FM-tutkinto

Yleisiä ohjeita opinnäytetöistä: http://libguides.oulu.fi/opinnaytteet
 
Graduopas

Pro gradu -tutkielman kirjoittamisen teknisinä ohjeina suositellaan käytettäväksi Helsingin yliopiston geologian ja maantieteen laitoksen graduopasta.

Kypsyysnäyte

Mikäli opiskelija on kandidaatintutkinnossaan (tai ammattikorkeakoulututkinnossa tai maisterintutkinnossa) kirjoittanut kypsyysnäytteen ja osoittanut suomen tai ruotsin kielen hallinnan, kypsyysnäytteeksi filosofian maisterin tutkintoon hyväksytään pro gradu -tutkielmasta tehty tiivistelmä käyttäen sitä varten laadittua erillistä lomaketta. Tällöin kypsyysnäytteessä ei tarvitse osoittaa enää suomen tai ruotsin kielen taitoa, mutta kypsyysnäytteessä on kuitenkin osoitettava perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan. Kypsyysnäyte hyväksytään samassa yhteydessä pro gradu- tutkielman kanssa.

Tiivistelmä opinnäytetyöstä pro gradua varten: RTF, in English RTF

Geotieteiden tiedonhakuopas

Kirjasto on tehnyt tiedonhakuun geotieteiden haku-oppaan.

E-gradu

Sähköisen opinnäytteen (E-gradu) ohjeet pro gradu- ja diplomityön tekijöille ja ohjaajille löytyvät Yliopiston kirjaston nettisivuilta linkistä OPINNÄYTTEET. Opiskelijan on ladattava täysin valmis pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä erillinen tiivistelmä (=kypsyysnäyte) laturiin, jonka kautta ennakkotarkastajat saavat ne tarkistettavakseen. Omalla päätöksellään opiskelija voi myös laittaa opinnäytetyön Urkund-analyysiin eli plagiointianalyysiin (suositellaan). On huomattava, että maisterivaiheen opinnäytteiden julkaiseminen internetin kautta tekee niistä muihin julkaisuihin verrattavia teoksia, joissa tekijänoikeudet pitää ottaa huomioon. Ohjeet tekijänoikeuksista koskien pro gradu- ja diplomitöissä julkaistavaa materiaalia löytyvät linkistä Tekijänoikeudet pro gradu - ja diplomitöissä.

Opinto-oikeuden hakeminen  FM-opintoihin
Henkilö, joka on suorittanut LuK-tutkinnon jossakin muualla kuin Kaivannaisalan tiedekunnassa tai Oulun yliopiston aikaisemmassa geotieteiden laitoksessa, tulee hakea opinto-oikeutta siihen tarkoitetulla lomakkeella: RTF, in English RTF

Tutkintotodistuksen anominen

Kun maisterivaiheen opinnot ovat hyväksytysti suoritettu, opiskelija voi hakea tutkintotodistusta erillisellä FM-tutkintotodistushakemuksella tai DI-tutkintotodistushakemuksella. Tutkintotodistus voidaan hakea tiedekunnan toimistosta tai ottaa vastaan publiikissa tai se voidaan lähettää kirjattuna kirjeenä (ks. lomake alla).
Ohjeet tutkinnon anomiseen: RTF, in English RTF
FM-todistusanomuslomake: RTF
Tutkinnon suorittaneen osoiteilmoitus: PDF
Työllistymislomake: PDF
Ohjeet opinto-oikeudesta FM-tutkinnon jälkeen: RTF
Hakemuslomake rekisterin avaamiseksi: RTF
Todistuksen luovutus ja ilmoittautuminen publiikkiin: RTF
Pukeutumisohjeita publiikiin: RTF

Ohjaajalle

Esitys pro gradu -tutkielman tarkastajiksi: RTF
Pro gradu -tutkielman ja kypsyysnäytteen arvostelulomake: RTF, in English RTF

Ohjaajalle ja opiskeijalle
Pro gradu -tutkielman arvosteluperusteet: PDF

Viimeksi päivitetty: 21.5.2021