Opintojen hyväksilukeminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on käytäntöjen kokonaisuus, jonka kautta kartoitetaan, onko opiskelijalla aiemmin suoritettuja opintoja tai muualla hankittua osaamista (esim. työelämä), jotka voidaan hyväksilukea uuteen tutkintoon. Lisätietoja AHOT-menettelyyn liittyvistä käsitteistä löydät täältä.

Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan aiemmin suoritettujen opintojen sisällyttämistä KTK- tai KTM-tutkintoon, tai tutkintoon kuuluvien opintojen korvaamista aiemmin suoritetuilla opinnoilla. Opintojen sisällyttämisellä tarkoitetaan yliopisto- tai korkeakoulutasoisten opintojen hyväksymistä suoritettavaan tutkintoon ilman, että ne sisällöltään tai laajuudeltaan vastaavat opetussuunnitelmassa määriteltyjä, tutkintoon kuuluvia opintoja. Sisällytettävien opintojen tulee kuitenkin edistää tutkinnolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Sisällyttämisasiat käsittelee koulutusdekaani.  

Opintojen korvaamisella tarkoitetaan sitä, että opiskelijan jonkin aikaisemman opintosuorituksen katsotaan sekä laajuudeltaan että sisällöltään vastaavan suoritettavaan tutkintoon kuuluvia opintoja niin, että ne voidaan korvata aiemmilla opinnoilla. Korvaavuusasiat käsittelee kunkin koulutusohjelman vastuuhenkilö.

Kauppatieteellisiin tutkintoihin kuuluvia kieliopintoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee yliopiston Kieli- ja viestintäkoulutus.  Huom. ylioppilastodistuksen pitkän vieraan kielen arvosanasta laudatur tai eximia cum laude approbatur saa korvattua 2 op vieraan kielen opinnoista tutkintoon. Lisää tietoa voit lukea opinto-oppaan Kieli-opinnot -kohdasta.

Tutkintoon kuuluvia matematiikan ja tilastotieteen opintoja koskevat korvaavuusasiat käsittelee luonnontieteellisen tiedekunnan matemaattisten tieteiden laitos. Tutkintoihin voidaan hyväksilukea pääsääntöisesti vain yliopisto-opintoja sekä aiemmin suoritettuun tradenomin tutkintoon kuuluneita ammattikorkeakoulutasoisia opintoja. Keskeneräiseen tradenomin tutkintoon kuuluvia opintoja ei hyväksilueta.

Vaihto-opintojen hyväksilukemista löydät lisätietoa täältä. Hyväksilukuja vaihto-opinnoista tulee hakea 10.9. mennessä, siis viimeistään vaihtolukukautta seuraavana syksynä, jotta suoritukset pystytään kirjaamaan oikealle lukuvuodelle. Suositeltavaa on tehdä hyväksilukuhakemus heti, kun opiskelija on saanut lopullisen suoritusotteen vaihdossa suoritetuista opinnoista.

Miten haen hyväksilukua?

Kauppakorkeakoulun opiskelijat tekevät AHOT-hakemuksen OSAT-järjestelmän kautta. OSAT-järjestelmään kirjaudutaan osoitteessa https://osat.oulu.fi yliopiston käyttäjätunnuksilla. Huomattava on, että kaikkien liitteiden on oltava PDF-muotoisia (tiedoston tarkenne .pdf).

Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

  • Virallinen opintosuoritusote eli todistus opinnoista, joiden perusteella hyväksilukua haetaan.
  • Opintojaksokuvaukset eli tiedot suoritettujen opintojen opintovaatimuksista (osaamistavoitteet, sisällöt, suoritustapa, kirjallisuus ja laajuus (esim. opintopisteet).
  • Hakemuksessa tulee olla myös suoritettujen opintojaksojen englanninkieliset nimet (englanninkielistä suoritusotetta varten).
  • Tutkinnon suorittaneet toimittavat tutkintotodistuksen (pdf-kopio alkuperäisestä) ja vähintään tutkinnon nimen englanniksi (nimi näkyy esim. Diploma Supplementista). Jos tutkintotodistus on muun kuin suomen, ruotsin tai englanninkielinen, on se toimitettava myös englanninkielisenä.
  • Todistus kokonaisuudesta, mikäli haetaan hyväksilukua tietyn kokonaisuuden perusteella (esim: Psykologian perusopinnot, 25 op).
  • Tai muut mahdolliset liitteet, joilla aiemmin hankittua osaamista todennetaan (esim: vaihtoreflektio, työtodistus).

Hyväksiluvun kielteisen päätöksen oikaisuhakemus

Tarkemmat tiedot mm. rajoituksista opintojen hyväksilukemisessa löydät opinto-oppaasta.

Viimeksi päivitetty: 13.9.2018