Koulutustarjonta 2012-2013, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

LuK, pääaine biologia

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Biologia on laaja tieteenala, jonka tutkimuskohteena ovat elävät järjestelmät: eliöt, niiden osat ja eliöyhteisöt. Biologisilla tieteillä ei ole selviä rajoja toisiinsa nähden, vaan ne ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Tärkeimpiä sovellusaloja ovat metsätiede, riista- ja kalabiologia, luonnon- ja ympäristönsuojelu, maataloustiede sekä lääketiede.


Koulutus antaa opiskelijoille käsityksen elämän perusilmiöistä ja -mekanismeista molekyylitasolta ekosysteemitasolle. Opiskelija saa perustiedot eliökunnan kehityksestä ja monimuotoisuudesta; geenien, solujen ja eliöiden ominaispiirteistä, rakenteesta, toiminnoista ja niiden säätelystä sekä eliöiden käyttäytymisestä ja vuorovaikutussuhteista niin elollisen kuin elottoman ympäristön kanssa. Opiskelija omaksuu keskeiset tieteellisen perustaidot, joiden avulla hän pystyy seuraamaan alan kehitystä sekä suhtautumaan kriittisesti ja analyyttisesti olemassa olevaan tietoon.


Luonnontieteiden kandidaatin (LuK) tutkinnon opinnot ovat ilmaisia ja julkisia (yliopistolaki 2009/558 8§). Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon opintoja seuraavat filosofian maisterin (FM) opinnot.

Opintojen rakennekaavio ja tutkintoon vaadittavat opinnot: 

BIOLOGIA: LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

Suuntautumisvaihtoehto ja pääaine biologia, sivuaine biotiede
LuK-tutkintoon (180 op) sisältyy vähintään 78 opintopisteen laajuiset biologian pääaineopinnot. Toisen pakollisen sivuaineen muodostaa vähintään 32 op laajuinen biotieteen sivuaine. Toisen, vähintään 25 op laajuisen pakollisen sivuaineen opiskelija voi valita vapaasti yliopiston opetustarjonnasta. LuK-tutkintoon kuuluu pakollisena myös yleisopintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä toisten koulutusohjelmien antamia muita opintoja.


Suuntautumisvaihtoehto ja pääaine biologia, sivuaine ekologia
LuK-tutkintoon (180 op) sisältyy vähintään 79 opintopisteen laajuiset biologian pääaineopinnot. Toisen pakollisen sivuaineen muodostaa vähintään 35 op laajuinen ekologian sivuaine. Toisen, vähintään 25 op laajuisen pakollisen sivuaineen opiskelija voi valita vapaasti yliopiston opetustarjonnasta. LuK-tutkintoon kuuluu pakollisena myös yleisopintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä toisten koulutusohjelmien antamia muita opintoja.


Suuntautumisvaihtoehto ja pääaine biologia, sivuaine biotiede tai ekologia (aineenopettaja)
LuK-tutkintoon (180 op) sisältyy vähintään 85 opintopisteen laajuiset biologian pääaineopinnot. Toinen pakollinen sivuaine on vähintään 25 op laajuinen biotieteen tai ekologian sivuaine. Muut pakolliset sivuaineopinnot koostuvat opettajan pedagogisista opinnoista (30 op) ja toisen opetettavan aineen opinnoista (vähintään 25 op). LuK-tutkintoon kuuluu pakollisena myös yleisopintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä toisten koulutusohjelmien antamia muita opintoja.


Tarkempi kuvaus tutkinnon rakenteesta käy ilmi kurssidiagrammista.

Osaamistavoitteet: 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittanut biologi  • osaa määritellä ja selittää elämän perusilmiöt ja -mekanismit molekyylitasolta ekosysteemitasolle

  • tunnistaa solujen ja eliöiden ominaispiirteet, rakenteet, toiminnat ja niiden säätelyn

  • tunnistaa keskeisimmät kotimaiset kasvi- ja eläinlajit

  • osaa nimetä eliökunnan kehitykseen ja monimuotoisuuteen vaikuttavat keskeisimmät tekijät

  • osaa selittää biologian keskeisimmät käsitteet, menetelmät, tulokset ja niiden pohjalta laaditut teoriat

  • osaa käyttää biologiaan läheisesti liittyvien tieteenalojen perustietoa (maantiede, biokemia, kemia, tilastotiede) biologian ilmiöiden ymmärtämisen tukena

  • osaa keskeiset tieteelliset perustaidot: käyttää tiedonhankintaan liittyviä menetelmiä monipuolisesti, osaa tulkita tieteellistä tietoa ja erottaa sen muusta informaatiosta, pystyy arvioimaan tiedon epävarmuutta sekä sen laatua, osaa muodostaa toteuttamiskelpoisen strategian ratkoessaan tieteellisiä ongelmia

  • oppii selkeän suullisen ja kirjallisen esitystavan

  • pystyy omaksumaan syventävää maisterivaiheen tietoa kandidaattivaiheen opintojen pohjalta.
Aiemman osaamisen tunnustaminen: 

Aiemmin suoritettujen opintojen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen tapahtuu opintojen alkaessa. Mikäli opiskelijalla on tutkinto yliopistosta, ammattikorkeakoulusta tai muusta oppilaitoksesta ja mikäli hän haluaa hyödyntää aiemmin hankittua osaamista, niin hänen on otettava yhteys laitoksen amanuenssiin.


Oulun yliopistossa on määritelty pääperiaatteet, joita kaikki noudattavat osaamisen tunnustamisessa, mutta kullakin alalla voi olla omat erityispiirteensä: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot

Opintojen toteutus: 

Biologian opiskelu on kokopäiväistä ja vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Tämä tarkoittaa 1600 tuntia lukuvuodessa opiskelijan opiskelutyönä. LuK-tutkinto (180 op) suoritetaan kolmessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Opinnot toteutetaan ensisijaisesti lähi- eli kontaktiopetuksena. Opinnot koostuvat luennoista, harjoituksista, laboratoriotöistä ja kenttäopetuksesta. Myös laskuharjoitukset, ryhmätyöt ja seminaarit ovat tyypillisiä opiskelutyötapoja, omatoimista opiskelua unohtamatta. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti päivittäin klo 8-18 välisenä aikana.

Opetuskieli: 

Suomi

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Opiskelija tekee opintonsa opetussuunnitelman mukaisesti. LuK-tutkintoon sisältyvät opinnot voivat olla yleis-, perus- tai aineopintotasoisia. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) opintojensa alkuvaiheessa. HOPS sisältää suunnitelman tutkintoon suoritettavista opintokokonaisuuksista ja aikataulun niiden suorittamiseen. Siinä on kuvattu pakolliset ja valinnaiset opintojaksot, niiden määrät ja laajuudet. Opintosuunnitelma tukee opiskelun edistymistä ja auttaa opiskelijaa muodostamaan mielekkään, omannäköisen tutkinnon.


Laskennallisesti 1 opintopiste (op) vastaa noin 27 tuntia opiskelua ja opintovuoden aikana suoritetaan 60 op (1 600 tuntia opiskelua). Luentokursseille osallistuminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. Harjoituksia sisältävillä kursseilla on täydellinen paikallaolovelvollisuus.


Opintojaksot suoritetaan pääsääntöisesti tenttimällä ja arvioinnin suorittaa opintojakson vastuuhenkilö. Kursseista järjestetään tyypillisesti kolme tenttiä lukuvuoden aikana. Opintojaksoille ja tentteihin tulee ilmoittautua weboodissa. Arviointi perustuu usein loppu- tai välitenttiarvosanoihin. Arviointimenetelminä voidaan käyttää myös lajintuntemustenttiä, maastotenttiä, suullista tenttiä, raporttia, työselostuksia, harjoitustöitä, seminaariesityksiä ja oppimispäiväkirjaa. Opintojaksojen suorittamisesta on tarkemmin kerrottu opintojaksokuvauksissa.


Tutkintoon sisältyvät opintojaksot arvostellaan käyttämällä sanallista arvostelua hyväksytty/hylätty tai numeerista asteikkoa 0-5, jossa 5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = välttävä ja 0=hylätty. Opintojaksokohtainen arviointikäytäntö on ilmoitettu opinto-oppaassa. Ks. myös Koulutuksen johtosääntö pykälä 17. Tutkinnon lopputyönä oleva LuK-tutkielma arvostellaan hyväksytty/hylätty. Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa.

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

LuK-tutkinnon suoritettuaan opiskelijat jatkavat yliopisto-opintoja FM-opinnoissa. LuK-tutkinto ei suoraan työllistä biologian opiskelijoita.

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Opiskelija valmistuu luonnontieteiden kandidaatiksi kolmannen vuoden keväällä tai viimeistään neljännen opiskeluvuoden syyskaudella, FM-opintojen alkaessa. Opiskelija on oikeutettu tekemään FM-vaiheen opintoja jo ennen kuin kaikki LuK-opinnot on tehty. Eräillä FM-tasoisilla erikoiskursseilla voidaan kuitenkin edellyttää LuK-tutkintoa.

Valmistumisen edellytykset: 

Opiskelijan on anottava luonnontieteelliseltä tiedekunnalta luonnontieteiden kandidaatintutkintoa siinä vaiheessa kun kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu hyväksytysti. Tutkinnon anomisen yhteydessä hän esittää hyväksytyn henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). LuK-tutkintoon sisältyvät pakolliset ja valinnaiset opinnot on kuvattu opintojen rakenne kohdassa.


Tutkinnon antama kelpoisuus: 

Luonnontieteiden kandidaatintutkinto (LuK) on alempi korkeakoulututkinto, joka antaa pätevyyden suorittaa filosofian maisterin opintoja ja tehdä filosofian maisterin (FM) tutkinto. Tutkinnon sisältöön voi vaikuttaa ottamalla tutkintoon valinnaisia pää- ja/tai sivuaineiden opintoja oman kiinnostuksensa mukaisesti. LuK-tutkinto ei varsinaisesti pätevöitä ammatillisesti, se ei esimerkiksi anna aineenopettajan pätevyyttä.


Tutkinto antaa kielitaidon puolesta kelpoisuuden valtion virkoihin kielitaitopykälän 6 mukaisesti: Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnosta (2004/794), Kielitaitopykälä 6§

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Kandidaatin tutkinto
Opintojen kesto: 
3 vuotta
Laajuus: 
180 op
Opetuskieli: 
suomi
+358 (0)294 481530
annamari.markkola (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
Tutkinto on osa viisivuotista koulutusohjelmaa, johon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa http://yliopistohaku.fi