Terveys ja eläinlääkintähuolto

Koe-eläinten eläinlääkintähuolto perustuu ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. KEKSin eläinlääkintähuollosta vastaa koe-eläimiin erikoistunut eläinlääkäri.

Eläinlääkintähuoltoon kuuluvat tehtävät:

  • Eläinten terveydentilan valvonta
  • Mikrobiologiset terveystarkkailut ja muu sairauksien ennaltaehkäiseminen
  • Sairauksien hoitaminen
  • Neuvonta erilaisissa koe- ja hoitotoimenpiteissä
  • Neuvonta eläinten hyvinvoinnin edistämisessä

Tärkeä osa koe-eläinten ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa on säännöllisesti tehtävät mikrobiologiset terveystarkkailut. KEKSissä tehdään säännöllisesti jyrsijöiden terveystarkkailuja.

 

Otteita eläinlääkintähuoltoon liittyvistä määräyksistä ja suosituksista

Lainsäädäntö

Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (497/2013)

7 § Henkilöstö

Toiminnanharjoittajalla on oltava käytettävissä nimetty eläinlääkäri eläinlääkintähuoltoa ja eläinten hyvinvointiin ja kohteluun liittyvää neuvontaa varten. Jos se pidettävien eläinten lajin tai muun vastaavan syyn takia on tarkoituksenmukaisempaa, hyvinvointiin ja kohteluun liittyvästä neuvonnasta voi kuitenkin huolehtia muu riittävän pätevä nimetty asiantuntija. Nimetyllä eläinlääkärillä ja asiantuntijalla on oltava asiantuntemusta eläinten käyttämisessä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin.

Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (564/2013)

23 § Eläinlääkintähuolto

Toiminnanharjoittajan on järjestettävä laitoksessa pidettävien eläinten terveydentilan valvontaa, lääkitsemistä, sairauksien hoitamista ja ennalta ehkäisemistä sekä eläinten hyvinvoinnin turvaamista varten asianmukainen eläinlääkintähuolto.

Nimetyn eläinlääkärin on huolehdittava eläinten eläinlääketieteellisestä hoidosta ja annettava toimintaan liittyvää eläinlääketieteellistä neuvontaa. Nimetyn eläinlääkärin on laadittava eläinlääkintähuoltosuunnitelma, johon on sisällyttävä:

1) terveydenhuoltosuunnitelma eläinten sairauksien ennalta ehkäisemiseksi;
2) suunnitelma toimintaan liittyvästä eläinlääketieteellisestä neuvonnasta;
3) suunnitelma eläinten terveyden- ja sairaudenhoitoon käytettävien lääkkeiden hankkimisesta ja käytöstä; ja
4) eläinten uudelleen käyttöä koskevat ohjeet.

1 kohdassa tarkoitettuun terveydenhuoltosuunnitelmaan on sisällyttävä:

1) eläinten terveydelle asetettujen vaatimusten määrittely;
2) eläinten terveyden ja hyvinvoinnin säännöllinen seuranta;
3) tarvittaessa eläinten mikrobiologinen seurantaohjelma;
4) suunnitelma terveys- tai hyvinvointiongelmien varalta;
5) laitokseen saapuvien eläinten eristys- ja karanteenitoimet; sekä
6) tautien ehkäisemiseen liittyvät hygieniakäytännöt

24 § Eläinten hyvinvointiin ja kohteluun liittyvä neuvonta

Nimetyn eläinlääkärin tai asiantuntijan on opastettava, neuvottava ja annettava apua:

1) eläinten hyvinvoinnin seurannassa;
2) eläimille tehtävien toimenpiteiden suunnittelussa ja suorittamisessa;
3) eläinten hoidossa toimenpiteiden jälkeen;
4) eläinten hyvinvointiin ja sen edistämiseen sekä eläinten tiloihin, hoitoon ja ympäristöön liittyvissä kysymyksissä;
5) eläinten palauttamisessa tai luovuttamisessa sopivaan hoitojärjestelmään tai vapauttamisessa sopivaan elinympäristöön; sekä
6) muissakin sellaisissa tehtävissä, joissa tarvitaan eläinten hyvinvoinnin asiantuntemusta

 

FELASA (Federation of European Laboratory Animal Science Associations) working groups:

Recommendations for the health monitoring of rodent and rabbit colonies in breeding and experimental units, 2014

Guidelines for the veterinary care of laboratory animals, 2008

Viimeksi päivitetty: 4.11.2016