. Mielenkiinnolla olen mukana yliopistokeskuksen toiminnassa, jonka määrittely Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) mukaan on emokorkeakoulujen osaamista täydentävä, alueiden tarpeita palveleva aikuiskoulutus ja tutkimustoiminta. Korkeakoulujen arviointineuvosto on todennut tekemässään Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden...
 

Vuosikertomus 2016 (pdf)

Lyhyesti: Vuosi 2016 on ollut varsin vaiherikas sekä kansallisella, että alueellisella tasolla. Keskusteluun korkeakoulutuksen roolista jalostaa ja kehittää yhteiskuntaa on noussut innovaatiotoiminnan rinnalle painotus tieteen huipukkuuteen. Molemmat näistä teemoista luonnehtivat mielestäni hyvin Kajaanin yliopistokeskusta. Vuosien pitkäjänteinen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö on tuottanut uusia tieteellisiä tuloksia. Näistä on syntynyt myös innovaatioita – kaupallisesti hyödynnettäviä keksintöjä...

 

Vuosikertomus 2015 (pdf)

Lyhyesti: Vuodesta 2015 mieleeni jää ilo aloittaa osaltani työ Kajaanin yliopistokeskuksen kehittämisessä. Ei ainoastaan siksi, että juuri täällä viimeistelin kymmenkunta vuotta sitten väitöskirjaani, vaan erityisesti siksi, että näen kuinka yhteistyö ja siitä kummunneet tulokset ovat syntyneet vuosien työn tuloksena. Yliopistokeskuksien tehtävänä on palvella alueiden tarpeita, täydentää korkeakoulujen osaamista sekä tarjota aikuiskoulutuksen ja tutkimustoiminnan yhteistyötä emoyliopistojen toimintaan. Tätä toimintaa on kehitetty...

 

Vuosikertomus 2014 (pdf)

Lyhyesti: Kajaanin yliopistokeskuksen toiminta vuonna 2014 on jatkunut Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yliopistokeskuksille antaman määrittelyn mukaisena korkeakoulujen osaamista täydentävänä, alueiden tarpeita palvelevana aikuiskoulutuksen ja tutkimustoiminnan osalta ja yhteistyötä emoyliopistojen toimintaan on vahvistettu ja vahvistetaan edelleen. Korkeakoulujen arviointineuvosto toteaa tekemässään Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden loppuraportissa: ”Korkeakoulut yhteiskunnan kehittäjinä” perusteen...

 

Vuosikertomus 2013 (pdf)

Lyhyesti: Vuoden 2013 aikana jatkuivat Kajaanin yliopistokeskuksessa useat aiemmin alkaneet muutosprosessit koskien Oulun yliopiston yliopistokeskuksen piiriin kuuluvia toimintoja. Opettajankoulutus (KTK) siirtyi Ouluun syksyllä 2013 alkuvuoden toimintojen ollen työntäyteisiä Kajaanin kampusalueella. Jyväskylän yliopiston Vuokatissa tapahtuva maisteri- ja tohtorikoulutus jatkui hankerahoituksella vuoden 2013 loppuun ja kuluneen vuoden aikana solmittiin yhteistyösopimus Jyväskylän yliopiston ja Sotkamon...

 

Vuosikertomus 2012 (pdf)

Lyhyesti: Vuonna 2012 toimintaa leimasi Kainuun korkeakoulustrategia (KKKS) -prosessi, jossa linjattiin pohjoisuuteen ja vaikuttavuuteen liittyen Kajaanin yliopiostokoskuksen yhteistyöyliopistojen ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyötä. Cemis-Oulun tutkimuksen pääfokus on biotalous ja sovellusalat olivat prosessi- ja ympäristösovellukset, hyvinvointisovellukset, uusiutuva metsäteollisuus ja bioenergia. Vuosi oli Kajaanin opettajankoulutusyksikön viimeinen kokonainen toimintavuosi...

 

Vuosikertomus 2011 (pdf)

Lyhyesti: Vuonna 2011 Cemis-Oulu ja Aikopa vakiintuivat yliopistokeskuksen ytimeksi. Opettajankoulutukseen ei enää ollut sisäänottoa. Yliopistokeskussopimus allekirjoitettiin yhteistyöyliopistojen kanssa vuosille 2011-2012. Kajaanin korkeakoulustrategian muokkaaminen aloitettiin...

 

Vuosikertomus 2010 (pdf)

Lyhyesti: Vuoden 2010 aikana toteutui Kajaanin yliopistokeskuksessa lukuisia muutoksia. Oulun yliopiston kaikki yliopistokeskuksen piiriin kuuluneet toiminnot olivat yliopistolla olleen muutosprosessin piirissä; osittain näihin liittyen sekä opettajankoulutus (KTK) että tietojenkäsittelytieteen (LUTK) tutkintoon johtava koulutus on päätetty lakkauttaa siirtymäkauden jälkeen Kajaanista. Nykyisten päätösten mukaan opettajankoulutus jatkuu vuoden 2013 syksyyn saakka ja tietojenkäsittelytieteen koulutus kesään 2011. Näiden myötä näyttäisi perustutkintoon johtava yliopistokoulutus hiipuvan Kainuusta...

 

Vuosikertomus 2009 (pdf)

Lyhyesti: Vuoden 2009 aikana toteutui yliopistomaailmassa monta suurta muutosta, joiden heijastusvaikutukset ulottuivat myös Kajaanin yliopistokeskuksen kehittämiseen. Uusi yliopistolaki tulee voimaan 1.1.2010, mutta jo syksyllä alettiin valmistautua sen toimeenpanoon. Henkilöstön osalta valmistauduttiin virkojen lakkaamiseen vuoden lopulla ja palvelussuhteiden muuttumiseen työsopimukseksi. Kulunut vuosi on ollut hyvin opettavainen...

 

Vuosikertomus 2008 (pdf)

Lyhyesti: Suomen korkeakoululaitoksen suurremontti on vuoden 2008 aikana edennyt ripeästi. Opetusministeriön asettama takaraja lakiluonnoksesta annettaville lausunnoille oli 15.11.2008. Lain tarkoituksena on vahvistaa yliopistojen autonomiaa ja muuttaa yliopistot tilivirastoista itsenäisiksi oikeushenkilöiksi. Myös yhteiskuntasuhteiden toivotaan lain myötä vahvistuvan. Talouteen tulee lisää liikkumavaraa. Yliopistot voivat jatkossa ottaa vastaan lahjoituksia, kerätä pääomia ja harjoittaa liiketoimintaa. Yliopistokeskukset ovat mukana uudessa laissa ja tätä kautta niiden merkitys yliopistojen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toteuttajina vahvistuu...

 

Vuosikertomus 2007 (pdf)

Lyhyesti: Korkeakoulujen uudistusprosessi on edennyt konkreettisesti uuden lainsäädännön yksityiskohtaiseen valmisteluun. Opetusministeriön ja Valtioneuvoston kaavailut uudesta korkeakoulujärjestelmästä ovat saaneet selkeän suunnan vuoden 2007 aikana. Paine kasvoi edelleen Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteistyön tiivistämiseksi. Tehtävää varten yksiköiden rehtorit asettivat ohjaustyöryhmän ja selvitysmieheksi kutsuttiin professori Jorma Rantanen. Työ on jatkunut koko loppuvuoden. Väliraportin tulokset näyttävät vihreää valoa konsortion tyyppiselle ratkaisulle. Professori Jorma Rantanen saa työnsä päätökseen alkuvuodesta 2008...

 

Vuosikertomus 2006 (pdf)

Lyhyesti: Suomen korkeakoulujärjestelmän rakenteellinen kehittäminen on edelliseen vuoteen verrattuna kiihtynyt. Todennäköisesti vuoteen 2010 mennessä toimii uusi innovaatioyliopisto ja Turun seudun sekä Itä-Suomen fuusioituneet yliopistot. Myös ammattikorkeakoulujen fuusioprosessi on alkanut. Paine myös Kajaanin yliopistokeskuksen ja Kajaanin ammattikorkeakoulun tiiviimpään yhteistyöhön on kasvanut edellisvuodesta. Toivottavasti uusittu rakenne vastaa tulevaisuuden globaaleihin haasteisiin...

 

Vuosikertomus 2005 (pdf)

Lyhyesti: Kajaanin yliopistokeskuksen toisen toimintavuoden vuosikertomus. Kajaani on yksi kuudesta vuoden 2004 alusta maassamme aloittaneesta yliopistokeskuksesta. Hallinnollisesti Kajaanin yliopistokeskus on Oulun yliopiston erillislaitos. Se on Kainuun alueen yliopistollisten toimintojen muodostama osaamiskeskittymä, jossa Joensuun, Kuopion, Jyväskylän, Lapin ja Oulun yliopistot tekevät yhteistyötä Oulun yliopiston koordinoimana...

 

Vuosikertomus 2004 (pdf)

Lyhyesti: Tämä on Kajaanin yliopistokeskuksen ensimmäisen toimintavuoden vuosikertomus. Kajaani on yksi kuudesta vuoden 2004 alusta maassamme aloittaneesta yliopistokeskuksesta. Hallinnollisesti Kajaanin yliopistokeskus on Oulun yliopiston erillislaitos. Se on Kainuun alueen yliopistollisten toimintojen muodostama osaamiskeskittymä, jossa Joensuun, Kuopion, Jyväskylän, Lapin ja Oulun yliopistot tekevät yhteistyötä Oulun yliopiston koordinoimana. Yliopistot solmivat keskinäisen yhteistyösopimuksen 11.6. 2004 Kajaanissa...

Viimeksi päivitetty: 1.6.2020