Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

HuK, pääaine informaatiotutkimus

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Informaatiotutkimus on viestintätieteisiin kuuluva ihmistiede, joka tutkii tiedon ja muun kulttuurisen sisällön tuotantoa, organisointia, hankintaa, välittymistä, käyttöä ja vaikuttavuutta erilaisissa ympäristöissä. Internetin myötä informaatioalan asiantuntijuuden tarve on lisääntynyt useilla eri aloilla. Informaatiotutkimuksen koulutusohjelmaan kytkeytyy tiedeviestinnän maisteriohjelma TIEMA, mikä antaa opiskelijalle mahdollisuuden painottaa viestinnän opintoja osana informaatioalan asiantuntijuuttaan.

Tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Kandidaatintutkinto: Informaatiotutkimuksen koulutusohjelma (180 op)


Kandidaatintutkintoon sisältyvät pääaineen perus­opinnot 25 op ja aineopinnot 45 op, yhteensä 70 op. Tutkintoon tulee sisältyä vähintään yhdet perusopintojen (25 op) laajuiset sivuai­neopinnot. Sivuaineiden laajuus ja lukumäärä mää­räytyvät opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti. Sivuaineen aineopintojen laajuus on 35 op. Kieli- ja viestintäopintojen laajuus on 25 op.  


Tarkempi kuvaus tutkinnon rakenteesta käy ilmi opintojen rakennekaaviosta.

Osaamistavoitteet: 

Informaatiotutkimuksen perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot informaatiotutkimuksesta, mihin liittyy keskeisten teorioiden, käsitteiden ja periaatteiden ymmärtäminen sekä niiden soveltaminen erilaisissa käytännön informaatioympäristöissä.


Informaatiotutkimuksen aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on laajat tiedot informaatiotutkimuksesta.  Hän osaa soveltaa keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä informaatioalan ilmiöiden tutkivaan tarkasteluun, arviointiin ja kehittämiseen käytännön informaatioympäristöissä. Hän kykenee toimimaan itsenäisesti informaatioalan työtehtävissä.


Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija  • tuntee oman pääaineensa ja sivuaineidensa pe­rusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan pää­aineensa kehitystä ja sen yhteiskunnallista merki­tystä.

  • on saavuttanut valmiudet työskennellä oman alansa työtehtävissä.

  • osaa kehittää opiskelutaitojaan sekä kantaa vas­tuun omasta työstään.

  • osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tie­don tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin.

  • osaa käyttää viestintätaitojaan ja hankkimaansa tietoa oman alansa työtehtävissä alan edellyttämil­lä työskentelytavoilla.

  • osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella koti­maisella sekä yhdellä vieraalla kielellä.

  • opiskelijalla on valmiudet maisterintutkinnon suorittamiseen pääaineessaan sekä yleiset edelly­tykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.
Aiemman osaamisen tunnustaminen: 

Aiemman osaamisen tunnustamisessa noudatetaan Oulun yliopiston määrittelemiä periaatteita: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot

Opintojen toteutus: 

Opiskelu on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Tämä tarkoittaa 1600 tuntia vuodessa opiskelijan opiskelutyötä. Koko tutkinto (180 op) voidaan suorittaa kolmessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Opinnot on toteutettu lähiopetuksena, mutta osan kursseista voi suorittaa vaihtoehtoisesti esim. itseopiskeluna tai verkko-opiskeluna. Kurssien vaihtoehtoiset toteutustavat on kerrottu opintojaksokuvauksissa.

Opetuskieli: 

Tutkinnon pääaineen pääasiallinen opetuskieli on suomi. Muut opetuskielet määräytyvät sen mukaan, mitä sivuaineita opiskelija sisällyttää tutkintoonsa.

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Opiskelija suorittaa opetussuunnitelmassa olevat kieli- ja viestintäopinnot, aineopinnot sekä sivuaineopinnot opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojaksot suoritetaan pääsääntöisesti tenttimällä, ja ne arvioi opintojakson vastuuhenkilö. Arviointi perustuu usein loppu-/ tai välitenttiarvosanoihin. Muitakin arviointimenetelmiä käytetään, kuten portfoliotehtäviä, jatkuvaa arviointia, työselostuksia jne. Opintojaksojen suoritustavoista on kerrottu tarkemmin opintojaksokuvauksissa. Tutkinnon lopputyönä tehdään kandidaatin tutkielma. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS, jossa otetaan huomioon aikaisemmat opinnot ja työkokemus. 


Arviointiasteikko: (Koulutuksen johtosääntö pykälä 17:) Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0–5 kokonaislukuina tai sanallista arviota hyväksytty/hylätty. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.


Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa. Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

Informaatiotutkimuksen opinnot antavat valmiuksia ja pätevöittävät alan asiantuntija-, suunnittelu- ja tutkimustehtäviin erityyppisissä kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa sekä yritysten ja julkisen sektorin tiedonhallintayksiköissä, tietopalveluissa ja tutkimuslaitoksissa. Tehtävänimekkeitä ovat mm. tietoasiantuntija, information specialist, kirjastonhoitaja ja informaatikko.

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto on edellytys filosofian maisterin tutkinnon suorittamiselle.

Valmistumisen edellytykset: 

Kandidaatintutkintoon sisältyvät pääaineen perus­opinnot 25 op ja aineopinnot 45 op, yhteensä 70 op. Aineopintoihin sisältyvät seminaari ja kan­didaatintutkielma, joiden laajuus on yhteensä 10 op. Tutkielman pohjalta kirjoitetaan kypsyysnäyte, josta ei anneta opintopisteitä.


Tutkintoon tulee sisältyä vähintään yhdet perusopintojen (25 op) laajuiset sivuai­neopinnot. Sivuaineiden laajuus ja lukumäärä mää­räytyvät opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti. Sivuaineen aineopintojen laajuus on 35 op. Sivuaineen aineopintoihin ei sisälly kandidaatintutkielmaa ja siihen liittyvää se­minaaria. Näin sivuaineen perus- ja aineopintojen yhteenlaskettu laajuus on 60 op.


Kieli- ja viestintäopintojen laajuus voi vaihdella opiskelijan aineyhdistelmän mukaan. Kaikille pakollisia jaksoja ovat kirjallinen ja suullinen viestintä (5 op), toinen kotimainen kieli (5 op) ja vieras kieli (5 op), sekä opintojakso opiskelu ja sen suunnittelu (0 op). Opiskelijan tulee suorittaa myös mahdolliset muut pääaineen tai koulutusohjelman mukaan määräytyvät opinnot (ks. kurssidiagrammi ja tutkintoon vaadittavat opinnot).


Tutkintoon sisällytettävät opintokokonaisuudet on koostettava Oodiin. Opiskelijan tulee pyytää koostamista oppiaineen opintosuoritusten kirjaajalta. Tiedekunnan koulutusdekaani luovuttaa tutkintotodistukset publiikissa, joka on suoritettujen tutkintojen julkistamistilaisuus. Publiikki järjestetään yleensä kerran kuukaudessa (ei heinä- ja elokuussa). Publiikkiin ilmoittaudutaan täyttämällä todistusanomuslomake.


Lisätietoa valmistumisesta: http://www.oulu.fi/hutk/opiskelu/valmistuminen.html

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

Kandidaatintutkinto (HuK) antaa kirjastoasetuksen §4 momentin 1 mukaisen pätevyyden tehtäviin yleisissä kirjastoissa sekä vastaavan tasoisiin tehtäviin eri organisaatioissa. Lisäksi tutkinto antaa kelpoisuuden maisterintutkinnon (FM) suorittamiseen. Kielitaidon puolesta tutkinto antaa kelpoisuuden valtion virkoihin kielitaitopykälän 6 mukaisesti.


Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnosta (794/2004), Kielitaitopykälä 6§: Kielitaito


1. Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:


1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä


2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.


2. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.


3. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Kandidaatin tutkinto
Opintojen kesto: 
3 vuotta
Laajuus: 
180 op
Opetuskieli: 
suomi
+358 (0)294 483351
maija-leena.huotari (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
Tutkinto on osa viisivuotista koulutusohjelmaa, johon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa http://yliopistohaku.fi