Pro Gradu -työskentelyprosessi

OyKKK:ssa Pro Gradu -tutkielmien pääasiallisena ohjausmuotona on ryhmäohjaus johon kuuluu seminaarityöskentelyä. Ohjattu gradutyöskentely ryhmissä alkaa syksyisin ja ilmoittautuminen opintojaksolle tapahtuu kulloinkin annettavien ohjeiden mukaisesti. Ryhmien toiminnan käynnistämisen alkuvaiheessa kullekin opiskelijalle nimitetään ohjaaja.

Ohjausprosessi jakautuu neljään eri vaiheeseen: Aiheen valinta, Tutkimussuunnitelma, Väliraportti ja Käsikirjoitus. Ohjaus kytkeytyy näihin vaiheisiin. Aiheenvalinnassa opiskelija voi keskustella ohjaajan kanssa esim. hänen vastaanottotunnillaan tai muuten sovitulla tavalla. Kolme muuta vaihetta perustuu lähtökohtaisesti ryhmäohjaukseen sekä ryhmässä annettavaan yksilöohjaukseen. Näissä vaiheissa opiskelija valmistelee työnsä asianmukaiseen vaiheeseen (tutkimussuunnitelma, väliraportti, käsikirjoitus), laatii esitysmateriaalin ja pitää esityksen jota ohjaaja ja muu ryhmä sekä mahdollisesti opponentti kommentoivat.

Ryhmäohjauksen oleellisena elementtinä on opiskelijan oppiminen tutustumalla muiden ryhmäläisten töihin ja kommentoimalla niitä. Ohjausprosessin elementtejä ovat myös oman työn esittäminen, toisen työn opponointi ja kommentointi osana ryhmäohjausta. Esityksen laatiminen ja pitäminen ovat osa ohjausprosessia ja työn sisällön ohjausta. Esityksen laatimisessa ja pitämisessä sisällön ja ohjauksen kannalta on oleellista suullisten taitojen lisäksi myös sisällön tiivistäminen, olennaisen osoittaminen sekä oman työn ja tutkimusprosessin vaiheen arviointi. Poikkeustapauksissa ohjaaja voi organisoida näihin vaiheisiin liittyvät palautuspisteet muutenkin kuin seminaariesityksinä. Myös näissä tapauksissa opiskelija toimittaa ohjaajalle/koko ryhmälle esitysmateriaalin ja työn sen hetkisen vaiheen tiivistelmän kommentointia varten. Työn suullinen esitys kuitenkin vaaditaan vähintään väliraportti- tai käsikirjoitusvaiheessa suullisen esittämisen arvioimiseksi (maisteriohjelman oppimistavoitteen mittauspiste).

Opiskelija siis sitoutuu valmistelemaan kolme raporttia esityksineen, jotka vievät työtä eteenpäin, opponoimaan vähintään kerran toisen opiskelijan työtä ja tekemään tästä opponointipaperin (A4-arkillinen tekstiä) opponoitavalle ja ohjaajalle sekä osallistumaan seminaarityöskentelyyn ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla. Ohjaaja sitoutuu kommentoimaan opiskelijan raportteja ja esityksiä ja antamaan tarvittaessa lisäohjausta vastaanottoaikojen ja resurssiensa puitteissa.

Itsenäinen työskentely

Mikäli opiskelija ei osallistu ohjausprosessiin edellä kuvatun mukaisesti, voi hän työstää graduaan myös itsenäisesti. Tässä vaihtoehdossa opiskelija luopuu ohjausprosessin mukaisesta ohjauksesta. Itsenäisessä työskentelyssä opiskelijan on hyväksytettävä aiheensa työn ohjaajalla, joka hänelle nimetään hänen ilmoittautuessaan Pro Gradu -työskentelyyn. Tämän jälkeen opiskelija työstää graduaan itsenäisesti. Ohjaaja on tavattavissa normaalisti vastaanottotuntien puitteissa ja näissä tapaamisissa opiskelijan on mahdollista esittää kysymyksiä joihin ohjaaja antaa vastauksia sen perusteella, mitä opiskelija työstään kysyessään antaa. Varsinaista työn lukemista ja kommentointia ei näihin tapaamisiin lähtökohtaisesti kuulu. Saatuaan työn valmiiksi opiskelijan on esitettävä käsikirjoituksensa ohjaajan osoittamassa tutkielmaseminaarissa suullisen esittämisen arvioimiseksi. Ohjaaja antaa käsikirjoitukseen kommenttinsa jonka jälkeen opiskelija työstää tutkielmaraporttiansa sopivaksi katsomallaan tavalla ja toimittaa työn ohjaajalle, joka antaa luvan ladata työ Laturiin tai ilmoittaa lisäkorjauksia edellytettävän.

Tässä vaihtoehdossa opiskelija sitoutuu työstämään tutkielmaansa itsenäisesti ja valmistelemaan esityksen käsikirjoituksestaan. Ohjaaja sitoutuu vastaamaan opiskelijan tutkielmaa koskeviin kysymyksiin vastaanottoaikojensa puitteissa sekä lukemaan ja kommentoimaan opiskelijan käsikirjoituksen ja esityksen.

Sekä ohjattu Pro Gradu –työskentely että itsenäinen työskentely noudattavat pääasiallisesti samaa aikataulua, jossa tutkielma valmistuu yhden lukuvuoden aikana.

Liitteet: 

Viimeksi päivitetty: 15.7.2016