Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan tutkimus

Johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta -laitoksen tutkimus on organisoitu monitieteiseksi kansainvälisen liiketoiminnan, johtamisen ja markkinoinnin tutkimusyhteisöksi nimeltään COMPANION. Sen tarkoituksena on lisätä monimutkaisten ja haastavien organisaatiotason toimintojen ja prosessien ymmärrystä nostamalla esille ajatuksia herättäviä kysymyksiä ja haastamalla nykyisiä näkemyksiä. Ko. toimintojen ja prosessien yhteydet muuhun todellisuuteen sekä niiden ajallisuus korostuvat selitysten rakentumisessa. Tulosten perusteella voidaan paljastaa kausaalisia mekanismeja ja selittää organisaatiotason ilmiöiden dynamiikkaa. Tavoitteena on, että uudet teoreettiset viitekehykset laajentavat vallitsevaa käsitteellistä ymmärrystä. COMPANION -tutkimusyhteisössä tehtävien tutkimusten ontologiset valinnat perustuvat pääasiassa kriittiseen realismin tai sosiaaliseen konstruktivismiin. Epistemologian näkökulmasta valinnat perustuvat abduktiiviseen tutkimussuunnitteluun ja prosessuaalisiin metodologioihin.

COMPANION -tutkimusyhteisö mieltää toiminnan dynamiikan syntyvän rakenteen ja prosessin kanssakäymisessä. Näin ollen vuorovaikutus yksilöllisen ja aikaansaavan toimijan ja sosiaalisen rakenteen välillä on kehityksen tärkeä elementti. Tutkimus hyödyntää useiden tieteenalojen luomia teoreettisia lähestymistapoja yhdistääkseen lukuisat osittaiset selitykset holistiseksi näkemykseksi, jolla voidaan kuvata organisaatiotason toimintojen monimutkaisuutta. COMPANION -tutkimusyhteisön työskentelytavassa korostuvat syvällisyys ja innovatiivisuus samaan tapaan kuin Stewart ja Zinkhan, jotka korostavat, että: “a good theoretical work is far more difficult to do and requires far greater creativity than most empirical research” (2006, 480). Näistä lähtökohdista Johtaminen ja kansainvälisen liiketoiminta -laitoksen molemmat tutkimusryhmät tavoittelevat käsitteellisesti vahvaa tutkimusta. Ko. tutkimusryhmien taustoja, keskittymistä ja tutkimuskohteita kuvataan tarkemmin alla.

CRESCO -tutkimusryhmä (Creating Spaces for Collective Opportunities in Organizations and Networks) tutkii, kuinka uutta taloudellista toimintaa luodaan eri toimijoiden välisessä yhteistyössä dynaamisissa ja kansainvälisissä liiketoimintakonteksteissa? Tutkimusten käsitteellinen fokus on yhteisesti jaetussa mahdollisuudessa, joka ilmenee erilaisissa tilanteissa, joissa osallistuvien ihmisten toimet ja vuorovaikutus muuttavat taloudellisen toiminnan ilmenemismuotoja yhdistämällä elementtejä useista konteksteista. Tarkoituksena on ymmärtää kansainväliseen liiketoimintaan ja talouteen vaikuttavia yrittäjyyden ja johtajuuden toimia käytänteinä ja prosesseina sekä kansainvälisestä ja strategisesta näkökulmasta.

Tutkimuksen pääpaino on toimijoissa ja heidän toiminnassaan, jolloin tässä yhteydessä ilmenevien epävarmuustekijöiden, erojen ja konfliktien nähdään luovan tiloja kehittää yhteisesti jaettuja mahdollisuuksia. Teoreettiset keskustelut kansainvälistymisestä, yrittäjyydestä, strategiasta käytänteenä, kokeilevasti järjestäytyneestä taloudesta, kulttuuri-historiallisesta toimintateoriasta, jälki-strukturalismista, prosessitutkimuksesta ja kerrontaa hyödyntävistä metodeista toimivat työkaluina yhteisesti jaettujen mahdollisuuksien kehittämisessä.

DICIE -tutkimusryhmä (Dynamism of Innovation in Complex and Changing International Environment) tutkii, kuinka innovaatioita, strategiaa ja kansainvälinen liiketoimintaa voidaan tutkia sellaisesta näkökulmasta, jossa keskitytään kasvun ja kansainvälistymisen toteutumisen helpottamiseen erilaisissa verkoissa ja ekosysteemeissä ilmenevänä innovaatiopohjaisten liiketoimintamallien muuttamisena sekä arvonluontina ja sen saamisena. DICIE -tutkimusryhmän ensisijainen väite on: Koska innovaatioon ja kansainvälistymiseen sisältyvä potentiaalisuus on syytä valjastaa, tarvitaan huolellista ajattelua siitä, miten mielletään liiketoimintamallien luonnostelu, tasapaino arvon luomisen ja saamisen välillä sekä muihin näihin liittyviin tarpeellisiin asioihin. Tämän takia DICIE -tutkimusryhmä työskentelee läheisesti yritysten ja esim. teknologiaklustereiden kanssa, kun se toteuttaa monitapauksisia tapaustutkimuksia, pitkittäisiä toimintatutkimuksia sekä suuren mittakaavan kyselytutkimuksia.

Kansainvälisen liiketoiminnan laajenemisen tutkimus on tiedostanut jo jonkin aikaa, että tietoon perustuvien esim. henkisten tai taloudellisten pääomien hyödyntäminen innovatiivisilla tavoilla tukee onnistunutta kansainvälistymistä. Lisäksi em. tutkimus tiedostaa, että innovatiivisuus ja innovaatiot myös edustavat kansainvälistymisen lopputuloksia: siinä missä globaalit innovaatioverkostot vaalivat innovaatioiden ja uniikkien aineettomien pääomien hyödyntämisen nopeutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta, ne samalla estävät yksittäisten yritysten osalta altistumista teknologisille ja taloudellisille riskeille. DICIE -tutkimusryhmä lähestyy tämän asetelman kriittisiä tekijöitä useiden strategisen johtamisen sekä avoimen innovaation uudistumisen, kansainvälisen yrittäjyyden, liiketoimintamallien sekä ekosysteemien näkökulmasta.

Viimeksi päivitetty: 15.7.2016