Jätevesien biologinen hapenkulutus (BOD)


• Palvelussa tutkittava jätevesinäyte (kolmena rinnakkaisena) inkuboidaan aerobisesti (20 C) vakioidussa bakteeriympäristössä 7 vrk

• Jätevesinäyte tutkitaan laimentamattomana

• Kokeen aikana näytteistä seurataan paineen alenemaa, josta lasketaan BOD-luku

• Koe tehdään SFS-EN 1899-1 mukaisesti

 

• Asiakas saa jätevesinäytteille biologisen hapenkulutuksen (BOD) arvon

• Palvelun hinta on 600 € / näyte

• Palvelun toimitusaika on 2 vko

• Lisäpalvelut:

• BOD-luvun määritys laimennettuna (simulointi puhdistusprosessiin) +130 €/laimennus

Viimeksi päivitetty: 28.2.2019