Suomen kieli ja viestintä

Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintäosaamista.

Suomen kielen ja viestinnän kursseilla opiskellaan työelämälähtöisesti: töitä tehdään yhdessä, eri ryhmissä erilaisten ihmisten kanssa, ja työskentely perustuu vuorovaikutukseen. Ryhmät esimerkiksi ratkaisevat ongelmia, etsivät vaihtoehtoisia toimintatapoja tai luovat uutta.

Työelämässä tarvitset siis yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä esittää ja perustella oma näkemyksesi erilaisissa tilanteissa. Digitaalisessa ja vuorovaikutteisessa mediaympäristössä sinulta edellytetään myös teknistä osaamista ja multimodaalisen tekstin tulkinnan ja tuottamisen taitoa sekä monilukutaitoa.

Asiantuntijuuden syntyminen ja kehittyminen vaatii viestintäosaamista, ja myös viestinnässä voi aina kehittyä – hitaasti kokemuksen ja esimerkiksi palautteen myötä. Sinun onkin tärkeää tunnistaa omat vahvuutesi ja kehittämisen kohteesi ja arvioida näitä tulevaisuuden tarpeiden ja omien tavoitteidesi kannalta.

Monipuolisista viestintätaidoista on sinulle hyötyä jo opintojen aikana, sillä opinnoissa eteneminen edellyttää osallistumista erilaisiin viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin. Ryhmätyöt, lukupiirit, tiimityöskentely, projektit, seminaarit, esitelmät ovat opiskelijan arkea. Opintojesi aikana kirjoitat myös kypsyysnäytteen.

Viestintä liittyy jokaisen päivittäiseen työhön. Se koskettaa kaikkia ja on kaikkien vastuulla.

Opetuksen ydinalueet ja sisällöt

Suomen kielen ja viestinnän kursseilla harjoitellaan seuraavia opiskelussa ja työelämässä tarvittavia asiantuntijan viestintätaitoja:

  • vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot: mm. kuunteleminen ja havainnointi sekä keskusteluun osallistuminen

  • tekstuaaliset taidot: mm. erilaisten tekstien tulkitseminen ja tuottaminen sekä kontekstuaalisuus

  • oppimisen taidot: mm. ongelman hahmottaminen ja ratkaiseminen, tavoitteiden asettaminen, palautteen vastaanottaminen ja hyödyntäminen sekä oman toiminnan ja osaamisen tarkasteleminen.

Kursseilla otetaan esille myös hyvä virkakieli ja suomen asema tieteen kielenä (ks. Opetus- ja kulttuuriministeriön Hyvän virkakielen toimintaohjelma ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Suomen kielen tulevaisuus. Kielipoliittinen toimintaohjelma).

Tarkat kurssikohtaiset osaamistavoitteet vaihtelevat esimerkiksi kurssin laajuuden mukaan.


 

Kurssit tiedekunnittain

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 2 op

900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

 

 

900096Y Logopedi viestijänä 5 op - vain logopedian opiskelijoille

900097Y Historiatieteiden viestintä 5 op - vain aate- ja oppihistorian sekä historian opiskelijoille

 

Muut suorittavat kirjallisen ja suullisen viestinnän opinnot valitsemalla haluamansa 5 op:n opintojakson viestinnän noutopöydästä (ks. alla).
 

900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 3 op

900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 2 op

 

900102Y Viesti ja vaikuta 5 op

900103Y Viesti suomeksi 3 op

900104Y Tutki ja kirjoita 2 op

900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 1 op

900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

 

900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 1 op

900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

 

900106Y Terveystieteiden viestintä, 3 op

900107Y Terveystieteiden tutkimusviestintä, 2 op

900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 2 op

900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

 

900055Y Talouselämän viestintä 3 op

900083A Kauppatieteiden tutkimusviestintä 2 op

900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 2 op

900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 2 op

 

900060A Tekniikan viestintä (GEO, KO ja PYO) 2 op

900061A Tuotantotalouden tieteellinen viestintä 2 op

900062P Tuotantotalouden suullinen viestintä 2 op

900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 1 op

900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

Arkkitehtuurin yksikkö

900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 1 op

900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

Kaivannaisalan yksikkö

900060A Tekniikan viestintä 2 op

900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 1 op

900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

 

900060A Tekniikan viestintä (ETT ja TiTe) 2 op

900105Y Suuntaa uralle viestinnän keinoin 5 op

900081Y Toinen kotimainen kieli (finska), kirjallinen kielitaito, 1 op

900082Y Toinen kotimainen kieli (finska), suullinen kielitaito, 1 op

 

Viestinnän noutopöytä

Viestinnän noutopöytä on tarkoitettu humanistisen tiedekunnan opiskelijoille sekä niille, jotka suorittavat suomen kielen ja viestinnän kursseja tutkintonsa vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuainekokonaisuuksiin.

900084Y Tieteellinen viestintä 5 op
900085Y Asiantuntijan verkkoviestintätaidot 5 op
900086Y Työelämäviestintä 5 op
900092Y Tieteen popularisointi 5 op
900100Y Rohkeammaksi viestijäksi 5 op
900101Y Projektiviestintä 5 op