Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

KTK, yleisen taloustieteen koulutusohjelma

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Kandidaatinopinnot taloustieteen pääaineessa (ent. kansantaloustiede) antavat hyvän pohjan taloustieteen teoria- ja menetelmäosaamisen. Opinnoissa on mahdollisuus erikoistua johonkin taloustieteen osa-alueista, esimerkiksi kasvun ja tulonjaon taloustieteeseen, ympäristö- ja luonnonvarataloustieteeseen tai energiataloustieteeseen. Pääaineen opintojen lisäksi taloustieteen opintoja tukevia sivuaineita ovat mm. rahoitus, laskentatoimi, tilastotiede ja matematiikka.  Taloustieteen oppimisprosessi on aiemmin opitun pohjalta uutta ymmärrystä rakentavaa. Kursseihin kuuluu luentojen ohella laskuharjoituksia, harjoitustöitä ja esseiden kirjoittamista. Taloustieteen opinnot antavat yleisiä valmiuksia monenlaisiin työtehtäviin, ja omaa erityisosaamistaan voi vahvistaa kurssi- ja sivuainevalinnoilla.


Rahoituksen kandidaatinopinnot tarjoavat vahvan teoriapohjan ja työkalut empiiriseen rahoitustutkimukseen. Opetuksen ja tutkimuksen painopistealueita ovat pääomahyödykkeiden hinnoittelu, yritysrahoitus, varainhoito ja rahoitusriskien hallinta. Koulutusohjelmasta valmistuneilla on hyvät edellytykset toimia rahoitusalan esimies- ja johtotehtävissä. Rahoituksen kandidaatinopinnot suoritettuaan opiskelijalla on myös erinomaiset edellytykset jatkaa korkeakouluopintoja maisteritasolla.


 
Tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Tutkinnon rakenne:


Yhteiset opinnot 62 op
Pääaineen perusopinnot 25 op
Pääaineen aineopinnot 35 op
Sivuaineopinnot 50-60 op
Tarvittaessa muita opintoja siten, että vaadittava kokonaisopintopistemäärä täyttyy


Yhteensä 180 opintopistettä

Osaamistavoitteet: 

Yleiset osaamistavoitteet • Analyyttinen ajattelu ja ongelmanratkaisu – Opiskelijat kykenevät analyyttiseen ajatteluun soveltamalla sopivia käsitteitä ja menetelmiä liiketoiminnan eri osa-alueiden ongelmien ratkaisemisessa.

 • Liiketoimintaosaaminen – Opiskelijat tunnistavat liiketoiminnan prosessit ja organisaatioiden keskeiset toiminnot.

 • Monitieteinen liiketoimintaosaaminen – Opiskelijoilla on tietämystä taloustieteiden eri oppialoista.

 • Kansainvälisen talouden tuntemus – Opiskelijamme ymmärtävät globaalin talouden keskeiset lainalaisuudet ja niiden vaikutukset alueellisessa kontekstissa.

 • Kommunikointitaidot – Opiskelijoillamme on liike-elämään soveltuvat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot.

Yleisen taloustieteen koulutusohjelmassa kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija • tunnistaa ja osaa tulkita taloudellisten ilmiöiden syy-seuraussuhteita,

 • osaa valita ja soveltaa taloustieteen analyyttisiä perusmenetelmiä,

 • tunnistaa ja osaa käyttää taloustieteen peruskäsitteitä, sekä

 • osaa käyttää alan koti- ja ulkomaista kirjallisuutta tiedonhankinnassa ja arvioida sen sisältöä

Taloustieteen pääaineessa kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija • pystyy analysoimaan talouden toimintamekanismeja ja taloudellisten muuttujien syy- ja seuraussuhteita

 • kykenee taloustieteellistä ajattelua soveltaen kirjoittamaan taloudellisista ilmiöistä ja kommentoimaan niitä

 • osaa valita, käyttää ja soveltaa matemaattisen mallintamisen ja ekonometrian perusteita taloustieteellisessä ongelmanratkaisussa

 • osaa määritellä ja käyttää peruskäsitteitä joltakin(/joiltakin) taloustieteen erikoisalalta

 • osaa tulkita taloudellisia uutisia, sekä arvioida uutisten taustalla olevien taloudellisten toimijoiden motiiveja, käyttäytymisperiaatteita ja heidän toimintaansa liittyviä rajoitteita

 • osaa tehdä tieteellisen tutkielman käyttäen alan tutkimuskirjallisuutta ja esittää tutkielmansa kohdeyleisö huomioiden

Rahoituksen pääaineessa kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija • tunnistaa rahoituksen peruskäsitteet ja keskeiset teoriat, ja osaa määritellä teorioiden ydinsisällöt

 • osaa määritellä tehokkaiden markkinoiden hypoteesin ja tunnistaa sen implikaatiot

 • tunnistaa ja osaa selittää yritysrahoituksen, varainhoidon ja rahoitusriskien hallinnan perusperiaatteet

 • osaa selittää ja soveltaa pääomahyödykkeiden hinnoittelun perusteita

 • kykenee valitsemaan ja soveltamaan rahoituksen kvantitatiivisia perusmenetelmiä

 • osaa suorittaa pienimuotoista ohjelmointia (Excel, R-kieli, SAS)

 • osaa tehdä tieteellisen tutkielman käyttäen alan teoreettista ja empiiristä tutkimuskirjallisuutta
Aiemman osaamisen tunnustaminen: 


Lisäksi Oulun yliopistossa on määritelty pääperiaatteet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot

Opintojen toteutus: 

Opiskelu on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Tämä tarkoittaa 1600 tuntia vuodessa opiskelijan opiskelutyötä. Koko tutkinto (180 op) voidaan suorittaa kolmessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Opinnot on toteutettu lähiopetuksena.

Opetuskieli: 

Taloustiede: suomi (tenttiä voi myös englanniksi)


Rahoitus: englanti (peruskurssit luennoidaan myös suomeksi)

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Tutkintoon liittyvät opinnot voidaan suorittaa opetussuunnitelmaperusteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija opiskelee opetussuunnitelmassa olevat yhteiset opinnot, perus- ja aineopinnot sekä sivuaine - ja mahdolliset vapaasti valittavat opinnot opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojaksot pääsääntöisesti suoritetaan tenttimällä ja arvioinnin suorittaa opintojakson vastuuhenkilö. Arviointi perustuu usein loppu-/ tai välitenttiarvosanoihin. Muitakin arviointimenetelmiä käytetään, kuten harjoitustehtäviä, esseitä, työselostuksia ym. Opintojaksojen suorittamisista on tarkemmin kerrottu opintojaksokuvauksissa. Tutkinnon lopputyönä tehdään kandidaatin tutkielma. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS.


Arviointiasteikko: Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0–5 kokonaislukuina taikka sanallista arviota hyväksytty tai hylätty. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa. 


Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794.


 

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

Taloustieteen pääaine: ekonomisti
Rahoituksen pääaine: yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin esimies- ja johtotehtävät

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija on kelpoinen hakeutumaan kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Valmistumisen edellytykset: 

Valmistumisen edellytyksenä kandidaatin tutkintoa suorittavalla opiskelijalla on suorittaa hyväksytysti kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot, kirjoittaa kandidaatintutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte hyväksytysti ja jättää tiedekuntaan tutkintotodistushakemus tiedekunnan Internet-sivuilla ilmoitetun valmistumisaikataulun puitteissa:


http://www.taloustieteet.oulu.fi/index.php?178


Lisäksi opiskelijan tulee saavuttaa riittävä suomen ja ruotsin kielen taito lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaisesti ja osoittaa saavuttaneensa yhdessä vieraassa kielessä sellainen taito, että se mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen (Yliopistojen tutkinnoista annettu valtioneuvoston asetus 794/2004).

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

Kandidaatintutkinto antaa opiskelijalle kelpoisuuden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Tutkinto antaa kielitaidon puolesta kelpoisuuden valtion virkoihin kielitaitopykälän 6 mukaisesti:


Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnosta (794/2004), Kielitaitopykälä 6§: Kielitaito


1. Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:


1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä


2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.


2. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.


3. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Kandidaatin tutkinto
Opintojen kesto: 
3 vuotta
Laajuus: 
180 op
Opetuskieli: 
suomi
+358 (0)294 482919
jukka.perttunen (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
Tutkinto on osa viisivuotista koulutusohjelmaa, johon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa http://yliopistohaku.fi