Vaihto-opintojen hyväksilukeminen

Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja akateemisia opintoja voidaan hyväksilukea eri tavoin tutkintoon, alla on kuvattu vaihtoehdot. Niin sanottuja harrastekursseja  (esim. liikunta- tai ruoanlaittokurssit) ei hyväksilueta, kaikki muut opinnot ovat yleensä hyväksiluettavissa tavalla tai toisella.

Sellaisia opintojaksoja, jotka opiskelija on jo suorittanut Oulun yliopistossa, ei tule tehdä uudestaan vaihdossa – samasta tai samanlaisesta opintojaksosta ei voi saada suoritusmerkintää kahteen kertaan.

Huomaathan, että vaihdossa suoritettavat opinnot tulee sisällyttää tutkintoon/tutkintoihin. Esimerkiksi vaihtoon liittyvien apurahojen ehtona on yleensä, että opinnot sisällytetään tutkintoon eli ylimääräisiä opintoja vaihdossa ei voi suorittaa.

Yksittäisten kurssien hyväksilukeminen

Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan joko sisällyttää tutkintoon sellaisenaan tai niillä voidaan korvata sisällöltään ja tasoltaan vastaavia opintojaksoja. Mikäli kauppakorkeakoulun opetustarjonnassa ei ole täysin vastaavia opintojaksoja, vaihto-opintoja voidaan niiden tason, oppiaineen ja opintopistemäärän perusteella hyväksilukea ko. oppiaineeseen vastaavalle tasolle, vastaavalla opintopistemäärällä.

Esimerkiksi: ”muita laskentatoimen perusopintoja, 5 op” tai ”muita markkinoinnin aineopintoja, 7 op”.

Useimmiten vaihtoyliopistoissa bachelor/undergraduate-tason kurssit vastaavat Suomen perus- tai aineopintotasoa. Master/graduate/postgraduate-tason kurssit puolestaan vastaavat yleensä syventäviä opintoja ko. oppiaineessa.

Hyväksilukeminen sivuaineeksi

Mikäli vaihto-opintoja kertyy vähintään 25 opintopisteen edestä, voidaan niistä koostaa tutkintoon lyhyt sivuaine.

  • Vanhassa tutkintorakenteessa opiskelevilla (ennen v. 2014 aloittaneet opiskelijat) sivuaineeseen voi pääsääntöisesti sisällyttää lähinnä kauppatieteellisiä opintoja, lisäksi siihen voi myös sisällyttää esimerkiksi kieliopintoja.
  • Uudessa tutkintorakenteessa (v. 2014 tai myöhemmin aloitteneet opiskelijat) KTK-ohjelman sivuaineen tulisi olla ei-kauppatieteellinen. Uudessa tutkintorakenteessa KTM-ohjelmassa ei ole sivuaineita eli vaihto-opintoja ei voi koostaa sivuaineeksi KTM-tutkintoon.

Global Perspectives –moduulin hyväksilukeminen

Opiskelijoilla, joiden pääaine on Kauppatieteet, KTK-tutkintoon kuuluu Global Perspectives –moduuli. Moduulin voi korvata vaihto-opinnoilla, mikäli opintoja kertyy vaihdossa 25 opintopisteen edestä. Näistä 15 opintopistettä tulee olla kauppatieteellisiä, mielellään aineopintotasoisia opintojaksoja ja 10 opintopistettä voi olla muita opintoja, esimerkiksi kieliä.

Ei-kauppatieteellisten opintojen hyväksilukeminen

Muita kuin kauppatieteellisiä opintojaksoja voi kauppakorkeakoulun kautta hyväksilukea nimellä ”muita yliopistotasoisia opintoja”, vastaavalla opintopistemäärällä.

Kieliopinnoille voi myös hakea hyväksilukua yliopiston kieli- ja viestintäpalveluiden kautta. Kielipalveluiden ohjeet hyväksilukemiseen löydät täältä.

Mitä kauppakorkeakoulun opintoja ei voi korvata vaihto-opinnoilla?

Seuraavia opintoja ei voi korvata muualla suoritetuilla opinnoilla:
-    Globally Responsible Business -opintojakso
-    Kandidaatin tutkielma, pro gradu –tutkielma
-    Harjoittelu

Lisäksi tulee huomata, että tietty osa tutkintoon kuuluvista opinnoista tulee suorittaa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa: KTK-tutkintoon vähintään 80 opintopistettä ja KTM-tutkintoon vähintään 60 opintopistettä. Enempää muualla suoritettuja opintoja ei siis voi hyväksilukea tutkintoihin.

Miten haen hyväksilukua?

Opiskelijan tulee täyttää sähköinen hyväksilukemishakemus käymistään vaihto-opinnoista OSAT-järjestelmässä Oulun yliopiston käyttäjätunnuksilla. Lue yleisiä hyväksilukemisohjeita Kauppakorkeakoulun opintojen hyväksilukeminen sivuilta ennen sähköisen hakemuksen täydentämistä.

Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostoina virallinen opintorekisteriote (tai pdf-kopio, yhden henkilön oikeaksi todistamana) sekä opintojaksokuvaukset (joista näkyy mm. osaamistavoitteet, sisältö, suoritustapa, kirjallisuus ja laajuus esim. opintopisteet) ulkomaisessa yliopistossa/korkeakoulussa suoritetuista opinnoista. Jos kuvaus ei ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, niin kuvaus toimitettava myös englanniksi. Jos vaihtoyliopistosta ei ole ollut saatavissa ECTS-otetta, hakemukseen täytyy liittää selvitys ko. yliopistossa voimassa olevasta opintojen mitoitusjärjestelmästä sekä oma arvio vastaavuuksista ECTS-opintopisteinä. Opintojaksojen nimet tulee toimittaa aina myös englanniksi.

Huom: opintojaksokuvaukset kannattaa ottaa talteen jo vaihdossa ollessa!

Hyväksilukuja vaihto-opinnoista tulee hakea 10.9. mennessä, siis viimeistään vaihtolukukautta seuraavana syksynä, jotta suoritukset pystytään kirjaamaan oikealle lukuvuodelle. Suositeltavaa on tehdä hyväksilukuhakemus heti, kun opiskelija on saanut lopullisen suoritusotteen vaihdossa suoritetuista opinnoista.

Mikä ECTS?

Oulun yliopistossa on käytössä ”Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä” (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS). ECTS-järjestelmää käyttävissä, eurooppalaisissa yliopistoissa siis lasketaan opintopisteet samalla tavalla, mikä helpottaa vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukemista.

ECTS-opintopistejärjestelmässä kokoaikaisen opiskelijan lukuvuoden työmäärä on keskimäärin 1600 tuntia, joka vastaa 60 opintopistettä. Yksi ECTS-opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta.

Euroopan ulkopuolella suoritetuista opinnoista opiskelijan tulee liittää hyväksilukuhakemukseen selvitys opintopisteiden konvertoinnista ECTS-pisteiksi. Esimerkiksi vaihtoyliopiston kv. palveluista voi tällainen ohje löytyä.

Viimeksi päivitetty: 2.5.2017