Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

LuK, pääaine biokemia

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Biokemian opinnot  pohjautuvat Oulun yliopiston biokemian laitoksen vahvaan tutkimustoimintaan. Biokemian laitoksen antama opetus on todettu korkeatasoiseksi sekä valtakunnallisesti että Oulun yliopiston sisällä. Biokemian laitoksella tehtävä tutkimustyö on saanut ulkopuolista rahoitusta erinomaisesti ja tutkimustyössä käytettävä laitteisto, jota hyödynnetään myös opetuksessa, on ensiluokkaista.


Luonnontieteen kandidaatin (LuK) tutkinnon sisältö vastaa kansainvälisiä vaatimuksia, mikä on todettu kansainvälisessä vertaisarvioinnissa. Koulutusohjelman sisällöstä huomattava osa käytetään sekä tiedollisten että erityisesti käytännön laboratoriotaitojen ja ongelmanratkaisulähtöiseen oppimiseen. Opiskelijat harjaantuvat käyttämään nykyaikaisimpia tutkimustyössä käytettäviä laitteistoja ja pystyvät sen kautta seuraamaan alan yleistä kehitystä.


Tutkimuslähtöinen opetus on laitoksen opetustoiminnan kulmakivi. Kurssien opettajat tekevät aktiivista tutkimustyötä ja kaikki laitoksen tutkijat osallistuvat opetustyöhön. Valmiuksia työelämää varten opitaan jo biokemian aineopintojen kursseilla.


LuK-tutkintoon sisältyy pakollisia sivuaineopintoja kemiasta, biologiasta ja matematiikasta (tilastotiede). Lisäksi opiskelija voi valita sivuaineopinnoiksi sellaisia kursseja, joita hän katsoo tarvitsevansa myöhemmin urallaan. Opinnot aikataulutetaan niin että opiskelija voi suorittaa LuK-tutkinnon kolmessa vuodessa.


Työkielena biokemian laitoksella on englanti. Vaikka LuK-tutkinnon opetus on pääasiassa suomeksi, osa kursseista opetetaan englanniksi jo ensimmäisestä vuodesta alkaen.

Tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Opointojen rakennekaaviossa on tutkinnon rakenne lukukausittain (syys-/kevätlukukausi) ja vaadittavat opintojaksot opintopisteiden kanssa. Taulukon alla on kirjattu opintojaksot luettelona opintopisteiden kanssa. Opiontojen rakennekaaviossa on tutkintoon vaadittavien opintojen laskennalliset vähimmäisopinnot. Opintoja voi olla enemmänkin kuin vaaditut 180 op.

Osaamistavoitteet: 

Suoritettuaan LuK-tutkinnon biokemiassa opiskelija osaa:  • käyttää biokemian ja tärkeimpien sivuaineiden peruskäsitteitä ja seurata ja arvioida niiden avulla alansa kehitystä

  • soveltaa tieteellisen ajattelun periaatteita ja käyttää tieteellisiä menetelmiä

  • viestiä biokemian aiheista suurelle yleisölle ja biotieteiden tutkijayhteisölle

  • työskennellä vastuullisesti ja tavoitteellisesti ryhmässä ja myös itsenäisesti

  • soveltaa oppimiaan asioita työelämässä

  • esitellä tietämystään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

  • käyttää sekä valmius- että tietotaitojaan
Aiemman osaamisen tunnustaminen: 

Mikäli opiskelijalla on aiempia opintoja yliopistosta, ammattikorkeakoulusta tai muusta oppilaitoksesta ja hän haluaa hyödyntää niitä tutkinnossa, hänen on otettava yhteys biokemian laitoksen amanuenssiin heti opintojen alkaessa.


Oulun yliopistossa on määritelty aiemman osaamisen tunnustamisen pääperiaatteet, joita kaikki noudattavat, mutta kullakin alalla voi olla omat erityispiirteensä. Linkki http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot


Koulutuksen johtosääntö : aikaisemman osaamisen tunnustamisesta löytyy tietoa pykälästä 27.

Opintojen toteutus: 

LuK-tutkinnon opinnot aikataulutetaan kolmen vuoden ajalle niin, että jokaisena lukuvuotena suoritetaan noin 60 op (n. 30 op/lukukausi). Opiskelijan kurssivalintojen mukaan lukuvuoden/lukukauden opintopistemäärä saattaa poiketa ohjearvosta. Opintojaksot järjestetään kerran lukuvuoden aikana. Pakolliset ja suositeltavat valinnaiset opintojaksot aikataulutetaan siten, että samanaikaisia luentoja ei ole. Monella biokemian kurssilla on ensin luento-osuus ja sen jälkeen käytännön kurssi laboratoriossa. Laboratoriojaksolla on läsnäolopakko, mutta luennot ovat yleensä vapaaehtoisia. Laboratorio-osuudet kestävät yhdestä päivästä kolmeen viikkoon, tyypillisesti 1-2 viikkoa; päivittäinen työaika on noin klo 8.30 - 16.00.

Opetuskieli: 

Opetus on pääosin suomen kielellä. Usea opintojakso järjestetään englanniksi jo ensimmäisestä vuodesta lähtien.

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Useille biokemian kursseille on esitietovaatimuksena jokin toinen kurssi. Opintojen sujuvuuden kannalta on tärkeää että LuK-tutkintoon kuuluvat kurssit suoritetaan opinto-oppaan ilmoittamassa järjestyksessä. Valinnaiset opinnot suositellaan suoritettavaksi 2.-3. vuotena. Opintojaksot suoritetaan pääosin tenttimällä, usealla kurssilla käytetään jatkuvaa arviointia, jolloin kursseihin liittyvät laboratorioharjoitukset, raportit, kotitehtävät, esitelmät ja työpajat vaikuttavat loppuarvosanaan. Tutkinnon lopputyönä tehtävässä kandidaatin tutkielmassa laaditaan kirjallisuustutkielman lisäksi kansantajuinen esitys (posteri, artikkeli lehteen tai esitelmä) biokemiallisesta aiheesta.


Suoritusten arvioinnissa käytetään yleensä numeerista asteikkoa 0-5 (alin hyväksytty arvosana on 1) tai joillain kursseilla sanallista arviointia hyväksytty/hylätty. LuK-tutkintoon sisältyvän biokemian opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan numeeristen arvosanojen opintopistemäärällä painotettua keskiarvoa.


Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794.

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

LuK-tutkinnon suoritettuaan opiskelijat jatkavat yliopisto-opintoja FM-opinnoissa. LuK-tutkinto ei suoraan työllistä alan opiskelijoita, mutta korkeakouluopiskelijat ovat haluttuja kesätyöntekijöitä ja opintojen jälkeen on mahdollista työskennellä kesäharjoittelijoina alan työtehtävissä tutkimuslaboratorioissa.

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Opiskelija voi suorittaa maisterintutkintoon kuuluvia syventäviä opintoja jo LuK-opintojen ohella. Opiskelijalla on automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta oikeus suorittaa FM-tutkinto biokemian koulutusohjelmassa sen jälkeen kun hän on suorittanut LuK-tutkinnon.

Valmistumisen edellytykset: 

LuK-tutkinnon saamiseksi opiskelija suorittaa seuraavat opinnot:


6 op pakollisia kieli- ja viestintäopintoja
70 op pakollisia perusopintoja
56 op pakollisia aineopintoja
48 op valinnaisia opintoja (yleis-, perus- tai aineopintoja)


yhteensä 180 op


Kieliopinnoissa on saavutettava riittävä suomen ja ruotsin kielen taito kuten lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa on määritelty. Suoritettuaan LuK-tutkintoon vaadittavat opinnot opiskelijan on anottava Luonnontieteiden kandidaatin tutkintotodistus Luonnontieteelliseltä tiedekunnalta.

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

Kandidaatintutkinto (LuK) antaa kelpoisuuden maisterintutkinnon (FM) suorittamiseen. Lisäksi tutkinto antaa kielitaidon puolesta kelpoisuuden valtion virkoihin kielitaitopykälän 6 mukaisesti.


Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnosta (794/2004), Kielitaitopykälä 6§: Kielitaito


1. Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:


1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä


2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.


2. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.


3. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Kandidaatin tutkinto
Opintojen kesto: 
3 vuotta
Laajuus: 
180 op
Opetuskieli: 
Suomi ja englanti

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
Tutkinto on osa viisivuotista koulutusohjelmaa, johon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa http://yliopistohaku.fi