Tilintarkastuksen opinnot

TILINTARKASTUKSEN OPINNOT

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa on mahdollista suorittaa sekä HT- että JHT -tutkintojen edellyttämät opinnot. Opintojen lisäksi vaadittavan käytännön kokemuksen hankittuaan, opiskelijalla on mahdollisuus hakea auktorisoidun tilintarkastustutkinnon suorittamista. Opiskelija voi suorittaa tilintarkastustutkintojen edellyttämät opinnot osana omaa tavoitetutkintoaan. Opinnoista ei koosteta erikseen alla mainittuja kokonaisuuksia, vaan opintojaksot ovat osa kauppatieteiden tai oikeustieteiden vahvistetun opetussuunnitelman mukaisia kokonaisuuksia tai yksittäisiä vapaavalintaisia opintoja. Suoritetuista tilintarkastustutkinnon (HT tai JHT) edellyttämistä opinnoista voi saada pyydettäessä erillisen vastaavuustodistuksen.

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus tilintarkastajan hyväksymisedellytyksistä (7.12.2015/1442) on astunut voimaan 1.1.2016 (ks. tarkemmin Finlex). Voit tutustua tilintarkastuslakiuudistukseen myös Suomen Tilintarkastajat -yhdistyksen sivuilta.

HT- ja JHT-TUTKINNOT

 

HT-tilintarkastajatutkinnon opinnot

Tilintarkastajatutkinnot uudistuivat 1.1.2016 alkaen. HT -tilintarkastajan hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään 52 opintopisteen laajuiset tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot, vähintään 22 opintopisteen laajuiset oikeustieteen opinnot sekä vähintään 22 opintopisteen laajuiset kauppa- ja taloustieteen opinnot alla mainituissa aihealueissa.

HT -tilintarkastajatutkinnon vaatimukset täyttyvät suorittamalla alla mainitut Oulun yliopiston opetustarjonnassa olevat opintojaksot (opinto-opas 2017-2019).

Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot, väh. 52 op

Käsittävät ainakin seuraavat aihealueet:

1) tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa;
721132A Tilintarkastus, 6 op
721193S Advanced Auditing, 6 op

2) kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely, hyvä kirjanpitotapa ja tilinpäätöksen analysointi;
724104P Kirjanpito ja tuloslaskenta, 5 op
721131A Tilinpäätös- ja verosuunnittelu, 6 op
721190S Advanced Firm Valuation, 6 op
721136S Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt, 6 op
721197S Advanced International Accounting, 6 op
721137S International Financial Reporting, 6 op
724203A Tilinpäätösanalyysi, 5 op

3) johdon laskentatoimi;
724105P Johdon laskentatoimi, 5 op tai
721134A Cost Management Systems, 6 op

4) sisäinen valvonta.
724204A Management Control, 5 op tai
721195S Advanced Management Control, 6 op

Tarvittaessa opiskelijan on suoritettava tilintarkastuksen ja laskentatoimen aihealueiden opintoja niin, että minimivaatimusmäärä (väh. 52 op) täyttyy.

Oikeustieteen opinnot, väh. 22 op

Käsittävät ainakin seuraavat aihealueet:

1) eri yhteisömuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely;
724610P Sopimus ja yhteisöoikeus, 5 op
721161P Markkinointioikeus, 5 op

2) yritysverotus, ennakkoperintä, arvonlisäverotus ja verotusmenettely;

724613P Vero-oikeus I, 5 op
724614P Vero-oikeus II, 5 op tai
721613P Arvonlisä- ja kulutusverotus, 7 op

3) kauppa- ja varallisuusoikeus sekä maksukyvyttömyys- ja työlainsäädäntö;
724612P Työoikeus, 5 op
721518A Finanssioikeus, 9 op

Tarvittaessa opiskelijan on suoritettava oikeustieteen aihealueiden opintoja niin, että minimivaatimusmäärä (22 op) täyttyy.

Kauppa- ja taloustieteen opinnot, väh. 22 op

Käsittävät ainakin seuraavat aihealueet:

1) liiketaloustiede ja kansantaloustiede;
721210P Taloustieteen perusteet, 5 op tai jokin muu taloustieteen kurssi

2) yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat
724107P Investointipäätökset, 5 op tai
724108P Rahoitusmarkkinat, 5 op tai
724207A Rahoituspäätökset, 5 op tai jokin muu rahoituksen kurssi

3) talousmatematiikka ja tilastotiede;
802158P Matematiikkaa kauppatieteilijöille, 7 op  
806116P Tilastotiedettä kauppatieteilijöille, 5 op

4) tietotekniikka ja tietojärjestelmät (jokin seuraavista kursseista):
721135S Accounting Information Technology, 6 op (SAP)
721191S Financial Accounting Theory, 6 op (SAS)
721131A Tilinpäätös- ja verosuunnittelu, 6 op (Visma Fivaldi)
tai vastaavat opinnot

Tarvittaessa opiskelijan on suoritettava kauppa- ja taloustieteen aihealueiden opintoja niin, että minimivaatimusmäärä (22 op) täyttyy.


JHT-tilintarkastajatutkinnon opinnot

HT -tilintarkastajatutkinnon opintojen lisäksi on suoritettava 16 opintopisteen laajuiset julkissektorin opinnot seuraavista asiakokonaisuuksista:

1) julkishallinnon laskentatoimi
2) julkishallinnon sääntely

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa vaatimukset täyttyvät suorittamalla alla mainitut opintojaksot:

724105P Johdon laskentatoimi, 5 op tai
721134A Cost Management Systems, 6 op

sekä lisäksi

721618A Finanssioikeus, 9 op tai
721619A Hallinto-oikeus, 9 op

 

Viimeksi päivitetty: 26.11.2018