Koulutustarjonta 2012-2013, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

TkK, sähkötekniikan koulutusohjelma

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Sähkötekniikan koulutusohjelman kandidaattiopintojen pääpaino on elektroniikassa ja tietoliikenteessä sekä  teknillisessä fysiikassa. Näiden alojen kehitys on ollut viime vuosikymmenten aikana huimaa ja jatkuu kiihtyvänä. Elektroniikan ja tietoliikenteen näkyvimmät käyttäjäsovellukset, kännykät, tietokoneet ja tabletit, kehittyvät jatkuvasti ja tarjoavat käyttäjilleen uusia ja laajenevia mahdollisuuksia, ja toisaalta edellyttävät yhä pienempää tehonkulutusta ja nopeampaa tiedonsiirtoa ja siten alan uusimman  tutkimuksen tuloksia. Laitesovellusten ohella elektroniikka on tunkeutumassa osaksi jokapäiväistä elämää - jopa ”älyvaatteisiin” ja mutkikkaiksi ympäristön anturi/sensoriverkoiksi - ilman, että käyttäjinä edes huomaamme sitä. Tämän on tehnyt mahdolliseksi mm. nopea materiaalien ja elektroniikan komponentti- ja valmistusteknologoiden kehitys, jolla on ollut tärkeä osa yleisemminkin alan kokonaiskehityksessä ja alan merkityksen kasvussa.


Kandidaattiopintojen pääpaino on matematiikan, fysiikan ja signaalinkäsittelyn ohella  ns. ammattiaineissa, jotka keskittyvät elektroniikkasuunnitteluun, tietokonetekniikkaan ja ohjelmointiin, mittaustekniikkaan, elektroniikan komponentteihin ja materiaaleihin sekä tietoliikennetekniikkaan. Opinnot on ryhmitelty siten, että opiskelijan ammattiosaaminen karttuu heti ensimmäisestä opintovuodesta lähtien.


Koulutusohjelmasta valmistuvan kandidaatin on luontevaa jatkaa opintojaan koulutusohjelman diplomi-insinööriopinnoissa, mutta hän voi halutessaan hakeutua myös luonnontieteellisen tiedekunnan fysiikan koulutusohjelman maisteriopintoihin, tai erillisen haun kautta kandidaattiopintojen aikana myös fysiikan/matematiikan aineenopettajaopintoihin.

Opintojen rakennekaavio ja tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op)  rakentuu koulutusohjelmakohtaisista perus- ja aineopinnoista (n. 140 op), opintosuunnalle valmistavista moduuleista (n. 20 op), valinnaisista opinnoista (n. 10 op) sekä kandidaatintyöstä ja siihen liittyvistä seminaareista tai viestintäopinnoista (yhteensä 10 op).


Perus- ja aineopinnot ovat kaikille koulutusohjelman opiskelijoille yhteisiä ja pakollisia. Ne suoritetaan yleensä kahden ensimmäisen opintovuoden aikana. Perus- ja aineopintojen jälkeen opiskelija suorittaa ns. opintosuunnalle valmistavan moduulin. Valmistava moduuli valitaan kolmannen opintovuoden syksyllä ja sen sisältämät opinnot ajoittuvat kandidaattivaiheen kolmannelle opintovuodelle (kevätlukukausi), samoin kuin pääosin myös 10 opintopisteen laajuiset valinnaiset opinnot (syyslukukausi) sekä 8 opintopisteen laajuinen kandidaatintyö. Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa valinnaisena 3 opintopisteen laajuisen harjoittelun (väh. 2 kk). Valinnaisia opintoja suoritetaan vähintään sellainen opintopistemäärä (vaihtelee valitun valmistavan moduulin mukaan), että kandidaatintutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 180 opintopistettä. Esim. fysiikkaan, biofysiikan, kemian, biologian ja taloustieteiden kurssit sopivat hyvin tämän koulutusohjelman valinnaisiksi opinnoiksi. Koulutusohjelmatoimikunta vahvistaa opiskelijan esityksestä kunkin opiskelijan valinnaiset opinnot. Kandidaatintyön laajuus on 8 opintopistettä ja sähkötekniikan koulutusohjelmassa se tehdään itsenäisenä tutkielmana, josta laaditaan erillisen ohjeen mukainen dokumentaatio. Tutkielman ohella kandidaatintyöhön liittyy 2 opintopisteen laajuiset viestintäopinnot, mikä edellyttää opintojakson 900060A Tekniikan viestintä, 2 op suorittamista. Tekniikan kandidaatin tutkinnon voi päätoimisesti opiskellen suorittaa kolmessa vuodessa.


Koulutusohjelman valmistavat moduulit suuntautuvat elektroniikkaan (mm. elektroniikan suunnittelu, mittaustekniikkaa, soveltava elektroniikka, optoelektroniikka), teknilliseen fysiikkaan (mm. elektroniikan materiaalit ja komponentit, valmistusteknologiat, teknillinen fysiikka) ja tietoliikennetekniikkaan. Opiskelija valitsee näistä yhden; valinta  ei kuitenkaan sido opintosuuntavalintaa diplomi-insinööriopintojen vaiheessa.


Sähkötekniikan koulutusohjelman opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua kandidaattivaiheen aikana myös aineenopettajakoulutukseen pääaineenaan fysiikka ja sivuaineena matematiikka. Aineenopettajakoulutukseen pyritään toisen vuosikurssin aikana ja siihen valitaan opiskelijoita kiintiöperusteisesti valintaperusteina opintomenestys ja erillinen soveltuvuuskoe. Aineenopettajakoulutukseen hakeutuneet suorittavat kandidaattiopinnoissaan erillisen valmistavan moduulin ja siirtyvät tekniikan kandidaattitutkinnon suoritettuaan luonnontieteellisen tiedekunnan fysiikan maisteriohjelman opiskelijoiksi ja jatkavat siellä opiskeluaan fysiikka pääaineena. Heille fysiikan maisteriohjelman laajuus on 120 op, josta 60 op suuntautuu pedagogisiin opintoihin. Matematiikan sivuaine 60 op hankitaan jo kandidaattivaiheen opintojen aikana.

Osaamistavoitteet: 

Koulutusohjelmassa tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa: • käyttää matemaattisia menetelmiä teknisten ongelmien kuvaamiseen ja analysointiin

 • määritellä ja tutkia sähkömagneettiseen kenttään ja materiaaleihin liittyviä ilmiöitä sekä näiden välisiä vuorovaikutuksia teknillisen fysiikan käsitteistöä ja termistöä käyttäen

 • soveltaa matematiikan sekä fysiikan käsitteistöä ja termistöä elektroniikan ja fotoniikan komponenttien toimintaperiaatteiden kuvaamiseen

 • analysoida, suunnitella ja rakentaa analogia- ja digitaalielektroniikan piirejä ja laitteita

 • käyttää perusmittalaitteita sähkötekniikan yleisimpiin mittauksiin ja analysoida ja suunnitella mittauksissa tarvittavaa instrumentointia

 • määritellä tietokoneen toimintaperiaatteen, suunnitella tietokoneelle ohjelmistoja ja rakentaa liitäntäelektroniikkaa halutun toiminnallisuuden aikaansaamiseksi

 • määritellä tiedonsiirron toimintaperiaatteet, käyttää matemaattisia menetelmiä tietoliikennejärjestelmän kuvaamiseen, suorituskyvyn analysointiin ja radioteknisiin ongelmiin sekä soveltaa tietämystään järjestelmien ja sen osien suunnitteluun

 • käyttää ja soveltaa luovalla ja kriittisellä tavalla hankkimaansa tietoa oman alansa työtehtävissä

 • työskennellä vastuullisesti sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä ja käyttää tietoteknisiä kommunikaatiovälineitä ja viestintätaitojaan työtehtävissään ja kommunikoinnissa alan ulkopuolisten toimijoiden kanssa

 • seurata ja tulkita sähkötekniikan kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä ja kehittää omaa osaamistaan sen mukana

 • viestiä itsenäisesti äidinkielensä lisäksi myös toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä myös kansainväliselle kohdeyleisölle.

Kandidaattiopintojen osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on valmiudet sähkötekniikan diplomi-insinöörin koulutukseen sekä yleiset edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen. Koulutusohjelman kautta on mahdollisuus suuntautua myös fysiikan maisteri- ja fysiikan/matematiikan aineenopettajaopintoihin.

Aiemman osaamisen tunnustaminen: 

Tutkinnossa ei ole omia, erityisiä AHOT-käytöntöjä. Aiemman osaamisen tunnustamisessa noudatetaan yliopiston pääperiaatteita: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot

Opintojen toteutus: 

Opiskelu on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa n. 60 opintopistettä vuodessa. Tämä tarkoittaa 1600 tuntia vuodessa opiskelijan opiskelutyötä. Koko tutkinto (180 op) voidaan suorittaa kolmessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Opinnot on toteutettu pääosin lähiopetuksena sisältäen luentoja, laskuhajoituksia, kotitehtäviä ja laboratorioharjoituksia sekä tietokonesimulointeja. Opintoihin voi sisältyä lisäksi valinnaista harjoittelu (3 op).


Luennot ja harjoitukset järjestetään tyypillisesti maanantaista torstaihin klo 8.00-16.00 ja perjantaisin klo 8.00-12.00. Tentit pidetään tyypillisesti perjantaisin klo 14.00-17.00.

Opetuskieli: 

Suomi

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Tutkintoon liittyvät opinnot voidaan suorittaa opetussuunnitelmaperusteisesti. Opiskelija opiskelee opetussuunnitelmaan kuuluvat perus- ja aineopinnot  sekä valinnaiset opinnot opetussuunnitelmansa mukaisesti. Opintojaksot suoritetaan pääsääntöisesti tenttimällä ja arvioinnin suorittaa opintojakson vastuuhenkilö. Arviointi perustuu usein loppu- tai välitenttiarvosanoihin. Muitakin arviointimenetelmiä käytetään, kuten mikrotenttejä (jatkuva arviointi), työselostuksia, seminaareja jne. Opintojaksojen suorittamisista on tarkemmin kerrottu opintojaksokuvauksissa. Tutkinnon lopputyönä tehdään yksilöllinen kandidaatintutkielma,  joka sisältää varsinaisen työn ja sen kirjallisen dokumentoinnin.  


Kursseista järjestetään tyypillisesti kolme tenttiä opintovuoden aikana. Joidenkin kurssien pitäjät järjestävät luennoinnin aikana mahdollisuuden osallistua osakokokeisiin ja joistakin pidetään lisäksi kesätenttejä. Tentteihin täytyy ilmoittautua. Tenttilistat, ilmoittaumisohjeet, tenttikäytänteet ja säännöt on ilmoitettu verkkosivulla osoitteessa www.oulu.fi/ee/opiskelu/tenttilista ja www.oulu.fi/til/opiskelu/tenttilista.


Arviointiasteikko: (Koulutuksen johtosääntö, pykälä 17) Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0–5 kokonaislukuina taikka sanallista arviota hyväksytty tai hylätty. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Kandidaatintutkielma arvostellaan arvosanoilla ”hyväksytty” tai ”hylätty”.  Jos opiskelija on osoittanut opintosuorituksillaan erinomaisia tietoja ja suorittanut kandidaatintyönsä hyväksytysti, voidaan tekniikan kandidaatin tutkintoa koskevassa tutkintotodistuksessa mainita, että tutkinto on suoritettu erinomaisesti. Erinomaisesti -maininnan antamisesta päättää osasto. Maininta voidaan antaa, jos tutkintoon kuuluvien muiden opintojaksojen kuin kandidaatintyön opintopistemäärillä painotettu keskiarvo on vähintään 4,0. Jos opintojakson arvostelussa käytetty asteikkoa hyväksytty-hylätty, ei tätä oteta huomioon keskiarvoa laskettaessa.


Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794.

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

Sähkötekniikan koulutusohjelman tekniikan kandidaatin tutkinto on laaja-alainen mutta silti syvällinen opintokokonaisuus, joka antaa hyvät valmiudet seurata elektroniikka/tietoliikennealan kehitystä ja lisätä omaa ammattipätevyyttä itseopiskelun ja/tai työelämätyöskentelyn kautta.

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Tutkinto antaa kelpoisuuden jatkaa suoraan opintoja sähkötekniikan koulutusohjelman diplomi-insinööriohjelmassa. Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakeutua myös Oulun yliopiston fysiikan koulutusohjelman maisteriopintoihin yllä kuvatun mukaan sekä muidenkin yliopistojen/korkeakoulujen maisteri/DI -opintoihin niiden asettamien vaatimusten rajoissa.

Valmistumisen edellytykset: 

Tekniikan kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on tutkintoon vaadittavien opintosuoritusten ja opinnäytetyön lisäksi kirjoitettava kypsyysnäyte koulusivistyskielellään, saavutettava riittävä suomen ja ruotsin kielen taito kuten lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa on määritelty sekä saavutettava vähintään yhden vieraan kielen sellainen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Tutkintotodistusta on anottava tiedekunnalta.

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

Tutkinto ei anna (varsinaisesti) ammattipätevyyttä, mutta sähkötekniikan koulutusohjelman tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaneet ovat usein haluttuja kesätyöntekijöitä alan teollisuudessa ja tutkimuslaitoksissa.  Tutkinto antaa kelpoisuuden jatkaa opintoja sähkötekniikan koulutusohjelman diplomi-insinööriohjelmassa. Tutkinnon suorittaneella on myös mahdollisuus hakeutua luonnontieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmaan fysiikka pääaineenaan erillisen haun kautta (joustavat opintopolut). Tutkinto antaa  fysiikan/matematiikan aineenopettaja –valmistavan moduulin ja soveltuvuuskokeen hyväksysti läpäisseelle mahdollisuuden jatkaa opintojaan  luonnontieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmassa ja valmistua fysiikan/matematiikan aineenopettajaksi. 


Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnosta (2004/794), Kielitaitopykälä 6§: Kielitaito


Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:


1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä


2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.


Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.


Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Kandidaatin tutkinto
Opintojen kesto: 
3 vuotta
Laajuus: 
180 op
Opetuskieli: 
suomi
+358 (0)294 482822
ji (at) ee.oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
The degree is part of a five-year degree programme which is applied for through the joint application system at http://yliopistohaku.fi. The main language of instruction in the degree programme is Finnish. Detailed information about admission requirements and applying is only available in Finnish.