Kandidaatin- ja Diplomityöohjeita

Kandidaatintyöohjeita

Kandidaatintyö tehdään tutkinto-ohjelman nimeämän opettajan johdolla normaalisti kandidaatin opintojen 3. lukuvuoden lukukauden aikana. Kandidaatintyötä aloitettaessa ja ohjaajan kanssa asiasta sovittaessa täytetään KANDIDAATINTYÖN AIHEHAKEMUS (linkki lomakkeeseen löytyy sivun alaosasta). Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö nimeää työlle ohjaajan/ohjaajat.

Ennen opinnäytetyön hyväksymistä opiskelija kirjoittaa kirjallisen kypsyysnäytteen, jossa hän osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitonsa ja perehtyneisyytensä opinnäytteen alaan. Kypsyysnäytteen kirjoittamisesta sovitaan kandidaatintyön ohjaajan kanssa. Ulkomailla koulusivistyksensä saaneen opiskelijan kypsyysnäytteen kielestä määrää yliopisto erikseen.

Kandidaatintyön kirjoittamiseen laadittu tutkinto-ohjelman ohje/mallipohja sisältää tarkemmat ohjeet työn tekemiseen, ks. sivun alaosassa olevasta linkistä.

 

Diplomityöohjeita

Diplomityö on teoreettinen tai kokeellinen suunnittelu- tai tutkimustehtävä tai konkreettinen suunnittelutehtävä tai selvitys teknillisestä tai teknillistaloudellisesta aiheesta.Työ tehdään usein jonkun teollisuuslaitoksen tarjoamasta aiheesta. Diplomitöitä on tehty sekä koti- että ulkomaisille teollisuuslaitoksille.

Diplomityö voidaan aloittaa, kun ammattiaineen, jossa opiskelija aikoo tehdä työnsä, tentit on suoritettu vähintään yhdistetyllä arvosanalla hyvä (3 / 5) ja muita tenttejä, harjoitus- tai laboratoriotöitä on jäljellä 1...4 kpl ohjaajan harkinnan mukaan. Suorittamatta olevat opinnot eivät kuitenkaan saa olla diplomityön aihepiiriin kuuluvien ammattiaineita tukevien opintojaksojen suorituksia.

Diplomityön aiheen hyväksymistä haetaan tutkinto-ohjelmalta tätä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella: DIPLOMITYÖN AIHE/NIMI (linkki lomakkeeseen löytyy sivun alaosasta). Aihe on saatettava tutkinto-ohjelman tietoon mahdollisimman pian työtä aloitettaessa. Aiheen hakemuslomake on esitettävä tutkinto-ohjelman hyväksyttäväksi (toimitetaan työn ohjaajalle) viimeistään kuukausi ennen työn jättämistä tutkinto-ohjelmatoimikunnan arvosteltavaksi. Aihetta haettaessa harjoittelun tulee olla hyväksytty. Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö hyväksyy työn aiheen ja määrää työlle tarkastajat. Hyväksytty diplomityön aihe on sitova, mutta työn nimeä voidaan tarkentaa työn edistyessä ohjaajien ja työn tekijän välisellä sopimuksella.

Diplomityöhön sisältyy diplomityöseminaari, jossa diplomityöntekijä esittelee diplomityönsä sisällön ja tulokset ennen työn käsittelyä tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksessa. Diplomityöseminaareja järjestetään kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana ja niihin ilmoittaudutaan ohjeiden mukaisesti (ks. Diplomityöseminaarit-sivusto). Seminaariin osallistumisesta on keskusteltava/sovittava ohjaajan kanssa ennen ilmoittautumista seminaariin.

Ennen diplomityön käsittelyä tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksessa opiskelija kirjoittaa myös kirjallisen kypsyysnäytteen, jossa hän osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Mikäli kyseinen suomen/ruotsin kielen taito on osoitettu jo kandidaatin tutkinnon yhteydessä, kypsyysnäytteellä osoitetaan ainoastaan perehtyneisyys opinnäytetyön alaan. Kypsyysnäyte kirjoitetaan yleensä diplomityöseminaarin yhteydessä. Ulkomailla koulusivistyksensä saaneen opiskelijan kypsyysnäytteen kielestä määrää yliopisto erikseen.

Diplomityö- ja kandidaatintyömallipohjat löytyvät alla olevista linkeistä samoin kuin lomakkeet aihehakemusten hyväksymistä varten.

Diplomityön arvioinnissa työn tarkastajien käytössä oleva lomake ja arviointiohjeet löytyvät myös linkkien kautta.

 

Viimeksi päivitetty: 28.9.2018