Kaivos- ja rikastustekniikan koulutusohjelma

Uusi kaivos- ja rikastustekniikan koulutusohjelma luodaan lukuvuoden 2014-2015 aikana. Toistaiseksi rikastustekniikan opetuksessa noudatetaan prosessitekniikan koulutusohjelmaa.

Kaivos- ja rikastustekniikan koulutusohjelmassa tullaan kouluttamaan:

  • kaivostekniikaan ja
  • rikastustekniikaan

erikoistuneita diplomi-insinöörejä erikoistumisen tapahtuessa pääasiassa laaja-alaisen tekniikan kandidaatin tutkinnon jälkeisissä diplomi-insinööriopinnoissa.

Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) on yhteinen kaikille kaivannaisalan diplomi-insinööreiksi aikoville. Tutkinto sisältää matemaattis-luonnontieteellisistä perusopintoja mukana geologiaa, matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa sekä prosessi-, ympäristö- ja konetekniikan ja tuotantotalouden opintoja. Lisäksi aineopinnoissa on kalliomekaniikan ja rikastustekniikan perusteet.  Myös henkilökohtaisia taitoja ja valmiuksia tuottavia opintoja kuuluu tutkintoon.

Diplomi-insinöörin tutkintoon tähtäävissä opinnoissa opintojen neljäntenä ja viidentenä vuonna opiskelija saa valmiuden kaivannaisalan vaativiin suunnittelu-, tutkimus- ja kehitys- ja käyttötehtäviin sekä vahvan perustan tieteellisiin jatko-opintoihin. 

Kaivostekniikka on tekniikan alana laaja käsittäen mm. malmivarojen arvioinnin, geotekniikan, louhintamenetelmät, tuotantokapasiteetin analysoinnin, kaivoskoneet, etäohjaustekniikat, kairaus-, nosto- ja kuljetusmenetelmät, tuuletuksen, kaivostäytön, turvallisuuden, rahoituksen mallinnuksen, jne. Kaivostekniikan opinnoista saatua asiantuntemusta voidaan käyttää paitsi metallikaivosten suunnittelussa, rakentamisessa ja toiminnassa myös muussa maankamaran luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvässä toiminnassa, kuten rakennuskivi- ja maa-ainestuotannossa. 

Rikastustekniikka käsittelee prosesseja ja ilmiöitä, joiden avulla voidaan louhitusta malmista rikastaa tai erottaa taloudellisesti arvokkaat mineraalit. Rikastusteknisiin menetelmiin kuuluu mm. murskaus, jauhatus, mekaaninen rikastustekniikka, vaahdottaminen, tiheyseroihin perustuvat menetelmät sekä magneettiset, elektrostaattiset ja kemialliset rikastusmenetelmät. Tiedekunnassa on maailman ensimmäinen yliopisto-ympäristöön rakennettu jatkuvatoiminen, automatisoitu koerikastamo (minipilot), joka tarjoaa vaahdotusmenetelmään perustuvan nykyaikaisen opetus- ja tutkimusympäristön.

 

 

Viimeksi päivitetty: 12.8.2014