Harjoittelu

Yleistä

Harjoittelun yhdyshenkilö: erityissuunnittelija Reijo Saari, puh. 029 448 2087

Työharjoittelu kuuluu olennaisesti konetekniikan opintoihin.

Kandidaatinvaiheessa työharjoittelua vaaditaan:

 • vuosikursseista 2008 lähtien 5,0 op
 • vuosikursseilla 2005 - 2007 3,0 op

 

Diplomi-insinöörivaiheessa:

 • vuosikursseista 2007 lähtien 5,0 op
 • vuosikursseilla 2005 ja 2006 3,0 op 
 •  
 • 3,0 op vastaa noin 9 työviikkoa ja 5,0 op noin 15 työviikkoa.

   

  Harjoittelun tavoitteet

  Harjoittelu tähtää seuraaviin opintoja täydentäviin päämääriin:

   

  Harjoittelun hyväksymisedellytykset

  Ennakkoharjoittelua ei vaadita. Ennen yliopistoon tuloa suoritetusta harjoittelusta hyväksytään osaston harkinnan mukaan enintään 45 työpäivää. Ennen ylioppilaaksi tuloa suoritettua harjoittelua hyväksytään vain poikkeustapauksissa.

  Ammattikorkeakoulun tai teknillisen opiston suorittaneen insinöörin kandidaattivaiheen harjoittelu hyväksytään sellaisenaan, mikäli insinööritutkinnon opintosuunta tai -linja vastaavat konetekniikan edustamaa alaa. Teknikoiden suorittaman harjoittelun hyväksymistä harkitaan tapauskohtaisesti harjoittelun hyväksymistä anottaessa.

  Harjoittelun hyväksymisen edellytyksenä on, paitsi aikaa koskevien määräysten täyttäminen, myös eri harjoittelujaksojen riittävä monipuolisuus. Samalla edellytetään, että jokaisesta harjoittelujaksosta on täytetty harjoitteluselostuslomake.

  Suotavana ei pidetä, että yli puolet harjoittelusta suoritetaan samassa harjoittelukohteessa tai työtehtävässä. Harjoittelupaikan tulee olla teollisuuslaitos, suunnittelutoimisto tai näihin verrattava, jossa harjoittelu tapahtuu alan hallitsevan henkilön alaisuudessa. Korkeintaan puolet harjoittelusta voidaan suorittaa lähiomaisen johdolla. Harjoittelu on aina vastikkeellista. Vähintään puolet harjoittelusta pitää suorittaa palkatussa työsuhteessa.

   

  Harjoittelukohteet

  Kandidaattivaiheen harjoittelun tarkoituksena on tutustuttaa harjoittelija työntekijän asemassa teollisuuslaitoksen toimintaan. Tähän harjoitteluvaiheeseen tulisi sisällyttää, mikäli mahdollista, seuraavat kohteet, joissa harjoittelija osallistuu työhön:

   

  Diplomi-insinöörivaiheen harjoittelun aikana pyritään harjoittelumahdollisuuksien puitteissa esittelemään harjoittelijalle insinöörin toimintakenttää teollisuuslaitoksessa. Sopivia harjoittelukohteita ovat esimerkiksi

  Toinen harjoittelujaksoista suositellaan suoritettavaksi ulkomailla. Harjoittelijan on osallistuttava harjoittelupaikan toimesta järjestettyihin ohjaus- ja opastustilaisuuksiin.

   

  Harjoittelutodistukset

  Jotta harjoittelu voidaan hyväksyä, harjoittelupaikasta pyydetystä työtodistuksesta tulee käydä ilmi tarkka harjoitteluaika, työn laatu niin esitettynä, että sen sopivuutta harjoitteluksi voidaan arvostella, harjoittelijan menestyminen harjoittelutyössä ja käyttäytyminen harjoitteluaikana. Todistukseen on liitettävä harjoitteluselostuslomake (ks. alla), joka on täytettynä esitettävä allekirjoitettavaksi harjoittelupaikassa ennen harjoittelujakson päättymistä. Harjoittelutodistukset on säilytettävä harjoittelun hyväksymishakemusta varten.

   

  Harjoittelun hyväksyminen

  Sekä kandidaatti- että diplomi-insinöörivaiheen hakemus harjoittelun hyväksymisestä jätetään erityissuunnittelija Reijo Saarelle (Teknillinen tiedekunta), huone PR112), kun koko vaadittava harjoittelumäärä on tehty. Hakemukseen liitetään työtodistusten jäljennökset sekä alkuperäiset harjoitteluselostuslomakkeet (ks. alla: ohje hakemuksen tekemiseen sekä lomakkeet). Hakemus on syytä jättää hyvissä ajoin, jotta mahdolliset puutteet harjoittelussa havaitaan ajoissa. Koko harjoittelu tulee olla hyväksytty ennen diplomityön aiheen hakemuksen jättämistä.

   

  Harjoitteluun liittyvät lomakkeet löytyvät alla olevista linkeistä.

  1. tulevaa toimialaa koskevan yleisnäkemyksen täydentäminen
  2. teollisen yrityksen tuotantoon, työnjohtoon, talouteen ja hallintoon tutustuminen
  3. teollisuuden työturvallisuusnäkökohtiin ja sosiaalisiin olosuhteisiin perehtyminen
  4. todellisten teollisuudessa esiintyvien suunnittelu- ja/tai tutkimustehtävien käsittelyyn osallistuminen ja niille ominaisten käsittelytapojen omaksuminen
  5. työnsuorituksiin ja koneistoihin sekä käytettäviin materiaaleihin perehtyminen.
  • tutustuminen erilaisiin töihin metallin perus- ja konepajateollisuudessa,
  • tutustuminen työstökoneiden käyttöön, huoltoon ja asennuksiin, kiinnittäen huomiota niiden rakenteeseen, toimintaan ja käyttömahdollisuuksiin, samoin kuin työkalujen käyttöön, huoltoon, varastointiin ja valmistukseen,
  • tutustuminen teollisuuslaitoksen kuljetus-, siirto- ja nostolaitteisiin niiden rakenteen, käytön ja huollon kannalta,
  • tutustuminen kokoonpano- ja asennustöihin,
  • tutustuminen tuotteiden laaduntarkkailuun.
  • työnjohtajien lomasijaisuustehtävät,
  • suunnittelutehtävät,
  • teknilliset tutkimustehtävät,
  • työntutkimustehtävät,
  • työnsuunnittelu- ja työnjärjestelytehtävät,
  • hankintoihin liittyvät tehtävät,
  • laaduntarkkailutehtävät,
  • standardisointiin liittyvät tehtävät,
  • työharjoittelu teollisuuden ja korkeakoulujen laboratorioissa.

Viimeksi päivitetty: 12.2.2020