AHOT – hyödynnä aiemmin oppimasi

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) tavoitteena on hyödyntää aiemmin hankittua osaamista opiskelijan nykyisissä opinnoissa. Kieliopinnoissa noudatetaan Oulun yliopiston AHOT-linjauksia.

Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksen hyväksilukemishakemukset

Ennen hakemuksen tekemistä tarkista, onko sinulla hyväksiluettavaa osaamista, joka vastaa jonkin tietyn KVK:n kurssin osaamistavoitteita.

1. Hakemus tehdään OSAT-järjestelmässä

2. Liitä mukaan tarvittavat oikeiksi todistetut kopiot opintosuorituksistasi.

3. Hakiessasi hyväksilukua, varsinkin epäviralliseen tai arkioppimiseen perustuvalle osaamiselle, sinut voidaan kutsua testiin osoittamaan osaamisesi taso.

4. Kun kyseessä on formaali oppiminen, hyväksytyt opintopisteet kirjataan opintorekisteriin noin kuukauden kuluessa. Jos hakemuksessa on jotain epäselvää tai jos päätös on kielteinen, sinuun otetaan yhteyttä.

5. Kun kyseessä on arkioppimisessa tai epävirallisessa koulutuksessa hankittu osaaminen, sinuun otetaan yhteyttä noin kuukauden kuluessa ja sovitaan jatkotoimenpiteistä.

6. Mikäli olet tyytymätön saamaasi päätökseen, sinulla on mahdollisuus valittaa tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa. 

Hyvä tietää: Ylioppilaskokeen englannin kielen arvosanan L tai E perusteella saat hyväksiluettua englannin kielen kurssien kirjallisen osion joko kokonaan tai osittain. Kun ahotoit toisen kotimaisen kielen opintoja ammattikorkeakoulun kurssilla, arvosana määräytyy seuraavasti: 1–3 on tyydyttävä taito, 4–5 on hyvä taito.

 

Epävirallisen sekä arkioppimisen eli informaalin oppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista saada korvattua tutkintoonsa sisältyviä yleisiä kieli- ja viestintäopintoja, mikäli hänellä on riittävästi muualla nonformaalisti tai informaalisti hankittua osaamista. AHOT-prosessi lähtee liikkeelle opiskelijan omasta aloitteesta HOPSia laadittaessa. Opiskelijan edellytetään osaavan kohdentaa osaamisensa siten, että ehdot prosessin käynnistymiseksi ovat olemassa. Kohdentaminen tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen vertaamista opintojaksojen osaamistavoitteisiin.

Opiskelijan on huomattava, että hyväksilukemisessa on kuitenkin tiedekuntakohtaisia sääntöjä ja rajoituksia; esimerkiksi OyKKK:ssa voidaan hyväksilukea KTK-tutkinnon pakollisiin vieraan kielen opintoihin korkeintaan 7 op. 

Tarkennettuaan omaa osaamistaan opiskelija täyttää hyväksilukemishakemuksen sähköisesti osoitteessa https://osat.oulu.fi. On suositeltavaa opintojen sujuvuuden kannalta, että kevätlukukaudella suoritettavan opintojakson korvaamista haetaan edeltävällä syyslukukaudella. Syyslukukauden opintoja koskevat hakemukset palautetaan kevätlukukaudella. Opiskelijan vastuulla on huolehtia, että hakemus on huolellisesti täytetty ja liitteet ovat asianmukaiset.

Osat-järjestelmästä hakemus toimitetaan asianosaiselle opettajalle. Opettajan vastuulla on tarkistaa, että hakemus on täytetty oikein ja että liitteet ovat riittävät sekä onko aihetta AHOT-menettelyyn ylipäätään. Hänen tehtävänään on myös valita AHOT-menettelyyn soveltuvimmat työkalut, eli miten ja millä keinoin osaamista ryhdytään tunnistamaan. Tunnistamisprosessissa huomioidaan, että osaaminen on aidosti sitä, mitä tarvitaan ja että se on merkityksellistä suhteessa korvattavaan opintokohteeseen. Myös osaamisen ajantasaisuus, laajuus sekä monipuolisuus punnitaan.

Mikäli opiskelijan osaaminen ei käy hakemuksesta suoraan ilmi, tunnistamisprosessin avuksi otetaan erilaisia työkaluja. Kieltenopetuksen osaamisen tunnistamiseen toimivia menetelmiä ovat esimerkiksi kirjallinen testi, portfolio, näyteluento ja haastattelu. Opiskelija tapaa yhteysopettajan vähintään yhden kerran käsittelyn aikana. Osaamisen tunnistamisprosessin eri vaiheissa, esimerkiksi näyteluennoilla, on tarvittaessa mukana useampia henkilöitä.

Kirjalliset AHOT-testit järjestetään kieli- ja viestintäkoulutuksen toimesta tarvittaessa. Hakemusta käsittelevä opettaja ohjeistaa testiasioissa.

Suullisten AHOT-testien päivämäärät sovitaan ko. kurssin opettajan kanssa. Suullisia testejä järjestetään korkeintaan kahdesti lukukaudessa.

Opettaja tiedottaa opiskelijaa päätöksestä, joka voi olla joko hyväksytty tai hylätty. Hakemus hylätään, mikäli opiskelijan osaaminen ei riittävästi vastaa kyseessä olevan opintojakson osaamistavoitteita. AHOT-hakemus voidaan hylätä myös silloin, jos ennalta sovituista osatehtävistä jokin jää suorittamatta tai jos opiskelija ei suorita AHOT-prosessia annetussa määräajassa. Perusteltu päätös kirjataan ja annetaan tiedoksi opiskelijalle.