Kielet osana tutkintoasi

Miksi kieli- ja viestintäopinnot kuuluvat tutkintoon?

Opinnoissasi ja työelämässä tarvitset vahvoja kieli- ja viestintätaitoja sekä kulttuurien tuntemusta. Olet matkalla akateemiseksi asiantuntijaksi, ja se edellyttää oman alan käsitteiden ja viestintätapojen hallintaa niin suomeksi kuin muilla kielillä. Työvoima liikkuu, missä sinä olet kymmenen vuoden kuluttua?

Jokainen tiedekunta päättää itse, lakia noudattaen (kts. alla), kuinka paljon kussakin tutkinto-ohjelmassa opiskellaan kieliä ja viestintää. Sivuiltamme löydät kunkin kielen kohdalta oman tiedekuntasi kielikurssit ja pääset ilmoittautumaan.

Kurssikuvaukset ja kurssin suorittamiseen liittyvät asiat

Kurssikuvaukset löytyvät Weboodista. Opintopiste vastaa 26,67 tunnin työmäärää. Tähän sisältyy kontaktiopetuksen lisäksi vaihteleva määrä omatoimista ja itsenäistä työskentelyä.Kuvauksessa on kurssin ajoitus, työtavat, tavoitteet ja arviointiasteikko. Ilmoittautuessasi näet kurssien aikataulun ja opetustilat.

Säännöllinen tunneille osallistuminen on tärkeää. Opiskelijoiden odotetaan sitoutuvan valitsemilleen kursseille ja olemaan läsnä kaikilla tunneilla (100 %). Poikkeustapauksissa (esim. sairauden yllättäessä) opiskelija voi olla poissa edellyttäen kuitenkin, että hän suorittaa kaikki kurssivelvoitteensa eikä ole poissa enempää kuin 20 % tunneista. Huom! On erittäin tärkeää osallistua ensimmäiselle tunnille. Mikäli opiskelija ei pääse ensimmäiselle kerralle mukaan, on hänen ilmoitettava esteestä opettajalle, mikäli haluaa pitää paikan kurssilla. Muussa tapauksessa opettajalla on oikeus katsoa opiskelija peruuttaneeksi ja antaa paikka seuraavana jonossa olevalle.

Kurssien  arviointi ja vaativuustaso perustuu Eurooppalaisen viitekehyksen arviointiasteikkoon, jonka CEFR-osaamiskuvaukset löydät tämän sivun alareunasta sekä suomeksi että englanniksi.

Opiskelumateriaali

Opiskelu on monimuotoista. Opettaja ohjeistaa sinut kurssin alussa mm. oppimisympäristöstä ja materiaalin hankinnasta. Yksi tärkeimmistä työkaluistasi kursseilla on MOT-sanakirjasto. Yliopiston verkossa pääset siihen suoraan. Mikäli käytät MOT-sanakirjastoa muualla, mene yllä olevan  kirjaston linkin kautta. Tarvitset yliopiston tunnukset kirjautumiseen. Virallinen suomen kielen sanakirja eli Kielitoimiston sanakirja on käytettävissä ilman kirjautumista.

Suoritusten vanheneminen

Kun opiskelet meillä, kurssi pitää suorittaa loppuun kahden vuoden kuluessa. Tämä koskee loppukokeen uusintoja, tehtävätäydennyksiä ja muita kurssiin kuuluvien tehtävien palauttamista. Mikäli kaksi vuotta on kulunut umpeen, sinut ohjataan suorittamaan kurssi uudelleen. Mahdolliset arvosanan korotukset on tehtävä kahden vuoden sisällä.

Uusintatentti

Jos sinut hylätään kurssin loppukokeessa, voit uusia tentin kaksi kertaa. Uusinnasta pitää aina sopia kurssin opettajan kanssa. Esimerkiksi Examinariumissa voit käydä uusimassa kokeen sinulle sopivaan aikaan, katso ohjeet täältä.  Mikäli et pääsekään tenttiin, muista perua ajoissa, sillä tulematta jättäminen on myös uusintakerta.

Tulokset

Kokeen jälkeen opettajalla on kolme viikkoa aikaa arvioida tenttejä. Kieli- ja viestintäkoulutuksen järjestämien tenttien tulokset sekä opintojaksosuoritukset näet henkilökohtaisesti WebOodissa.  Koetuloksia tai kurssiarvosanoja ei saa jakaa sähköpostitse tai sähköisessä oppimisympäristössä.

Erityisjärjestelyt

Jos tarvitset erityistä tukea ja järjestelyä opiskeluusi, sinulla pitää olla opintopsykologin laatima suositupaperi, joka ohjeistaa opettajan vaikkapa pidentämään tenttimisaikaa. Ohjeet löydät täältä: Esteetön opiskelu

Kurssipalaute

Kurssipalautetta kielikursseista annetaan Oulun yliopiston palautejärjestelmän kautta: palaute.oulu.fi. Opettaja ohjeistaa sinut kurssilla.

Vilppi

Oulun yliopistolla on jyrkän kielteinen kanta plagiarismiin ja vilppiin eri muodoissaan. Yliopistolain mukaan "opiskelijaa, joka on yliopiston piirissä syyllistynyt opetus- tai tutkimustoimintaan kohdistuvaan rikkomukseen, voidaan kurinpidollisesti rangaista varoituksella tai erottamalla määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Menettelytavasta säädetään asetuksella." (Yliopistolaki § 19)

Vilppiin, esim. plagiointiin syyllistyneen opiskelijan suoritus hylätään, ja hän voi joutua suorittamaan koko kurssin uudestaan.

Mitä laki sanoo tutkintoon kuuluvista kielistä?

Valtioneuvoston asetus (794/2004, 6§) yliopistojen tutkinnoista säätää, että opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:

1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä 2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan. Mikäli haet vapautusta toisen kotimaisen kielen opinnoista esim. sen vuoksi, että sinut on  aiemmilla kouluasteilla vapautettu sen opinnoista, huomaathan, että sinun pitää lukea jotakin muuta kieltä sen tilalla ja että vapautuksella on seuraamukset myöhemmin viranhakujen yhteydessä Suomessa, kun julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava kielitaito ei täyty. Lue lisää täältä. 

 

 

CEFR Eurooppalainen viitekehys