Koulutustarjonta 2012-2013, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

LuK, pääaine maantiede

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Maantiede on laaja tieteenala. Sen kohteena ovat luonnon, kulttuurin, ihmistoiminnan ja yhteiskunnan piirteet, joita tarkastellaan alueellisista ja tilallisista näkökulmista. Oulun yliopistossa maantiede jakautuu tutkimuskohteidensa ja oppisisältöjensä osalta luonnon-, kulttuuri- ja matkailumaantieteeseen, aluekehitykseen ja aluepolitiikkaan sekä geoinformatiikkaan.


Maantieteen tutkimuskohteena ovat luonnon ja yhteiskunnan alueelliset järjestelmät. Maantieteellä on välittävä asema luonnontieteiden sekä yhteiskunta- ja humanististen tieteiden välillä. Tutkimuskohteidensa laaja-alaisuuden vuoksi maantieteilijät tukeutuvat luonnon-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteelliseen teoria- ja menetelmäperustaan.


Luonnontieteidenn kandidaatin (LuK) opinnot ovat ilmaisia ja julkisia (yliopistolaki 2009/558 8§). Opinnot koostuvat kontaktiopetuksesta, jossa luennoidaan, tehdään seminaaritöitä ja tenttejä. Lisäksi on menetelmä- ja kenttäkursseja. LuK-tutkinto antaa opiskelijalle perustiedot tieteellisestä ja maantieteellisestä ajattelutavasta, perehdyttää opiskelijan maantieteen keskeiseen käsitteistöön, teoreettiseen ja metodologiseen sisältöön, antaa perusvalmiudet ja -taidot alueellisen tiedon tutkimukseen eli aineiston keräämiseen, käsittelyyn, esittämiseen ja soveltamiseen sekä valmentaa erilaisten kommunikaatiomuotojen ja -välineiden käyttöön.


LuK-opintoja seuraa FM-opinnot.

Opintojen rakennekaavio ja tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Kurssidiagrammissa on tutkinnon rakenne lukukausittain (syys-/kevätlukukausi) ja vaadittavat opintojaksot opintopisteiden kanssa. Taulukon alla on kirjattu opintojaksot luettelona opintopisteiden kanssa. Kurssidiagrammissa on tutkintoon vaadittavien opintojen laskennalliset vähimmäisopinnot. Opintoja voi olla enemmänkin kuin vaaditut 180 op.


 

Osaamistavoitteet: 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan maantieteen opiskelija osaa  • tunnistaa keskeisimmät maantieteelliset käsitteet ja traditiot,

  • tulkita erilaisia maantieteellisiä ilmiöitä luonnon-, kulttuuri- ja matkailumaantieteen sekä geoinformatiikan ja aluekehityksen ja aluepolitiikan aloilta,

  • toteuttaa itsenäisiä kirjallisia töitä sekä kartografisia esityksiä eri opintojaksojen vaatimustasojen mukaisesti,

  • tutkia itsenäisesti maantieteellisiä ilmiöitä eri maantieteen osa-alueiden näkökulmista,

  • tehdä johtopäätöksiä maantieteellisistä ilmiöitä ja niiden vaikutuksista luontoon, kulttuuriin, matkailuun sekä alueelliseen kehittämiseen, ja

  • tuottaa itsenäisesti maantieteellistä tietoa, joka perustuu opiskelijan omaksumaan oppisisältöön.
Aiemman osaamisen tunnustaminen: 

Aiemman osaamisen tunnustaminen tapahtuu opintojen alkaessa. Mikäli opiskelijalla on tutkinto yliopistosta, ammattikorkeakoulusta tai muusta oppilaitoksesta ja mikäli hän haluaa hyödyntää aiemmin hankittua osaamista, niin hänen on otettava yhteys laitoksen amanuenssiin.


Oulun yliopistossa on määritelty pääperiaatteet, joita kaikki noudattavat, mutta kullakin alalla voi olla omat erityispiirteensä: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot


Koulutuksen johtosääntö aikaisemman osaamisen tunnustamisesta löytyy tietoa pykälästä 27.

Opintojen toteutus: 

Maantieteen opinnot toteutetaan ensisijaisesti lähi- eli kontaktiopetuksena luennoilla, seminaareissa ja lukupiireissä. Lisäksi on kirjatenttejä, jotka tentitään laitoksen tenttipäivänä (maanantaisin noin kerran kuussa).


Perusopinnot suoritetaan ensimmäisen opintovuoden aikana (syys- ja kevätlukukausi). Sama koskee maantiedettä sivuaineena opiskelevia. Aineopinnoissa on mahdollisuus verkko-opetukseen sekä kenttäkursseille. Opiskelu on kokopäiväistä ja opetus tapahtuu pääsääntöisesti päivittäin klo 8–18 välisenä aikana.


Vaihto-opiskelua suositellaan siten, että se ajoittuu LuK-opintojen loppuvaiheeseen, tavallisimmin kolmannen opiskeluvuoden keväälle tai vasta FM-vaiheeseen. Vaihto-opiskelun ideana on, että ulkomailla suoritetut opintojaksot saadaan korvattua täysimääräisesti omissa opinnoissa. Käytäntö on osoittanut, että mitä myöhemmin opiskelija lähtee vaihtoon, sitä enemmän siitä on hyötyä opintojen etenemisen kannalta.

Opetuskieli: 

Opetus on pääosin suomen kielellä. Osa opintojaksoista järjestetään englanniksi.

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Kaikille kuuluvat (”pakolliset”) sekä vapaasti valittavat opintojaksot pitää suorittaa hyväksytysti. Osalla opintojaksoja on myös osittainen tai täydellinen paikallaolovelvollisuus (kielet, lukupiirit jne.). Luentokursseille osallistuminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.


Yleisimmin käytetty arviointiasteikko on 1–5. Osalla opintojakoista käytetään asteikkoa hyväksytty / hylätty. Opintojaksokohtainen arviointikäytäntö on ilmoitettu opinto-oppaassa. Ks. myös: Koulutuksen johtosääntö pykälä 17


Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa. Pro gradu -tutkielmien ja diplomitöiden arvosanoja ei oteta huomioon syventävien opintojen keskiarvoa laskettaessa.


Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794.


Laskennallisesti 1 opintopiste (op) vastaa noin 27 tuntia opiskelua ja opintovuoden aikana suoritetaan 60 op (1 600 tuntia opiskelua). Opintojen etenemistä ei ole määritelty, mutta suositeltavaa on, että P- eli perusopinnot tehdään ensin, jonka jälkeen siirrytään A- eli aineopintoihin. Osa A-opinnoista alkaa jo ensimmäisenä syksynä. Aineopinnoissa kaikille kuuluvia opintoja 33 op ja vapaasti voi valita vähintään 22 op verran opintojaksoja (33 op sisältää pakollisen Luk-seminaari ja -tutkielma -kurssin, joka tehdään kolmannen opintovuoden aikana).

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

LuK-tutkinnon suoritettuaan opiskelijat jatkavat yliopisto-opintoja FM-opinnoissa. LuK-tutkinto ei suoraan työllistä alan opiskelijoita.

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Opiskelija on oikeutettu jatkamaan opintojaan FM-vaiheessa ilman, että valmistuu LuK-tutkintoon. On kuitenkin erittäin suositeltavaa, että opiskelija hakee LuK-tutkinnon heti kolmannen opiskeluvuoden jälkeen. Käytännössä tämä tapahtuu neljännen opiskeluvuoden syyskaudella, FM-opintojen alkaessa. Eräillä FM-opintojen erikoiskursseilla voidaan edellyttää LuK-tutkintoa. Opiskelija voi myös aloittaa FM-opintojaksojen suorittamisen kolmannen opintovuoden aikana, tavallisimmin kolmannen vuoden keväällä

Valmistumisen edellytykset: 

Valmistumisen edellytyksenä ovat seuraavat opintojen minimimäärät:


25 op P- eli perusopintoja
55 op A- eli aineopintoja
80 op sivuaineita (*
20 op yleisopintoja (**


yhteensä 180 op


*) Sivuaineita pitää olla 1) vähintään kolmesta oppiaineesta tai opintokokonaisuudesta 25 op:n perusopinnot ja 5 op muita opintoja (eli: 25 + 25 + 25 + 5 -malli), tai 2) vähintään yhdestä oppiaineesta tai opintokokonaisuudesta 60 op:n perus- ja aineopinnot ja 20 op muita opintoja (eli: 60 + 20 -malli)


Opiskelijaa suositellaan aina ottamaan sivuaineeksi opintokokonaisuuksia, eli vähintään 25 op:n kokonaismäärä (minimimäärät voivat vaihdella aineittain ja perusopinnot voi saada muullakin op-määrällä).


**) Yleisopintoja ovat:  • Orientoivat opinnot (osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn ja -ohjaukseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman, HOPS:n, laatiminen),

  • Kielet (englannin kaksi pakollista opintojaksoa ja ruotsi),

  • Tiedonhankinta-kurssi (kahdessa osassa, 1 vsk ja 2 vsk) ja

  • Tilastotieteen perusmenetelmät I -kurssi.

(Mikäli Tilastotiede 25 op tulee sivuaineeksi, niin silloin yleisopintoja on 11 op, mutta sivuaineita sen sijaan 89 op.)


Aineopintojen lopussa tehdään kandidaatin tutkielma, joka on alemman korkeakoulututkinnon opinnäyte. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sen jälkeen kun LuK-tutkielma on hyväksytty. Kieliopinnoissa on saavutettava riittävä suomen ja ruotsin kielen taito kuten lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa on määritelty.

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

LuK-tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka jälkeen opiskelijat jatkavat yliopisto-opintoja syventävissä opinnoissa (FM-opinnoissa) tähdäten filosofian maisterin (FM) tutkintoon. LuK-tutkinto ei varsinaisesti pätevöitä ammatillisesti. LuK-tutkintoon liittyvät opinnot antavat kelpoisuuden valtion virkoihin kielitaitopykälän 6 mukaisesti: Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnosta (2004/794), Kielitaitopykälä 6§

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Kandidaatin tutkinto
Opintojen kesto: 
3 vuotta
Laajuus: 
180 op
Opetuskieli: 
suomi
+358 (0)294 481728
topiantti.aikas (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
Tutkinto on osa viisivuotista koulutusohjelmaa, johon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa http://yliopistohaku.fi