Analyyttinen kemia

Luotettavat epäorgaanisen analytiikan menetelmät luovat perustan hyvin monen tieteenalan tutkimukselle. Epäorgaanisessa instrumenttianalytiikassa keskitymme erityisesti tutkimukseen, jonka tavoitteena on hyvin alhaisten alkuainepitoisuuksien luotettava määrittäminen erilaisista näytetyypeistä. Tällaista analytiikka tarvitaan monissa eri yhteyksissä; esimerkkeinä ympäristön tilan seuranta, kemiallisten prosessien ja tuotteiden laadunvalvonta, sekä geologisten ja kliinisten näytteiden analytiikka.

Käyttämämme laitetekniikat ovat erityisesti atomispektrometria (ETAAS, ICP-OES) ja ICP-MS. Näytteenkäsittelyssä hyödynnämme useimmiten mikroaaltoavusteisia tekniikoita. Tutkimustyössään analyytikko hyödyntää myös kemometrisia menetelmiä, jotka ovat usein välttämättömiä työkaluja niin analyysimenetelmien optimoinnissa kuin mittausepävarmuuden arvioinnissa ja analyysien laadunvalvonnassa.

Epäorgaanisen instrumenttianalytiikan käytännön opetus ja tutkimus keskittyy hivenainelaboratorioon. Epäorgaaninen instrumenttianalytiikka ei  ole kuitenkaan  pelkästään  laitetekniikkaa. Toki perusedellytyksenä on halu perehtyä syvällisesti analyysilaitteiden toimintaan. Tätä tarvitaan laitteiden toiminnan optimoinnissa, virhetilanteiden selvittelemisessä ja mittaustekniikoissa esiintyvien häiriöiden poistamisessa. Kaiken perustaksi analyytikko tarvitsee kuitenkin hyvät kemian perustiedot. Näitä tarvitaan/sovelletaan monipuolisesti menetelmäkehitystyössä (esim. näytteenkäsittely ja erotusmenetelmät).

Yhteystiedot: Paavo Perämäki, etunimi.sukunimi@oulu.fi

 

Measurement Science in Chemistry

Kemian tutkinto-ohjelma on jäsenenä kansainvälisessä, LIssabonin yliopiston koordinoimassa konsortiossa Measurement Science in Chemistry (MSC). Kyseessä on kansainvälinen maisteriohjelma (120 op), jonka tavoitteena on täydentää analyyttiseen kemiaan suuntautuneiden opiskelijoiden valmiuksia erityisesti sellaisten menetelmien osalta, joiden avulla parannetaan analyysitulosten luotettavuutta.

Maisteriohjelman opiskelijat voivat suorittaa opintonsa pääosin kotiyliopistoissaan, mutta tärkeänä pakollisena osana opintoja on kansainvälinen intensiivikurssi (kesäkoulu). Kesäkoulussa perehdytään erityisesti analyysimenetelmien luotettavuuden parantamiseen liittyviin seikkoihin (esim. laatujärjestelmät). Kun opiskelija on suorittanut opintonsa konsortion vaatimusten mukaisesti, hän saa tästä erillisen todistuksen.

Viimeksi päivitetty: 5.11.2019