Toiminnanohjaus

Yliopiston toiminnanohjauksen elementtejä ovat toiminnan suunnittelu, tavoitteenasettelu, resursointi sekä toiminnan seuranta, raportointi ja arviointi. Kirjastoa johtaa  kirjaston johtaja.  Johtaja  ja palveluosastojen esimiehet muodostavat kirjaston johtoryhmän.  

Kirjaston toiminnan suunnittelu ja kehittäminen perustuvat yliopiston strategiaan. Toimintaohjelmassa on määritelty kirjaston keskeiset tavoitteet ja kehittämiskohteet toimenpiteineen suunnittelukaudelle. Kirjasto käy vuosittain  opetuksesta vastaavan rehtorin ja talousjohtajan kanssa tulosneuvottelun, jonka pohjalta määräytyvät kirjaston painopisteet ja määrärahat. Kirjasto vastaa määrärahojensa käytöstä.

Yliopiston johdon kanssa tehtävä tulossopimus valmistellaan kirjaston johtoryhmässä. Lähtökohtana ovat yliopiston tavoitteet ja niihin liittyvät kirjaston toimintalinjaukset.

Toimintavuoden tavoitteet konkretisoituvat eri palveluosastoiden ja työryhmien toimintasuunnitelmissa sekä henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa.

Kirjaston toimintaa ohjaavat mm.

Toiminnan seuranta, raportointi ja arviointi

 

Yliopiston johdon kanssa kirjastolle sovittujen tavoitteiden saavuttamista arvioidaan yliopiston johdolle tehtävissä raporteissa sekä tulosneuvotteluissa.Tavoitteiden toteutumisen indikaattoreina käytetään mm. kansallisesta kirjastotilastosta muodostettuja toiminnan ja talouden tunnuslukuja. Niiden avulla toimintaa voidaan myös vertailla muiden vastaavien yliopistokirjastojen toimintaan.

Kirjasto tekee omia asiakastyytyväisyys- ja vaikuttavuusselvityksiään sekä osallistuu valtakunnallisiin asiakaskyselyihin. Asiakaspalaute hankitaan asiakaspalvelun, palvelukohtaisten asiakaskyselyiden ja kirjaston www-sivujen kautta sekä asiakastapaamisissa laitosten, opiskelijoiden ja tiedekuntien johdon kanssa.

 

Vastuut ja päätöksenteko

Kirjastoa johtaa   kirjaston johtaja. Johtaja ja palveluosastoiden esimiehet muodostavat kirjaston johtoryhmän. Yliopiston johtosäännössä määritellään johtajan vastuut ja päätöksentekovaltuudet.

Kustakin palvelukonaisuudesta vastaavalla osastolla on esimies, joka vastaa alueensa toiminnasta. Kirjaston toimintalinjaukset palveluista, organisaatiosta, talous- ja henkilöstökysymyksistä valmistellaan kirjaston johtajan johdolla.

 

 

Viimeksi päivitetty: 9.6.2017