Koulutustarjonta 2012-2013, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

DI, ympäristötekniikan koulutusohjelma

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Diplomi-insinöörin tutkintoon tähtäävissä opinnoissa opintojen neljäntenä ja viidentenä vuonna opiskelija saa valmiuden alan vaativiin suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystehtäviin sekä vahvan perustan tieteellisiin jatko-opintoihin. Diplomi-insinöörivaiheen suorittanut opiskelija tuntee biologisten, kemiallisten, fysikaalisten ja mekaanisten prosessien toimintaan vaikuttavat tekijät ja toimintamallit sekä niiden suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät menetelmät ja tekniikat. Lisäksi hänellä on oman erikoistumisalansa teoreettista ja soveltavaa tietotaitoa ja näihin perustuvaa valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja alansa kehityksen seuraamiseen.

Diplomi-insinöörin tutkinnossa opiskelija valitsee opintosuunnan sekä erikoistumiskohteen. Opinnot koostuvat pääosin opintosuunnan syventävistä opintojaksoista.

Ympäristötekniikan koulutusohjelmassa opintosuuntia on kolme:

  1. Vesi- ja geoympäristötekniikka (Water and Geoenvironmental Engineering)
  2. Teollisuuden ympäristö- ja biotekniikka (Industrial Environmental Engineering and Biotechnology)
  3. Sustainable Energy (Kestävä energia)
Opintojen rakennekaavio ja tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Diplomi-insinöörin tutkinnon opintoihin (120 op) sisältyy valittu opintosuunnan perusmoduuli (30 op), yksi siihen liittyvistä syventävistä moduuleista (n. 30 op), täydentävä moduuli (n. 30 op) ja diplomityö (30 op).

Tarkemmat tiedot löytyvät kurssidiagrammista.

Osaamistavoitteet: 

Diplomi-insinööriopinnoissa opiskelijalla on paljon valinnan vapautta ja hänen osaamisensa rakentuu omien valintojen kautta. Opiskelija rakentaa tutkintonsa osaamiskokonaisuuksista, jotka ovat opintosuuntaa pienempiä yksiköitä.

Vesi- ja geoympäristötekniikan opintosuunnan opiskellut diplomi-insinööri hallitsee luonnolliset veden ja aineiden kulkeutumisen prosessit sekä osaa soveltaa niitä ihmisen muuttamissa ympäristöissä. Opintosuunnan jälkeen opiskelija osaa laskea pinta- ja pohjavesien liikettä, ymmärtää vesiensuojelun pääkohdat ja osaa ottaa nämä huomioon vesivarahankkeissa. Opiskelija tietää vesistöjen säännöstelyn periaatteet ja osaa arvioida säännöstelystä aiheutuvia vaikutuksia ympäristöön. Opintosuunnan jälkeen opiskelija osaa mitoittaa maaperän kuivatusratkaisut erilaisiin tarpeisiin.  Hän myös osaa huomioida tulvasuojelun ja -torjunnan sekä patoturvallisuusasiat ympäristöhankkeissa. Opintosuunnan jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja mitoittaa yhdyskuntien ja teollisuuden vesihuolto- ja jätehuoltoratkaisuja sekä parantaa niitä ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Lisäksi opiskelija osaa kunnostaa pilaantuneet maa-alueet ja tietää miten tällaista hanketta johdetaan. Opinnoissa kiinnitetään erityisesti huomiota ympäristövaurioiden ennaltaehkäisyyn ja korjaamiseen sekä ympäristövaikutusten arviointiin. Opetuksessa ja tutkimuksessa painottuvat pohjoiset olot, jolloin opiskelija osaa huomioida mm. roudan ja talven vaikutuksen esimerkiksi maaperän kuivatussuunnitelmissa ja kaatopaikkojen pohjarakenteissa.

Opetuksen painopisteinä ovat vesistöjen käyttö ja kunnostus, vesivarat ja pohjavesitekniikka, vesien ja jätevesien käsittely sekä pilaantuneiden maiden kunnostus ja maaperässä tapahtuvat ilmiöt. Syventymistä vesistösuunnitteluun, vesihuoltoon tai geoympäristötekniikaan voidaan syventää vielä vapaavalintaisilla opinnoilla.

Teollisuuden ympäristö- ja biotekniikan opintosuunta tarjoaa seuraavat erikoistumiskohteet:

1) Teollisuuden ympäristötekniikan erikoistumiskohde antaa valmiudet ympäristöystävällisten prosessien suunnitteluun sekä tehtaan sisäisin että ulkoisin toimenpitein. Lähtökohtana on prosessisuunnittelun näkökulma, jossa korostetaan erityisesti prosessianalyysiä, prosessien arviointia ja ympäristöteknisiä kysymyksiä. Teollisuuden ympäristötekniikkaan erikoistunut diplomi-insinööri tuntee tyypillisen suunnitteluprosessin eri vaiheet, tietolähteet ja suoritusmetodiikan. Keskeistä on turvallisuus- ja ympäristötietoisuuden sekä prosessien kustannus- ja kannattavuusarviointien tekeminen. Erityisosaamisalueina valmistuvilla diplomi-insinööreillä ovat esim. katalyyttien käyttö ympäristötekniikassa, suljetut kierrot, ympäristöystävälliset raaka-aineet, valmistusmenetelmät ja tuotteet sekä elinkaariarviointi.

2) Bioprosessitekniikan erikoistumiskohteen opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee ja ymmärtää bioteknisten prosessien erityisvaatimukset. Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa ja yhdistää kandidaattivaiheessa sekä DI-vaiheessa suorittamiaan muita prosessi- ja ympä-ristötekniikan opintoja bioteknisiin prosesseihin. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa erityisesti teollisuuden aloilla, joilla edellytetään bioprosessitekniikan, mikrobiologian ja biokemian asiantuntemusta sekä vahvaa tietotaitoa ympäristö- ja prosessitekniikasta.

Kestävän energian (Sustainable Energy) opintosuunnan suorittaneella opiskelijalla on valmius energiantuotannon ja -jakelun aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentämiseen, uusiutuvan energian tuotantoon ja muiden CO2 -neutraalien energialähteiden hyödyntämiseen sekä energiatehokkuuden hallintaan teollisuudessa, liikenteessä ja rakentamisessa. Lisäksi opiskelija oppii työskentelemään monitieteisessä, monikulttuurisessa ja kansainvälisessä työympäristössä.

Aiemman osaamisen tunnustaminen: 

Koulutusohjelmassa noudatetaan Oulun yliopistossa määriteltyjä aiemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen pääperiaatteita http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot

Opintojen toteutus: 

Opiskelu on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Tämä tarkoittaa 1600 tuntia vuodessa opiskelijan opiskelutyötä. Koko tutkinto (120 op) voidaan suorittaa kahdessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Opetus toteutetaan lähiopetuksena. Opintoihin sisältyy lisäksi työssä oppimisjakso.

Opetuskieli: 

Opetus on sekä suomen- että englanninkielistä, koko tutkinnon voi suorittaa vain suomenkielellä.

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Opiskelija suorittaa opetussuunnitelman vaatimat opinnot sisältäen diplomityön sekä kypsyysnäytteen.

Opintojaksojen suorittamisista ja arvioinnoista on tarkemmin kerrottu opintojaksokuvauksissa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS, jossa otetaan huomioon aikaisemmat opinnot ja työkokemus.

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0–5 kokonaislukuina taikka sanallista arviota hyväksytty tai hylätty.

Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa. Pro gradu -tutkielmien ja diplomitöiden arvosanoja ei oteta huomioon syventävien opintojen keskiarvoa laskettaessa.

Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794.

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

Ympäristötekniikan koulutusohjelma suuntautuu diplomi-insinöörivaiheessa seuraaville ammattitehtäväalueille:

  1. suunnittelu-, käyttö-, ylläpito-, tutkimus- ja viranomaistehtävät vesistöhankkeissa, vesihuollossa ja geoympäristötekniikan alueilla
  2. teollisuuden ja erityisesti prosessiteollisuuden vesien-, ilman- ja maaperän suojelu ja jätehuolto,
  3. bioteknologian alan bioteknologian alan suunnittelu-, tutkimus-, kehitys- ja koulutustehtävät.

Ympäristötekniikan diplomi-insinööri voi työskennellä elintarviketeollisuudessa, bioteknistä osaamista hyödyntävässä teollisuudessa, kemian teollisuudessa, sellu- ja paperiteollisuudessa, vuoriteollisuudessa, metallurgisessa teollisuudessa, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa, laitetoimittajana, opetus- ja tutkimuslaitoksissa, julkisessa hallinnossa, valtiolla, kunnissa ja kaupungeissa. Hän voi toimia erikoisalansa suunnittelu-, tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja johtotehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä.
 

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Tekniikan kandidaatilla on hyvät valmiudet jatkaa opintojaan diplomi-insinööri opintoihin osaston molemmissa koulutusohjelmissa.

Valmistumisen edellytykset: 

Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkintoa varten opiskelijan on tutkintoon vaadittavien opintosuoritusten ja opinnäytetyön lisäksi kirjoitettava kypsyysnäyte koulusivistyskielellään, saavutettava riittävä suomen ja ruotsin kielen taito kuten lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa on määritelty (ellei sitä ole osoitettu jo kandidaatin tutkinnossa). Tutkintotodistusta on anottava tiedekunnalta.

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnosta (2004/794), Kielitaitopykälä 6§:

Kielitaito

Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:

  1. suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä
  2. vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.

Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Maisterin tutkinto
Opintojen kesto: 
2 vuotta
Laajuus: 
120 op
Opetuskieli: 
suomi
Graduate profiles: 
Ympäristötekniikan diplomi-insinööri
Tutkija
Asiantuntija
Suunnittelija
+358 (0)294 482438
jukka.hiltunen (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
The degree is part of a five-year degree programme which is applied for through the joint application system at http://yliopistohaku.fi. The main language of instruction in the degree programme is Finnish. Detailed information about admission requirements and applying is only available in Finnish.