University of Oulu, 2016

Väitöstilaisuus: Marko T. Heikkinen

Perjantai, maaliskuu 23, 2018

Marko T. Heikkinen (markkinointi) väittelee Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa perjantaina 23.3.2018 klo 12.00 Arina-salissa (TA105).

Aihe: ”Johtaminen tutkimus- ja kehitysverkoissa. Prosessit, roolit, edut ja haasteet”
”Managing in R&D nets : roles, processes, benefits and challenges”

Academic dissertation.

Johtaminen tutkimus- ja kehitysverkoissa. Prosessit, roolit, edut ja haasteet

Uudet tuotteet ja palvelut kehitetään nykyisin yritysten, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja julkisten toimijoiden yhteistoimintaverkostoissa. Verkostot auttavat globalisaation, tiedon erikoistumisen ja uusien teknologioiden aiheuttamaan T&K-toiminnassa tarvittavien tiedollisten ja taloudellista resurssien vaatimuksien kasvuun. Yhteistyö tutkimus- ja kehitysverkostoissa (T&K) on välttämätöntä, koska tarvittavat resurssit, osaaminen ja kyvykkyydet eivät ole yksittäisten toimijoiden hallussa tai hallittavissa. Verkostossa kehitetty uusi tuote tai palvelu tai liiketoimintamalli eivät kuitenkaan itsessään takaa menestystä, elleivät se ole yhdistettävissä taloudellista arvoa tuottaen olemassa olevaan tekniseen, taloudellisen tai sosioekonomiseen ympäristöön. T&K verkon johtamisella voidaan edesauttaa usean toimijan verkon muodostumista ja sen tavoitteiden saavuttamista. T&K-verkkojen johtamista tarkastellaan väitöstutkimuksessa johtamisen prosessit ja johtamisen roolien näkökulmasta.

Väitöstutkimuksessa kuvataan T&K-verkon johtamisen prosesseja verkon muodostumisen ja kehitysyhteistyön aikana. Tämän tutkimuksen mukaan johtamisessa on hyödyllistä ottaa huomioon koko tuotetta tai palvelua kehittävän verkon kehityskaari. T&K verkko muodostaessa ja siinä olevia toimijoita kartoittaessa tulee ottaa huomioon varsinaisen tuotekehitysvaiheen lisäksi jo tuotteen kaupallistamisen edellytykset. T&K verkon toimijoiden toiminnan tulee koko kehitysprosessin ajan ottaa huomioon arvo jota tuote tai palvelu tuottaa loppukäyttäjälleen markkinoille tulon jälkeen. Koko T&K-verkon kehitysprosessi huomioimalla voidaan helpottaa yksittäisten yritysten ja koko verkon toimijoiden toiminnan ja tavoitteiden ymmärtämistä ja saavuttamista.

Yhtenä näkökulmana T&K verkon johtamiseen väitöstutkimus esittää johtamisen roolit. Tutkimus kuvaa T&K-verkkojen johtamisen rooleja verkon muodostumisen ja tuotekehitysyhteistyön aikana ja luo johtamisen roolien tyypittely ja analysointimallin. Väitöstutkimus rakentaa johtamisen roolien tyypittelemisen mallin, joka helpottaa johtamisen roolien havaitsemista ja analysointia systemaattisesti. Johtamisen rooleja ymmärtämällä T&K verkon toimijat voivat ymmärtää paremmin toimijoiden tavoitteiden muodostumista, pyrkiä ennakoimaan omien toimien vaikutuksia muissa toimijoissa ja ymmärtämään toisten toimijoiden toimintaa ja niiden vaikutuksia.

Lopuksi tutkimus esittää tutkimuksessa havaittuja T&K-verkkojen johtamisen etuja ja haasteita. Väitöstutkimuksen mukaan keskeisenä haasteena T&K verkon johtamisessa on verkoston toimijoiden ja toimintaympäristön muutos, joka korostuu uuden tuotteen ja palvelun kehittämisen yhteydessä, kun verkolle ei ole olemassa aiemmin tunnettua toimintamallia. Haasteena nähdään myös T&K prosessin aikainen muutos, joka toimijoiden tulee ottaa huomioon verkon kehityksen aikana. Verkoston kehitysprosessin ja roolien ymmärtäminen tuo toimijoille etua, kun toimijat osaavat sopeuttaa uuden tuotteen tai palvelun ympäröivään sosio-tekniseen tai taloudelliseen ympäristöön.

Asiasanat: Liiketoimintaverkostot, Strategiset verkot, tutkimus- ja kehitysverkot, Tutkimus- ja kehitysverkkojen johtaminen, liiketoimintaverkostojen johtaminen, organisaatioiden roolit, johtamisen prosessi

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 21.3.2018