Koulutustarjonta 2012-2013, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

TkK, arkkitehtuurin koulutusohjelma

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Arkkitehdin tutkinto on Suomessa ammattitutkinto. Arkkitehtuurin koulutusohjelmasta valmistuu arkkitehteja vaativiin ja monipuolisiin rakennetun ympäristön ja maankäytön suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin.


Koulutusohjelman kolmen ensimmäisen vuoden opinnot (tekniikan kandidaatti, arkkitehtuuri) antavat vahvan taiteellisen, teknistieteellisen ja ammatillisen perustan arkkitehdin tutkinnon suorittamiseksi. Kandidaatin tutkinnon (180 op) jälkeen opiskelija valitsee oman erikoistumisalansa arkkitehdin koulutusohjelman (120 op) kolmesta opintosuunnasta, jotka ovat yhdyskuntasuunnittelu, rakennussuunnittelu ja Architectural Design.


Opiskelun pääpaino on suunnitteluharjoitustöissä, joita tehdään sekä itsenäisesti että ryhmätyönä.  CAD-opetus ja työpajatyöskentely on integroitu opintojaksoihin. Harjoitustöiden yhteiset kritiikkitilaisuudet luovat pohjaa arkkitehtuurikeskustelulle ja antavat opiskelijoille valmiuksia työelämään.


Arkkitehtuurin osaston vahvuuksiin voidaan tänä päivänä lukea myös kansainvälisyys opetuksen ja vuorovaikutteisuuden tasolla. Kansainväliset workshopit ja tunnettujen kotimaisten ja ulkomaalaisten, arkkitehtien, tutkijoiden ja taiteilijoiden vierailuluennot kuuluvat olennaisena osana opetukseen.


Osaston opiskelijat ja täältä valmistuneet arkkitehdit ovat viime vuosina menestyneet loistavasti niin kotimaassa kuin kansainvälisellä areenalla erilaisissa arkkitehtuurikilpailuissa. Oulun yliopiston Arkkitehtuurin osasto on arkkitehtuurin, taiteen ja teknillisen tiedon utelias soveltaja, dynaaminen yksikkö, joka pyrkii määrätietoisesti kansainväliselle tasolle sekä opetuksessa että tutkimuksessa.

Opintojen rakennekaavio ja tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Arkkitehtuurin koulutusohjelmassa tekniikan kandidaatin tutkinnossa opetus painottuu arkkitehtuurin perusteiden ja arkkitehtonisen muodonannon hallintaan. Tekniikan kandidaatin tutkinto arkkitehtuurin koulutusohjelmassa sisältää kaikille pakollisia perus- ja aineopintoja, opintosuunnille valmistavia opintoja sekä valinnaisia opintoja.  Kandidaatintutkinnon päättää henkilökohtainen opinnäyte, kandidaatintyö, ja siihen liittyvä seminaari.

Osaamistavoitteet: 

Suoritettuaan tekniikan kandidaatin tutkinnon arkkitehtuurin koulutusohjelmassa opiskelija • tunnistaa arkkitehtuurin ja suunnittelun perusteet ja kykenee itsenäiseen luovaan työskentelyyn

 • osaa soveltaa visuaalisen ilmaisun eri mahdollisuuksia osana itsenäistä luovaa työtä 

 • osaa käyttää ja soveltaa luovasti yleisimpiä arkkitehtuurin alan työskentelymetodeja ja -välineitä

 • osaa ratkaista suunnitteluongelmia ja visualisoida ratkaisuja eri mittakaavatasoilla

 • osaa arvioida kriittisesti tietolähteitä ja hankkimaansa tietoa

 • osaa käyttää hankkimaansa tietoa ja soveltaa oppimiansa taitoja käytännössä arkkitehtuurin alan avustavissa työtehtävissä

 • tunnistaa arkkitehtuurin, taiteen ja kaupunkisuunnittelun kehitysvaiheet ja osaa analysoida arkkitehtuurin alan uusinta kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä

 • osaa huomioida käyttäjien tarpeita ja ilmaston asettamia reunaehtoja suunnittelussa

 • tunnistaa ihmisen ja rakennetun ympäristön välisen vuorovaikutussuhteen suunnittelutyössään

 • osaa suunnittelutyössä ottaa huomioon kestävän kehityksen näkökulmat 

 • tunnistaa tieteellisen kirjoittamisen alkeet

 • osaa ilmaista itseään kielellisesti ja kirjallisesti sekä viestiä ja välittää tietoa visuaalisesti

 • osaa viestiä äidinkielellään sekä toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kiellellä

 • tunnistaa omat oppimistarpeensa ja osaa laatia itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman erilaisten oppimisympäristöjen puitteissa.
Aiemman osaamisen tunnustaminen: 

Opiskelijalla on mahdollisuus lukea hyväkseen toisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja, jotka sisällöltään vastaavat opetussuunnitelmaan kuuluvia opintojaksoja. Opetussuunnitelmaan kuuluvia opintojaksoja voidaan hyvin perustellusta syystä korvata sellaisilla opintojaksoilla, jotka eivät sisälly opetussuunnitelmaan. Opiskelijavaihdon yhteydessä ulkomailla suoritettavat opinnot tulisi suunnitella etukäteen, jolloin ne ovat varmimmin hyväksyttävissä täysimääräisesti teknillisessä tiedekunnassa suoritettavaan tutkintoon.


Arkkitehtuurin osastolla opiskelija voi esittää korvattavaksi tai hyväksiluettavaksi opetusohjelman ulkopuolella tehtyjä itsenäisesti laadittuja suunnitelmia ja kirjallisia töitä. Asiassa noudatetaan samoja periaatteita kuin mitä hyväksilukemisista ja korvaavuuksista on muutoin säädetty.


Toisessa arkkitehtikoulussa tehty vastaava harjoitustyö hyväksytään osaston harjoitustyöksi hyväksilukemis- tai korvausmenettelyn kautta. Omissa nimissä tehtyjä kilpailutöitä voidaan hyväksyä osaston harjoitustyöksi, kun tästä sovitaan etukäteen kyseisessä laboratoriossa.


Koulutusohjelmassa noudatetaan Oulun yliopistossa määriteltyjä aiemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen pääperiaatteita: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot

Opintojen toteutus: 

Arkkitehtuurin opiskelu on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Lukuvuosi on jaettu neljään periodiin, joiden välissä on syksyllä ja keväällä tenttiviikko. Pakolliset opintojaksot on kaikki sisällytetty osaston vuosisuunnitelmaan, jota noudattamalla koko tutkinto (180 op) voidaan suorittaa kolmessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Tutkintoon pakollisena kuuluva työmaaharjoittelu suoritetaan yleensä kesällä 1.-2. opintovuoden välissä. Opiskelijalla on mahdollisuus ohjauttaa harjoitustöitä ja osallistua tentteihin myös kesällä.

Opetuskieli: 

Tutkinnon opetuskieli on suomi.

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Arkkitehtuurin koulutusohjelmassa tekniikan kandidaatin tutkinnossa opetus painottuu arkkitehtuurin perusteiden ja arkkitehtonisen muodonannon hallintaan. Tekniikan kandidaatin tutkinto arkkitehtuurin koulutusohjelmassa sisältää kaikille pakollisia perus- ja aineopintoja, opintosuunnille valmistavia opintoja sekä valinnaisia opintoja.  Kandidaatin tutkinnon päättää henkilökohtainen opinnäyte, kandidaatintyö, ja siihen liittyvä seminaari. Opiskelija laatii itselleen opintoneuvojan ohjauksessa koulutusohjelmaan perustuvan henkilökohtaisen opintosuunnitelman HOPSin, jossa otetaan huomioon aikaisemmat opinnot.


Erityyppiset harjoitustyöt muodostavat keskeisen osan opiskelusta arkkitehtuurin osastolla. Harjoitustöiden tehtävänannot, niiden ohjaus ja välikritiikit korostavat harjoitustöiden osuutta arkkitehdin luovan työn oppimisessa. Opiskelijoiden tiedot oppiaineissa arvostellaan harjoitustöiden lisäksi tenteissä.


Yksittäiset opintojaksot yleensä ja diplomityö arvostellaan arvosanoin tyydyttävä (1), erittäin tyydyttävä (2), hyvä (3), erittäin hyvä (4), kiitettävä (5). Kandidaatintyö ja kypsyysnäytteet arvostellaan arvosanalla hyväksytty/hylätty. Yksittäisten opintojaksojen arvostelussa voidaan käyttää myös asteikkoa hyväksytty/hylätty. Arkkitehtuurin osasto on täydentänyt opintosuoritusten arvosteluasteikkoa lyhyellä ohjeistuksella, joka koskee kaikkia perustutkintojen suorituksia kuten tenttejä, harjoitustehtäviä ja diplomitöitä.

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

Tekniikan kandidaatin tutkinto ei arkkitehtuurin alalla ole ammattitutkinto. Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija voi työskennellä avustavissa suunnittelutehtävissä alan suunnittelutoimistoissa rakennussuunnittelun ja maankäytön suunnittelun parissa.

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Perustutkinnot suoritetaan arkkitehtuurin koulutusohjelmassa. Ensin suoritetaan alempana perustutkintona tekniikan kandidaatin tutkinto. Tämän jälkeen arkkitehtuurin koulutusohjelma johtaa ylempänä perustutkintona suoritettavaan arkkitehdin tutkintoon.

Valmistumisen edellytykset: 

Tekniikan kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on tutkintoon vaadittavien opintosuoritusten ja opinnäytetyön lisäksi kirjoitettava kypsyysnäyte koulusivistyskielellään, saavutettava riittävä suomen ja ruotsin kielen taito kuten lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa on määritelty sekä saavutettava vähintään yhden vieraan kielen sellainen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Tutkintotodistusta on anottava tiedekunnalta.

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

Tekniikan kandidaatin (arkkitehtuuri) ja arkkitehdin tutkinnon sisältö ja koulutusohjelman tavoitteet pohjautuvat EU:n ammattipätevyysdirektiivissä (2005/36/EY) säädettyihin arkkitehtikoulutukselle asetettuihin vaatimuksiin (artikla 46). Suoritettuaan tekniikan kandidaatin tuktinnon opiskelija on kelpoinen aloittamaan maisteritason opinnot tavoitteenaan arkkitehdin tutkinto. Tekniikan kandidaatin tutkinto antaa kielitaidon puolesta kelpoisuuden valtion virkoihin kielitaitopykälän 6 mukaisesti: Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnosta (2004/794), Kielitaitopykälä 6§

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Kandidaatin tutkinto
Opintojen kesto: 
3 vuotta
Laajuus: 
180 op
Opetuskieli: 
suomi
Opetuspaikka: 
+358 (0)294 484940
rainer.mahlamaki (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
Tutkinto on osa viisivuotista koulutusohjelmaa, johon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa http://yliopistohaku.fi