Koulutustarjonta 2012-2013, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

FM, pääaine maantiede (aineenopettajan koulutus)

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Maantiede on laaja tieteenala. Sen kohteena ovat luonnon, kulttuurin, ihmistoiminnan ja yhteiskunnan piirteet, joita tarkastellaan alueellisista ja tilallisista näkökulmista. Oulun yliopistossa maantiede jakautuu tutkimuskohteidensa ja oppisisältöjensä osalta luonnon-, kulttuuri- ja matkailumaantieteeseen, aluekehitykseen ja aluepolitiikkaan sekä geoinformatiikkaan.


Maantieteen tutkimuskohteena ovat luonnon ja yhteiskunnan alueelliset järjestelmät. Maantieteellä on välittävä asema luonnontieteiden sekä yhteiskunta- ja humanististen tieteiden välillä. Tutkimuskohteidensa laaja-alaisuuden vuoksi maantieteilijät tukeutuvat luonnon-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteelliseen teoria- ja menetelmäperustaan.


Maisteriopinnoissa opiskelija syventää teoreettisia tietojaan ja menetelmien osaamista sekä harjaantuu itsenäiseen tiedon soveltamiseen. Maisteriopinnoissa maantieteen aloihin erikoistuminen on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan valitsemaan itselleen oman erikoistumisalan ”kotimoduuli”, josta suoritetaan kaikki S-opintojen opintojaksot. Opintoja täydennetään muiden erikoistumisalojen moduulien opinnoilla.


Aineenopettajakoulutukseen hakeutuvien opiskelijoiden tutkintoon kuuluu pääaine maantieteen lisäksi opintojen toisessa opetettavassa aineessa, joka on yleisimmin biologia (60 op). Lisäksi tutkintoon sisältyy 60 op:n laajuiset opettajan pedagogiset opinnot (ks. KTK - Opettajan pedagogiset opinnot). Sekä toisen opetettavan aineen että opettajan pedagogisten opintojen opinnot alkavat LuK-vaiheessa ja sisältyvät LuK-tutkintoon.


FM-opintojen jälkeen opiskelija voi hakeutua akateemisten jatko-opintojen pariin.

Opintojen rakennekaavio ja tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Kurssidiagrammissa on tutkinnon rakenne lukukausittain (syys-/kevätlukukausi) ja vaadittavat opintojaksot opintopisteiden kanssa. Taulukon alla on kirjattu opintojaksot luettelona opintopisteiden kanssa. Kurssidiagrammissa on tutkintoon vaadittavien opintojen laskennalliset vähimmäisopinnot. Opintoja voi olla enemmänkin kuin vaaditut 120 op.

Osaamistavoitteet: 

FM-tutkinnon osaamistavoitteet:


Tutkinnon suoritettuaan maantieteen opiskelija osaa • määritellä valitsemansa erikoistumisalansa keskeisimmät tutkimustraditioon liittyvät näkökulmat sekä määritellä valitsemansa erikoistumisalansa keskeiset tutkimushaasteet nyt ja tulevaisuudessa

 • päätellä erilaisia maantieteellisiä asiayhteyksiä, joilla on vaikutusta opiskelijan erikoistumisalan soveltamiseen niin käytännön työssä kuin käsitteellisissäkin yhteyksissä

 • soveltaa aiemmin oppimaansa uusiin tutkimus- ja opetustilanteisiin sekä selittää kuinka eri maantieteen (ja erikoistumisalan) ilmiöt liittyvät toisiinsa

 • analysoida maantieteellistä tietoa syvällisten tutkimusmenetelmien osaamisen avulla

 • selittää ja argumentoida maantieteellisten ilmiöiden vaikutuksia osana prosesseja, jotka liittyvät sekä omaan erikoistumisalaan että laajempaan maantieteelliseen näkökulmaan

 • laajentaa maantieteellistä näkökulmaa itsenäisen tutkimustyön (Pro gradu) avulla siten, että opiskelija osaa tehdä uusia avauksia alan tutkimusperinteeseen ja -haasteisiin.

Opettajan pedagogisten opintojen osaamistavoitteet on ilmoitettu täällä: Aineenopettajakoulutus, pedagogiset opinnot

Aiemman osaamisen tunnustaminen: 

Aiemman osaamisen tunnustaminen tapahtuu opintojen alkaessa. Mikäli opiskelijalla on tutkinto yliopistosta, ammattikorkeakoulusta tai muusta oppilaitoksesta ja mikäli hän haluaa hyödyntää aiemmin hankittua osaamista, niin hänen on otettava yhteys laitoksen amanuenssiin.


Oulun yliopistossa on määritelty pääperiaatteet, joita kaikki noudattavat, mutta kullakin alalla voi olla omat erityispiirteensä.


Lue lisää: Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Oulun yliopistossa


Koulutuksen johtosääntö aikaisemman osaamisen tunnustamisesta löytyy tietoa pykälästä 27.

Opintojen toteutus: 

Maantieteen opinnot toteutetaan ensisijaisesti lähi- eli kontaktiopetuksena luennoilla, seminaareissa ja lukupiireissä. Lisäksi on kirjatenttejä, jotka tentitään laitoksen tenttipäivänä (maanantaisin noin kerran kuussa).


Syventävät opinnot tehdään kahden vuoden aikana. Mikäli opiskelija lähtee vaihto-opiskelijaksi, on ulkomailla suoritettujen vaihto-opintojen vastattava syventäviä opintoja omassa HOPS:ssa.


Opiskelu on kokopäiväistä ja opetus tapahtuu pääsääntöisesti päivittäin klo 8–18 välisenä aikana.

Opetuskieli: 

Opetus on pääosin suomen kielellä. Osa opintojaksoista järjestetään englanniksi.

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Kaikille kuuluvat (”pakolliset”) sekä vapaasti valittavat opintojaksot pitää suorittaa hyväksytysti. Osalla opintojaksoja on myös osittainen tai täydellinen paikallaolovelvollisuus (esim. lukupiirit). Luentokursseille osallistuminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.


Yleisimmin käytetty arviointiasteikko on 1–5. Osalla opintojakoista käytetään asteikkoa hyväksytty / hylätty. Opintojaksokohtainen arviointikäytäntö on ilmoitettu opinto-oppaassa. Ks. myös: Koulutuksen johtosääntö pykälä 17


Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa. Pro gradu -tutkielmien ja diplomitöiden arvosanoja ei oteta huomioon syventävien opintojen keskiarvoa laskettaessa.


Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794.


Laskennallisesti 1 opintopiste (op) vastaa noin 27 tuntia opiskelua ja opintovuoden aikana suoritetaan 60 op (1 600 tuntia opiskelua). Opintojen etenemistä ei ole määritelty, mutta suositeltavaa on, että opinnot etenevät opinto-oppaassa esitetyllä tavalla. Pro gradu -seminaariin voi (ja kannattaakin) osallistua jo FM-opintojen ensimmäisenä vuotena (4. opiskeluvuosi).

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

FM-tutkinnon suoritettuaan maantieteilijät sijoittuvat hyvin monipuolisesti työelämään. Työttömyys on vähäistä ja kausiluonteista. Opiskelijajärjestö Atlas järjestää aktiivisesti ammattikuvaseminaareja ja monilla opintojaksoilla tutustutaan käytännön tasolla työelämään.


Maantieteilijät työskentelevät hyvin monipuolisissa ammateissa kansallisesti ja kansainvälisesti. Yleisimmin maantieteestä valmistuneet sijoittuvat julkisen sektorin tehtäviin (tutkijat, opettajat, suunnittelijat, koordinaattorit jne.). Myös avoimen sektorin tehtävät ovat lisääntyneet ja maantieteilijöiden asiantuntemusta arvostetaan laajasti.


Pedagogiset opinnot suorittanut valmistuu maantieteen (ja biologian, jos se on sivuaineena) aineenopettajaksi ja voi työllistyä Suomen ja Euroopan koululaitoksissa eri kouluasteille.

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

FM-tutkinnon suoritettuaan henkilö on oikeutettu hakemaan akateemisiin jatko-opintoihin. Oulun yliopistossa haku akateemisiin jatko-opintoihin tapahtuu Oulu Graduate Schoolin (UniOGS) kautta.

Valmistumisen edellytykset: 

Valmistumisen edellytyksenä ovat seuraavat opintojen minimimäärät: • 15 op kaikille kuuluvia S- eli syventäviä opintoja

 • 35 op erikoistumisalan määrittelemiä moduuliopintoja sekä muita moduuliopintoja

 • 30 op Pro gradu-tutkielma

 • 40 op sivuaineita (*

 • yhteensä 120 op

*) Sivuaineessa ei ole määritelty vaadittavia kokonaisuuksia. Kuitenkin yhteisten opintokokonaisuuksien suorittamista suositellaan (esim. 25 + 25 P-opintoja tai 35 A-opintoja ja vähintään 5 op muita opintoja).


Syventävien (maisteri-) opintojen lopussa tehdään Pro Gradu-tutkielma, joka on ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäyte. Kypsyysnäyte liitetään osaksi Pro gradu-tutkielmaa (tiivistelmä).


Oulun yliopiston Luonnontieteellinen tiedekunta myöntää FM-tutkinnon erikseen määriteltyinä tutkinnonantopäivinä. Opiskelijan on täytettävä LuTK:n anomus FM-tutkinnon hakemiseksi sekä täytettävä muut vaadittavat asiakirjat. Tutkinto koostetaan LuTK:ssa ja opiskelijan on pyydettävä tutkinnon koostamista hyvissä ajoin (noin viikkoa ennen) tutkinnon anomuslomakkeen jättämistä. Lisätietoja tutkinnon anomisesta saa amanuenssilta.

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

LuK-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. FM-tutkinto ei varsinaisesti pätevöitä ammatillisesti, paitsi aineenopettajan koulutuksen valinneiden osalta (Maantieteen ja yleensä biologian aineenopettajan koulutus). FM-tutkinnon suorittaminen oikeuttaa hakemaan työpaikkoja, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.


Aineenopettajakoulutukseen hakeutuneiden (noin 10 opiskelijaa vuosittain) osalta tutkintoon kuuluvat pedagogiset opinnot antavat kelpoisuuden perusasteen ja lukion lehtorin sekä muiden oppilaitosten opettajan virkoihin. Maisterin tutkinto antaa aineenopettajakelpoisuuden peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajaksi maantieteessä ja esimerkiksi biologian (mikäli se on opiskelijan sivuaine) alalla.


Lisäksi tutkinto antaa kielitaidon puolesta kelpoisuuden valtion virkoihin kielitaitopykälän 6 mukaisesti.


Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnosta (794/2004), Kielitaitopykälä 6§: Kielitaito


1. Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:


1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä


2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.


2. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.


3. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Maisterin tutkinto
Opintojen kesto: 
2 vuotta
Laajuus: 
120 op
Opetuskieli: 
suomi
Graduate profiles: 
Maantieteen aineenopettaja
Tutkija
Erityisasiantuntija
Projektipäällikkö
+358 (0)294 481707
jarmo.rusanen (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
Tutkinto on osa viisivuotista koulutusohjelmaa, johon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa http://yliopistohaku.fi