Geotieteiden tutkimusyksikkö

GEOLOGIA JA MINERALOGIA

Geologian ja mineralogian tutkimushankkeet keskittyvät pääasiassa Suomen varhaisproterotsooisen kallioperän syntyyn ja kehitykseen liittyviin geologisiin prosesseihin. Keskeiset sovellukset liittyvät geologisten muodostumien tutkimukseen, taloudellisesti merkittävien esiintymien paikantamiseen ja hyödyntämiseen sekä erilaisten ympäristökysymysten hallintaan. Magmaattisia prosesseja ja mafisia intrusiivikiviä, erityisesti varhaisproterotsooisia kerrosintruusioita on tutkittu intensiivisesti. Fennoskandian kilven alkalikivet ja karbonatiitit muodostavat myös yhden tärkeän tutkimuskohteen. PGE-, Cr- ja Ni-malmiesiintymät ovat olleet keskeisessä asemassa mineraalisten luonnonvarojen tutkimuksessa. Viime aikoina on tutkimustyötä kohdennettu myös varhaisproterotsooisiin muodostumiin liittyviin Au-, Zn-Pb- ja W-mineralisaatioihin. Tektoniikkaan, rakennegeologiaan ja metamorfiseen petrologiaan liittyvät kysymykset ovat olleet useiden tutkimusprojektien kohteina. Yhteistyö suomalaisen teollisuuden kanssa erilaisina petrologian ja soveltavan mineralogian sovellutuksina muodostaa myös yhden merkittävän tutkimussektorin.

 

MAAPERÄGEOLOGIA

Maaperägeologinen tutkimus geotieteissä käsittää sekä perus- että soveltavaa tutkimusta. Perustutkimuksen alalla laitoksella on vahva tutkimuspanos erityisesti glasiaaligeologian, kvartääristratigrafian ja sedimentologian sekä globaalimuutostutkimuksen aloilla. Perustutkimus näillä aloilla on erittäin kansainvälistä ja monitieteellistä liittyen mm. Suomen Akatemian rahoittamiin pohjoisten alueiden ja arktisen alueen globaalimuutostutkimukseen. Maaperägeologiassa soveltava tutkimus liittyy maaperägeologisten malminetsintämenetelmien käytännön sovelluksiin, hiekka-, sora-, ja pohjavesivarojen hyödyntämiseen sekä ympäristönsuojeluun liittyviin tutkimuksiin. Soveltavaa tutkimusta suoritetaan yhteistyössä muun muassa valtion sektoritutkimuslaitosten, alueellisten ympäristökeskusten ja yksityisten yritysten kanssa.

Viimeksi päivitetty: 10.8.2018