Koulutustarjonta 2012-2013, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

TkK, ympäristötekniikan koulutusohjelma

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Tekniikan kandidaatin tutkinto ympäristötekniikassa on yhtenäinen kaikille koulutusohjelman opiskelijoille. Se antaa erittäin hyvät ja laaja-alaiset jatko-opintomahdollisuudet sekä tuottaa valmiuksia alan perustason suunnittelu- ja käyttötehtäviin. Tutkinto koostuu varsinaisista ympäristö- ja prosessitekniikan aineopinnoista, matemaattis-luonnontieteellisistä perusopinnoista, sekä henkilökohtaisia taitoja ja valmiuksia tuottavista opinnoista.

Koulutuksen teollisuusalariippumaton, ilmiöperustainen tarkastelutapa antaa hyvät valmiudet soveltaa opittuja tietoja ja taitoja myös muihin systeemeihin kuin prosesseihin. Opittuja prosesseja hyödynnetään teollisuudessa, ympäristörakentamisessa ja vesien puhdistuksessa. Opetus tähtää prosesseihin vaikuttavien tekijöiden hallintaan, suunnitteluun ja kehittämiseen erilaisissa sovelluksissa.

Opintojen rakennekaavio ja tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op.) rakentuu koulutusohjelmakohtaisista perus- ja aineopinnoista (120 op.), opintosuunnalle valmistavista moduuleista (40 op.), täydentävistä opinnoista (10 op.) sekä kandidaatintyöstä ja siihen liittyvistä viestintäopinnoista (yhteensä 10 op.).

Tarkemmat tiedot löytyvät kurssidiagrammista.

Osaamistavoitteet: 

Ympäristötekniikan koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa tekniikan alan akateemisia ammattilaisia ja jatkokouluttaa heidät sen jälkeen oman erikoistumisalansa hallitseviksi diplomi-insinööreiksi.

Koulutusohjelman kolmena ensimmäisenä opiskeluvuonna suoritetaan tekniikan kandidaatin tutkinto.  Tutkinto on yhtenäinen kaikille koulutusohjelman opiskelijoille. Se antaa erittäin hyvät ja laaja-alaiset jatko-opintomahdollisuudet sekä tuottaa valmiuksia alan perustason suunnittelu- ja käyttötehtäviin.

 Tutkinto koostuu varsinaisista ympäristö- ja prosessitekniikan aineopinnoista, matemaattis-luonnontieteellisistä perusopinnoista, sekä henkilökohtaisia taitoja ja valmiuksia tuottavista opinnoista. Opinnot jakautuvat kolmeen vaiheeseen:

  1. Deskriptiivinen vaihe: tutustutaan tarkastelun kohteena oleviin ympäristö- ja prosessitekniikan ilmiöihin ja niiden hallintaan yleistajuisten kuvausten tasolla 
  2. Analyyttinen vaihe: laajennetaan tarkastelutapaa mallintamisen avulla
  3. Synteettinen vaihe: korostetaan ilmiöiden ja niiden hallinnan analyysiin perustuvaa teknillistä suunnittelu- ja kehittämisnäkökulmaa.

Kandidaattikoulutuksen opinnot voidaan ryhmitellä neljään osaamiskokonaisuuteen, ns. juonteeseen. Kaikkien juonteiden tavoitteiden osalta pääpaino on yleisessä perussuunnittelussa sekä valmiuksissa syventää opintojaan jatko-opinnoissa (DI- ja TkT-vaiheet).

Kandidaattivaiheen juonteet ja niiden osaamistavoitteet ovat:

1. Ilmiöpohjainen mallinnus ja suunnittelu sekä niihin johtavat juonteet

Opiskelija oppii ilmiöpohjaisen suunnittelun periaatteet sekä kykenee tekemään staattisia ja dynaamisia prosessimalleja sekä luonnon että teollisista prosesseista. Opiskelija osaa analysoida fysikaalisia, kemiallisia, biologisia ja geotieteellisiä ilmiöitä erilaisissa prosessi- ja ympäristötekniikan kohteissa.

2. Tuotannollisen toiminnan kokonaisuuksien hallinta

Opiskelija osaa arvioida tuotannollista toimintaa kokonaisuutena ottaen huomioon siihen vaikuttavat teknilliset, ympäristönsuojelulliset, taloudelliset, työsuojelulliset ja juridiset tekijät.

3. Automaatiotekninen hallinta

Opiskelija tunnistaa automaatiotekniikan tarpeen erilaisten systeemien toiminnan ohjauksessa sekä säädössä ja kykenee suunnittelemaan automaatiojärjestelmien fyysisiä ja ohjelmallisia osakokonaisuuksia.

4. Ei-teknilliset valmiudet

Teknillisissä suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystehtävissä vaaditaan ei-teknillisiä työelämätaitoja, joihin sisältyy mm. sosiaalisia ja kansainvälisyyteen liittyviä taitoja. Opiskelija pystyy kirjoittamaan, erittelemään ja arvioimaan oman ammatti- ja tieteenalansa tekstejä sekä toimimaan tavoitteellisesti erilaisissa työelämän esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa.

Ympäristötekniikan koulutusohjelman kandidaattiopinnot suorittanut opiskelija tuntee tekniikan yleiset luonnontieteelliset perusteet, hänellä on hyvät tiedot ympäristö- ja prosessitekniikasta sekä tuotantoelämän asettamista vaatimuksista. Lisäksi valmistuva opiskelija tuntee ympäristöasioihin liittyvät oikeudelliset ja taloudelliset lainalaisuudet sekä tekniikan turvallisuuslähtökohdat.

Aiemman osaamisen tunnustaminen: 

Koulutusohjelmassa noudatetaan Oulun yliopistossa määriteltyjä aiemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen pääperiaatteita http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot

Opintojen toteutus: 

Opiskelu on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Tämä tarkoittaa 1600 tuntia vuodessa opiskelijan opiskelutyötä. Koko tutkinto (180 op) voidaan suorittaa kolmessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Opinnot on toteutettu lähiopetuksena. Opintoihin sisältyy lisäksi työssä oppimisjakso.

Opetuskieli: 

Tutkinnon voi suorittaa vain suomenkielellä.

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Opiskelija suorittaa opetussuunnitelman vaatimat opinnot sisältäen kandidaatintyön sekä kypsyysnäytteen. Opintojaksojen suorittamisista ja arvioinnoista on tarkemmin kerrottu opintojaksokuvauksissa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS, jossa otetaan huomioon aikaisemmat opinnot ja työkokemus.

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0–5 kokonaislukuina taikka sanallista arviota hyväksytty tai hylätty.

Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa. Pro gradu -tutkielmien ja diplomitöiden arvosanoja ei oteta huomioon syventävien opintojen keskiarvoa laskettaessa.

Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794.

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

Ympäristötekniikan koulutusohjelma suuntautuu kandidaatinvaiheessa ympäristötekniikan alan perustehtäviin. Ympäristötekniikan kandidaatti voi toimia prosessi- ja ympäristötekniikan alalla esimerkiksi kunnostus-, käyttö- ja suunnittelutehtävissä.

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Tekniikan kandidaatilla on hyvät valmiudet jatkaa opintojaan diplomi-insinööri opintoihin osaston molemmissa koulutusohjelmissa.

Valmistumisen edellytykset: 

Tekniikan kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on tutkintoon vaadittavien opintosuoritusten ja opinnäytetyön lisäksi kirjoitettava kypsyysnäyte koulusivistyskielellään, saavutettava riittävä suomen ja ruotsin kielen taito kuten lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa on määritelty sekä saavutettava vähintään yhden vieraan kielen sellainen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Tutkintotodistusta on anottava tiedekunnalta.

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

Opiskelijan tulee alempaan korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:

  1. suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä
  2. vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.

Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Kandidaatin tutkinto
Opintojen kesto: 
3 vuotta
Laajuus: 
180 op
Opetuskieli: 
suomi
+358 (0)294 482438
jukka.hiltunen (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
Tutkinto on osa viisivuotista koulutusohjelmaa, johon haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa http://dia.fi/