Koulutustarjonta 2012-2013, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

HuK, pääaine saamelainen kulttuuri

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Oulun yliopistolla on valtakunnallinen vastuu saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin ylimmästä opetuksesta ja tutkimuksesta Suomessa. Saamelaisen kulttuurin oppiaine keskittyy saamelaista yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevaan tietoon ja tutkimukseen, mutta yhteiskuntaa ja kulttuuria tarkastellaan laajemminkin muiden pohjoisten kulttuurien sekä alkuperäiskansojen perspektiivistä. Saamelainen kulttuuri ja saamen kieli ovat sidoksissa pohjoismaiden historiallisiin, yhteiskunnallisiin ja oikeudellisiin oloihin. Muihin alkuperäiskansoihin saamelaisia yhdistävät samankaltaiset historialliset vaiheet, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset olot sekä vaatimus perinteisiin oikeuksiin.


Opetuksen tarkoituksena on antaa yleistietoa saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen yhteiskunnan eri puolista ja siten lisätä ymmärrystä ja kiinnostusta niiden asioihin. Pyrkimyksenä on myös antaa syvällisempiä valmiuksia tuleville tiedottajille, virkamiehille ja tutkijoille.

Opintojen rakennekaavio ja tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Kandidaatintutkinto: Pääaine saamelainen kulttuuri (180 op)


Kandidaatintutkintoon sisältyvät pääaineen perus­opinnot 25 op ja aineopinnot 45 op, yhteensä 70 op. Tutkintoon tulee sisältyä myös vähintään yhdet perusopintojen (25 op) laajuiset sivuai­neopinnot joko saamen kielen (pohjois- tai inarinsaame) tai saame vieraana kielenä -oppiaineesta. Muiden sivuaineiden laajuus ja lukumäärä mää­räytyvät tutkinnon pääaineen tai opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti. Kieli- ja viestintäopintojen laajuus on 15 op.


Tarkempi kuvaus tutkinnon rakenteesta käy ilmi kurssidiagrammista.


 

Osaamistavoitteet: 

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee saamelaisen kulttuurin pääpiirteet sekä historialliset ja alueelliset vaihtelut. Opinnot koostuvat seitsemästä osiosta, jotka suoritettuaan opiskelija omaa perustiedot esimerkiksi saamelaisten historiasta, elinkeinoista, yhteiskunnasta, perinteistiedosta ja alkuperäiskansoista samoin kuin tutkimuksenteon prosesseista. Opintojen pohjana ovat luennot, joiden ohella käytetään tenttikirjallisuutta ja artikkelikansioita sekä erilaisia harjoituksia.


Aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on syvällinen kuva saamelaisesta osana alkuperäiskansojen yhteisöjä. Opiskelijalla on valmiuksia tieteellisen tekstin kirjoittamiseen, esittämiseen ja suulliseen argumentointiin. Lisäksi hän osaa käyttää kriittisesti lähdemateriaalia, analysoida tutkimusaineistoja ja soveltaa erilaisia metodeja käytännön tutkimustyössä. Tutkimuksen ja metodologian osuus lisääntyy siirryttäessä perusopinnoista aineopintoihin, sillä teoriaosion lisäksi opintoihin sisältyy kandidaatintutkielma seminaaritöineen. Aineopintoihin sisältyy vapaavalintainen osio, jossa opiskelija voi joko syventää tietämystään omista kiinnostuksen kohteistaan esimerkiksi sovittavan kirjallisuuden avulla tai suuntautua käytäntöön työharjoittelun kautta. Aineopintokokonaisuuden erityisenä tavoitteena on humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto.


Kandidaatintutkinnon suoritettuaan opiskelija  • tuntee oman pääaineensa ja sivuaineidensa pe­rusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan pää­aineensa kehitystä ja sen yhteiskunnallista merki­tystä.

  • on saavuttanut valmiudet työskennellä oman alansa työtehtävissä.

  • osaa kehittää opiskelutaitojaan sekä kantaa vas­tuun omasta työstään.

  • osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tie­don tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin.

  • osaa käyttää viestintätaitojaan ja hankkimaansa tietoa oman alansa työtehtävissä alan edellyttämil­lä työskentelytavoilla.

  • osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella koti­maisella sekä yhdellä vieraalla kielellä.

  • opiskelijalla on valmiudet maisterintutkinnon suorittamiseen pääaineessaan sekä yleiset edelly­tykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.
Aiemman osaamisen tunnustaminen: 

Aiemman osaamisen tunnustamisessa noudatetaan Oulun yliopiston määrittelemiä periaatteita: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot

Opintojen toteutus: 

Opiskelu on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Tämä tarkoittaa 1600 tuntia vuodessa opiskelijan opiskelutyötä. Koko tutkinto (180 op) voidaan suorittaa kolmessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Opinnot on toteutettu lähiopetuksena, mutta osan kursseista voi suorittaa vaihtoehtoisesti esim. itseopiskeluna tai verkko-opiskeluna. Kurssien vaihtoehtoiset toteutustavat on kerrottu opintojaksokuvauksissa.

Opetuskieli: 

Tutkinnon pääaineen pääasiallinen opetuskieli on suomi. Muut opetuskielet määräytyvät sen mukaan, mitä sivuaineita opiskelija sisällyttää tutkintoonsa. 

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Opiskelija suorittaa opetussuunnitelmassa olevat kieli- ja viestintäopinnot, aineopinnot sekä sivuaineopinnot opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojaksot suoritetaan pääsääntöisesti tenttimällä, ja ne arvioi opintojakson vastuuhenkilö. Arviointi perustuu usein loppu-/ tai välitenttiarvosanoihin. Muitakin arviointimenetelmiä käytetään, kuten portfoliotehtäviä, jatkuvaa arviointia, työselostuksia jne. Opintojaksojen suoritustavoista on kerrottu tarkemmin opintojaksokuvauksissa. Tutkinnon lopputyönä tehdään kandidaatin tutkielma. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS, jossa otetaan huomioon aikaisemmat opinnot ja työkokemus. 


Arviointiasteikko: (Koulutuksen johtosääntö pykälä 17:) Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0–5 kokonaislukuina tai sanallista arviota hyväksytty/hylätty. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.


Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa. Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

Tutkijanuran lisäksi opinnot antavat pätevyyttä kulttuuri- ja tiedotusalalle niin saamelaiskulttuurin sisällä kuin kansainvälisessä toiminnassa.

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto on edellytys filosofian maisterin tutkinnon suorittamiselle. 

Valmistumisen edellytykset: 

Kandidaatintutkintoon sisältyvät pääaineen perus­opinnot 25 op ja aineopinnot 45 op, yhteensä 70 op. Aineopintoihin sisältyvät seminaari ja kan­didaatintutkielma, joiden laajuus on yhteensä 10 op. Tutkielman pohjalta kirjoitetaan kypsyysnäyte, josta ei anneta opintopisteitä.


Tutkintoon tulee sisältyä vähintään yhdet perusopintojen (25 op) laajuiset sivuai­neopinnot. Sivuaineiden laajuus ja lukumäärä mää­räytyvät tutkinnon pääaineen tai opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti. Sivuaineen aineopintojen laajuus on 35 op. Sivuaineen aineopintoihin ei sisälly kandidaatintutkielmaa ja siihen liittyvää se­minaaria. Näin sivuaineen perus- ja aineopintojen yhteenlaskettu laajuus on 60 op.


Kieli- ja viestintäopintojen laajuus voi vaihdella opiskelijan aineyhdistelmän mukaan. Kaikille pakollisia jaksoja ovat kirjallinen ja suullinen viestintä (5 op), toinen kotimainen kieli (5 op) ja vieras kieli (5 op), sekä opintojakso opiskelu ja sen suunnittelu (0 op). Opiskelijan tulee suorittaa myös mahdolliset muut pääaineen tai koulutusohjelman mukaan määräytyvät opinnot (ks. kurssidiagrammi ja tutkintoon vaadittavat opinnot).


Tutkintoon sisällytettävät opintokokonaisuudet on koostettava Oodiin. Opiskelijan tulee pyytää koostamista oppiaineen opintosuoritusten kirjaajalta. Tiedekunnan koulutusdekaani luovuttaa tutkintotodistukset publiikissa, joka on suoritettujen tutkintojen julkistamistilaisuus. Publiikki järjestetään yleensä kerran kuukaudessa (ei heinä- ja elokuussa). Publiikkiin ilmoittaudutaan täyttämällä todistusanomuslomake.


Lisätietoa valmistumisesta: http://www.oulu.fi/hutk/opiskelu/valmistuminen.html

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

Kandidaatintutkinto (HuK) antaa kelpoisuuden maisterintutkinnon (FM) suorittamiseen. Lisäksi tutkinto antaa kielitaidon puolesta kelpoisuuden valtion virkoihin kielitaitopykälän 6 mukaisesti.


Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnosta (794/2004), Kielitaitopykälä 6§: Kielitaito


1. Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:


1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä


2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.


2. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.


3. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Kandidaatin tutkinto
Opintojen kesto: 
3 vuotta
Laajuus: 
180 op
Opetuskieli: 
suomi
+358 (0)294 483489
veli-pekka.lehtola (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
Tutkinto on osa viisivuotista koulutusohjelmaa, johon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa http://yliopistohaku.fi