Koulutustarjonta 2012-2013, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

TkK, tuotantotalouden koulutusohjelma

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Tuotantotalouden tekniikan kandidaatin opinnoissa pääpaino on tuotantotalouden perustyökalujen opiskelussa. Tuotantotalouden koulutusohjelmassa tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittanut henkilö hallitsee tekniikan matemaattis-luonnontieteelliset perusteet, omaa laajat perustiedot tuotantotaloudesta sekä kykenee seuraamaan alan kehittymistä ja soveltamaan taitojaan työelämässä. Tekniikan kandidaatin tutkinto antaa hyvät edellytykset diplomi-insinööritutkintoon tähtääville opinnoille.

Koulutusohjelma perehdyttää myös yhteen teknillisen ammattitehtävän keskeiseen osa-alueeseen (tekniikan opinnot). Myös koulutusohjelmasta valmistuneiden työnantajat arvostavat tätä teknistä osaamista, sillä se luo merkittävän pohjan tuotantotalouden osaamisen soveltamiselle työelämässä.

Oulun yliopiston Tuotantotalouden koulutusohjelmassa, perinteisten tuotantotalouden teemojen lisäksi, on erityispainotus tuotekehityksen johtamisen menetelmiin sekä inhimillisten resurssien johtamiseen työ- ja tuotekehitysorganisaatioissa. Lisäksi painotetaan ongelmaratkaisutaitoja ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä kotimaisessa että kansainvälisessä kontekstissa.

Koulutusohjelmalle on tyypillistä tiivis yhteistyö teollisuuden kanssa. Opiskelijoille tämä näkyy siinä, että esimerkiksi luennoilla käytetään oppimisen edistämiseksi yritysten käytännön haasteita ja vierailijaluennoitsijoita suoraan yritysmaailmasta. Lisäksi harjoitustyöt tehdään usein koskien todellisia yritysten ongelmia. Näin opiskelijat saavat käytännöllistä kokemusta yritysmaailmasta ja kontaktin mahdolliseen tulevaan työnantajaansa.

Opintojen rakennekaavio ja tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Tekniikan kandidaatin tutkinnon opintoihin (180 op) sisältyy

  • perus- ja aineopintoja 120 op
  • opintosuunnalle valmistava moduuli 40 op
  • valinnaisia opintoja 10 op sekä
  • kandidaatin työ ja siihen liittyvät opinnot 10 op.
Osaamistavoitteet: 

Tuotantotalouden tekniikan kandidaatti osaa itsenäisesti analysoida ja esittää ratkaisuvaihtoehtoja koskien organisaatioiden käytännöllisiä tuotantotaloudellisia haasteita. Valmistunut osaa tehdä perusteltuja ja analyyttisiä kehitysehdotuksia ja ratkaisumalleja tehokkuuden, laadukkuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseksi huomioiden kestävän kehityksen periaatteet. Lisäksi valmistunut osaa soveltaa taloustieteen menetelmiä, teknistä osaamista ja keskeisimpiä ihmiskäyttäytymisen teorioita ratkaistessaan organisaatioiden tuotantotaloudellisia ongelmia.

Koulutusohjelmasta valmistunut osaa käyttää alan viimeisintä tutkimustietoa kehittämistyössä. Lisäksi valmistunut osaa viestiä ja toimia vuorovaikutustilanteissa sekä suomen kielellä että vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

Aiemman osaamisen tunnustaminen: 

Aiemman osaamisen tunnustamiseen noudatetaan yliopiston pääperiaatteita (http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot) ja teknillisen tiedekunnan ohjeita.

Opintojen toteutus: 

Opiskelu on kokopäiväistä opiskelua. Vuoden opiskelu vastaa 60 opintopistettä. Tämä tarkoittaa 1600 tuntia vuodessa opiskelijan opiskelutyötä. Koko tutkinto (180 op) voidaan suorittaa kolmessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Opinnot toteutetaan pääosin lähiopetuksena sisältäen luentoja, harjoituksia sekä yksilöllisiä ja ryhmissä toteutettavia itsenäisiä tehtäviä. Osan kursseista voi suorittaa myös kirjatenttinä ja muilla itsenäisen opiskelun menetelmillä. Opintoihin sisältyy lisäksi harjoittelu (3 op).

Luennot ja harjoitukset järjestetään tyypillisesti maanantaista torstaihin klo 8.15 - 18.00 ja perjantaisin klo 8.15 - 12.00. Tuotantotalouden oppiaineen tentit järjestetään tyypillisesti keskiviikkoisin klo 14.00-18.00.

Opetuskieli: 

Suomi, osa kursseista myös englanniksi.

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Tutkintoon liittyvät opinnot voidaan suorittaa opetussuunnitelmaperusteisesti. Opintojakson suoritukset arvioi pääsääntöisesti opintojakson vastuuhenkilö. Arviointi perustuu usein loppu- tai välitenttiarvosanoihin. Muitakin arviointimenetelmiä käytetään, kuten jatkuva arviointi, raportit, seminaarit jne. Opintojaksojen suorittaminen on tarkemmin kuvattu opintojaksokuvauksissa. Tutkinnon lopputyönä tehdään kandidaatin työ. Kandidaatin työn ja siihen liittyvä seminaarityöskentely on kuvattu Tuotantotalouden koulutusohjelman ohjeessa. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jossa voidaan huomioida myös aikaisemmat opinnot ja työkokemus.

Kursseista järjestetään kolme tenttiä.  Joidenkin kurssien pitäjät järjestävät luennoinnin aikana mahdollisuuden osallistua osakokeisiin ja joistakin kursseista järjestetään myös lisäksi kesätenttejä. Tentteihin täytyy ilmoittautua weboodin kautta. Tenttilistat, ilmoittaumisohjeet, tenttikäytänteet ja säännöt on ilmoitettu koulutusohjelman verkkosivulla.

(Koulutuksen johtosääntö, pykälä 17) Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0–5 kokonaislukuina taikka sanallista arviota hyväksytty tai hylätty. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794.

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

Tuotantotalouden koulutusohjelmasta valmistunut tekniikan kandidaatti työskentelee tyypillisesti teollisuuden tai oppi- ja tutkimuslaitosten palveluksessa avustavissa tehtävissä. Työ liittyy yleensä tutkimukseen, tuotekehitykseen tai teolliseen tuotantoon.

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Tuotantotalouden tekniikan kandidaatin tutkinto antaa valmiudet opintoihin tuotantotalouden diplomi-insinööritutkintoon.

Valmistumisen edellytykset: 

Tekniikan kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on tutkintoon vaadittavien opintosuoritusten ja opinnäytetyön lisäksi kirjoitettava kypsyysnäyte koulusivistyskielellään, saavutettava riittävä suomen ja ruotsin kielen taito kuten lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa on määritelty. Tutkintotodistusta on anottava tiedekunnalta.

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

Tekniikan kandidaatin koulutus on teknis-tieteellisen alan alempi korkeakoulututkinto ja antaa mahdollisuuden jatkaa omalla koulutusalalla diplomi-insinöörin opintoja. Koulutuksen sisältöön voi myös itse vaikuttaa painottamalla opintojen sisältöä ja harjoittelupaikkojen valintaa omien kiinnostusten mukaisesti.

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnosta (2004/794), Kielitaitopykälä 6§: Kielitaito:

Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:

1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä

2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.

Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Kandidaatin tutkinto
Opintojen kesto: 
3 vuotta
Laajuus: 
180 op
Opetuskieli: 
suomi
+358 (0)294 482932
pekka.kess (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
Tutkinto on osa viisivuotista koulutusohjelmaa, johon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa http://yliopistohaku.fi