KTK-ohjelma

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) -tutkintoon johtavan koulutusohjelman tavoite on kouluttaa monipuolista kauppatieteellistä osaamista omaavia asiantuntijoita, jotka hahmottavat keskeiset taloudellisen toiminnan mekanismit ja prosessit. Ohjelmassa keskeistä on (1) antaa opiskelijoille uusimpaan tutkimukseen perustuvaa tietämystä kauppatieteiden keskeisistä osa-alueista, (2) tutustuttaa opiskelijat erilaisiin yritysympäristöihin ja liiketoiminnan haasteisiin sekä (3) toteuttaa projekteja, joissa opiskelijat ratkaisevat liiketoiminnallisia ongelmia ja hyödyntävät osaamistaan.

Ohjelman osaamistavoitteet ovat seuraavat:

  • Monitieteinen liiketoimintaosaaminen: Opiskelijoilla on tietämystä taloustieteiden eri oppialoista.
  • Liiketoimintaosaaminen: Opiskelijat tunnistavat liiketoiminnan prosessit ja organisaatioiden keskeiset toiminnot.
  • Kansainvälisen talouden tuntemus: Opiskelijamme ymmärtävät globaalin talouden keskeiset lainalaisuudet ja niiden vaikutukset alueellisessa kontekstissa.
  • Analyyttinen ajattelu ja ongelmanratkaisu: Opiskelijat kykenevät analyyttiseen ajatteluun soveltamalla sopivia käsitteitä ja menetelmiä liiketoiminnan eri osa-alueiden ongelmien ratkaisemisessa.
  • Kommunikointitaidot: Opiskelijoillamme on liike-elämään soveltuvat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot.


KTK-tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (op), johon sisältyy kaikille yhteiset opinnot (35 op), pääaineen opinnot (120 op) ja sivuaineen opinnot (25 op). Tutkinnon pääaine on kauppatieteet, johon sisältyy opintoja taloustieteestä, rahoituksesta, laskentatoimesta, kansainvälisen liiketoiminnan johtamisesta ja markkinoinnista. Kaikki opiskelijat suorittavat samat pääaineen kurssit. Kauppatieteiden pääaineopinnot muodostavat neljä opintokokonaisuutta (moduulia), joiden tavoitteena on ohjelman osaamistavoitteiden saavuttaminen. Moduulirakenne on kuvattu KTK-tutkinnon moduulirakennekaaviossa (2019-2020).

Tutkintoon kuuluvat kurssit ja niiden ajoitus on kuvattu opintojen rakennekaavioissa: 


Intensiivinen, omaan pääaineeseen keskittyvä opiskelu painottuu maisterivaiheeseen, johon kaikilla KTK -ohjelmaan hyväksytyillä opiskelijoilla on automaattinen oikeus. Siirtyminen maisterivaiheeseen on kuvattu KTM -ohjelmiin siirtyminen -verkkosivulla.

Viimeksi päivitetty: 17.4.2019