Opinnäytetöiden tarkastaminen plagioinnin varalta Urkund-tietojärjestelmässä

Oulun yliopiston suositus on, että kaikki kandivaiheen sekä maisterivaiheen lopputyöt sekä diplomityöt tarkistetaan Urkund-tietojärjestelmän kautta.

Urkund-tietojärjestelmä on tarkoitettu plagiointitapausten ennaltaehkäisemiseen. Urkund tarkistaa tehdyn työn vertaamalla sitä Internetistä löytyvään materiaaliin, kustannettuun materiaaliin ja muiden palauttamiin töihin. Vain opettaja pääsee lukemaan Urkundin tuottaman raportin. Opettaja hyödyntää Urkund-analyysin tuloksia opiskelijan työn arvostelussa. Mikäli opiskelija kieltäytyy lähettämästä työtään Urkund-tarkistukseen, tarkistetaan se opettajan toimesta ilman Urkund-tarkistusta.

Oulun yliopiston toimintatavan mukaan vain opiskelija itse voi laittaa työnsä Urkundiin tarkistettavaksi. Työn lataaminen Urkundiin tapahtuu tästä. Samalla opiskelija valitsee opettajan, jolle työ ja sen analyysi lähetetään.

Urkund-tarkistuksesta tehdään kirjaus opiskelijan opintosuoritusrekisteriin opinnäytetyön kohdalle lisätietoihin.

Plagioinnilla tarkoitetaan toisen henkilön ideoiden, ajatusten, kirjoitusten tai keksintöjen jne. luvatonta käyttämistä omassa kirjallisessa tai kuvallisessa tuotoksessa ilman asiaan kuuluvaa lähdemerkintää. Oulun yliopistossa plagioinniksi tulkitaan myös nk. itsensä plagiointi. Se tarkoittaa, että henkilö käyttää samaa tuotostaan sellaisenaan kahdessa tai useammassa yhteydessä.

Plagiointitapausta pidetään vakavana silloin, kun plagiointia on ohjatussa lopputyössä (kandidaattitutkielma, pro gradu -tutkielma, lisensiaattityö tai väitöskirja) tai jos suurin osa tai koko työ tai kurssisuoritus on kopiota tai selkeästi ilman asianmukaisia lähdeviittausmerkintöjä.

Lisätietoa:

Urkund-tietojärjestelmä on otettu käyttöön vuonna 2009, jolloin myös laadittiin Oulun yliopiston plagiointitapausten käsittelyohje. Kaikki opintoihin liittyvät vilppitapaukset käsitellään ko. käsittelyohjeen mukaan. Plagiointitapausten käsittelyssä sovelletaan aina viimeisintä yliopiston virallista ohjetta. Ajantasaisimmat tiedot voit tarkistaa tästä.

Viimeksi päivitetty: 15.7.2016