Koulutustarjonta 2012-2013, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

TkK, konetekniikan koulutusohjelma

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Tekniikan kandidaatin tutkinto on varsin yhtenäinen kaikille konetekniikan koulutusohjelman opiskelijoille. Tutkinto antaa perustiedot konetekniikan ja rakenteiden keskeisistä osa-alueista, joita ovat teknillinen mekaniikka, materiaalitekniikka, valmistustekniikka ja suunnittelu. Tutkinto koostuu konetekniikan aineopinnoista, matemaattis-luonnontieteellisistä perusopinnoista, sekä henkilökohtaisia taitoja ja valmiuksia tuottavista opinnoista. Tutkinto sisältää lisäksi opiskelijan valitseman ylemmän korkeakoulututkinnon opintosuunnan valmistelevia aineopintoja.


Konetekniikan sovellukset ovat hyvin vaihtelevia alkaen pienimmistä mikromekaniikan laitteista, päätyen massiivisiin koneisiin ja rakenteisiin. Sovellukset voivat olla sarjatuotantona tuotettuja kulutustuotteita tai yksittäistuotteita. Kandidaatin tutkinto on sovelluksesta riippumaton tutkinto ja se antaa valmiudet toimia konetekniikan soveltajana niin tuotteiden suunnittelu-, valmistus kuin käyttö- ja ylläpitotehtävissä.

Opintojen rakennekaavio ja tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Kandidaatintutkinto (180 op) koostuu kaikille yhteisistä perus- ja aineopinnoista (111 op), opintosuunnittain määräytyvistä opintosuunnalle valmistavista opinnoista (noin 40 op), täydentävistä opinnoista (noin 10 op), valinnaisista opinnoista (noin 10 op) sekä kandidaatintyöstä ja siihen liittyvistä viestintäopinnoista (10 op).


Opintosuunta valitaan toisen opiskeluvuoden syyslukukauden lopussa. Konetekniikan koulutusohjelmassa on kahdeksan opintosuuntaa: Auto- ja työkonetekniikka, koneensuunnittelu, materiaalitekniikka, mekatroniikka ja konediagnostiikka, rakennesuunnittelu ja rakentamisteknologia, teknillinen mekaniikka, tuotantotalous sekä tuotantotekniikka. Opiskelija valitsee kandidaattivaiheessa omalle opintosuunnalleen valmistavan moduulin lisäksi täydentäviksi opinnoikseen jonkin toisen opintosuunnan täydentävän moduulin sekä noin 10 op valinnaisia opintoja.


Mikäli jokin moduuli sisältää opintojakson, jonka opiskelija on jo suorittanut muissa opinnoissaan, päällekkäisyys korvataan suorittamalla ko. opintopistemäärän verran lisää valinnaisia opintoja siten, että yhdessä kandidaatintyön kanssa kandidaatintutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 180 op. Valinnaiset opinnot voivat sisältää opiskelijan vapaasti valitsemia vähintään aineopintotasoisia Oulun yliopiston tai jonkin muun koti- tai ulkomaisen yliopiston opintoja.


Tarkemmat tiedot löytyvät kurssidiagrammista.

Osaamistavoitteet: 

Konetekniikan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa tekniikan kandidaatteja ja diplomi-insinöörejä tutkimus-, kehitys-, suunnittelu-, laskenta-, tuotannonjohto- sekä kunnossapitotehtäviin. Ohjelman tarkoituksena on antaa myös valmiudet toimintaan alan hallinto-, myynti- ja koulutustehtävissä.


Tekniikan kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle tutkintoon kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen. Tutkinto antaa myös valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin. Tekniikan kandidaatin tutkinto antaa ammatillisten valmiuksien lisäksi edellytykset jatkuvaan oppimiseen ja edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä sekä riittävän viestintä- ja kielitaidon. Koulutus perustuu tieteelliseen toimintaan sekä alan käytäntöihin ja se antaa hyvät valmiudet diplomi-insinöörin tutkinnon suorittamiseen.

Aiemman osaamisen tunnustaminen: Aiemman osaamisen tunnustamisessa noudatetaan Oulun yliopiston määrittelemiä periaatteita: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot


 

Opintojen toteutus: 

Opiskelu on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Tämä tarkoittaa 1600 tuntia vuodessa opiskelijan opiskelutyötä. Koko tutkinto (180 op) voidaan suorittaa kolmessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Opinnot on toteutettu lähiopetuksena. Opintoihin sisältyy lisäksi työssäoppimisjakso.

Opetuskieli: 

Opetus on suomenkielistä.

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Opiskelija suorittaa opetussuunnitelman vaatimat opinnot sisältäen kandidaatintyön sekä kypsyysnäytteen.


Opintojaksojen suorittamisista ja arvioinnoista on tarkemmin kerrottu opintojaksokuvauksissa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS, jossa otetaan huomioon aikaisemmat opinnot ja työkokemus.


Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0–5 kokonaislukuina taikka sanallista arviota hyväksytty tai hylätty. Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa. Pro gradu -tutkielmien ja diplomitöiden arvosanoja ei oteta huomioon syventävien opintojen keskiarvoa laskettaessa.


Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen.

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

Konetekniikan koulutusohjelma suuntautuu kandidaatinvaiheessa konetekniikan alan perustehtäviin. Konetekniikan koulutusohjelmasta valmistunut tekniikan kandidaatti voi sijoittua varsin laaja-alaisesti erilaisiin teollisuuden insinööritehtäviin. Hänen työnantajanaan voi olla  esim. jokin teollisuusyritys sekä julkinen hallinto.

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Konetekniikan koulutusohjelmasta valmistuneella tekniikan kandidaatilla on hyvät valmiudet jatkaa opintojaan diplomi-insinööri opintoihin konetekniikan koulutusohjelmassa.

Valmistumisen edellytykset: 

Tekniikan kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on tutkintoon vaadittavien opintosuoritusten ja opinnäytetyön lisäksi kirjoitettava kypsyysnäyte koulusivistyskielellään, saavutettava riittävä suomen ja ruotsin kielen taito kuten lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa on määritelty sekä saavutettava vähintään yhden vieraan kielen sellainen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Tutkintotodistusta on anottava tiedekunnalta.

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnosta (2004/794), Kielitaitopykälä 6§: Kielitaito


Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:


1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä


2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.


Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.


Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Kandidaatin tutkinto
Opintojen kesto: 
3 vuotta
Laajuus: 
180 op
Opetuskieli: 
englanti
+358 (0)294 482081
juhani.niskanen (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
The degree is part of a five-year degree programme which is applied for through the joint application system at http://yliopistohaku.fi. The main language of instruction in the degree programme is Finnish. Detailed information about admission requirements and applying is only available in Finnish.