Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

KTK, pääaine johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Johtamisen pääainetta opiskellaan johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan koulutusohjelmassa. Yhä useampien yritysten toiminnassa korostuu uusien liiketoimintojen luominen vanhojen toiminta-alueiden puolustamisen ja toimintojen hallinnoinnin sijaan. Dynaamisessa toimintaympäristössä toimivat yritykset tarvitsevat erityisesti kykyä luoda uutuutta ja tuottaa arvoa markkinoille ja sidosryhmilleen sen sijaan, että ne keskittyisivät vain toiminnan tehokkuuteen. Kehitämme opiskelijoidemme taitoja luoda uusia korkean kasvun liiketoimintoja. Keskeiset aihealueet ovat (1) uuden liiketoiminnan luominen ja johtaminen, (2) tiedon, oppimisen ja kompetenssien johtaminen, (3) organisaatioiden globalisaatio, muutos, ja kasvu, (4) organisatorinen luovuus ja strategiset käytänteet. Johtamisen opetuksen tavoitteena on tarjota teoreettisia ja käytännöllisiä työkaluja sekä taitoja luoda ja johtaa korkean kasvun liiketoimintaa dynaamisessa liiketoimintaympäristössä.


Johtamisen koulutusohjelmassa keskitytään luomaan ymmärrystä dynaamisen liiketoimintaympäristön muutoksen ajureista ja mekanismeista sekä käytänteistä, joilla liiketoimintaa, luodaan, johdetaan ja kehitetään erilaisissa tilanteissa. Nykyisessä, yhä useammin globaalissa, liiketoiminnassa ongelmia tulee kyetä ratkaisemaan ja mahdollisuuksia luomaan kollektiivisesti yhteistyössä oman tiimin, sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulutusohjelma pyrkii erityisesti kehittämään taitoja ja näkemystä, joita tarvitaan rakennettaessa kasvuliiketoimintaa ja muutettaessa toiminnan luonnetta ja suuntaa monimutkaisissa tilanteissa. Yritysten johtaminen nähdään kuvainnollisesti osallistumisena peliin pelin ollessa jo käynnissä tietämättä tarkalleen, mitä tuo peli on, mitkä sen tavoitteet ovat ja mihin siinä pyritään. Huolimatta pelin epäselvästä luonteesta pelin luonne on löydettävä, peli pelattava ja tilanteet selvitettävä. Toisin sanoen johtaminen ei ole vain aktiviteetti, jossa kaikki osat tiedetään ennen pelin alkua ja jolloin oikea ratkaisu voidaan löytää yksinkertaisesti asettelemalla palat oikeaan järjestykseen (kuin palapeli). Sen sijaan nykyaikaisessa liiketoiminnan pelissä sen nimi, osat, säännöt, logiikka ja lopputulos pitää päättää pelin kuluessa. Tällaisen pelin pelaamisen taidot ovat keskeisiä menestystekijöitä dynaamisissa organisaatioissa digitaalisella ajalla. Johtamisen opintojaksot opetetaan intensiivisinä jaksoina ja opetus perustuu pääosin ongelmakeskeiselle oppimiselle, jossa keskeistä on ratkaisujen luominen todellisiin liiketoiminnan tilanteisiin.


Kansainvälisen liiketoiminnan pääainetta opiskellaan johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan koulutusohjelmassa. Kansainvälinen liiketoiminta on luonteeltaan monitieteinen pääaine, joka yhdistää elementtejä useilta liiketoiminnan alueilta. Koulutusohjelma korostaa erityisesti kansainvälisen johtamisen strategista ja kehittämislähtöistä näkökulmaa. Koulutusohjelma keskittyy kansainvälistyvien ja kasvuorientoituneiden yritysten strategioihin ja käytänteisiin niiden johtaessa ja kehittäessä kansainvälisiä ja monikulttuurisia operaatioitaan. Kansainvälisen liiketoiminnan pääaine rakentuu kolmen oppimisteeman ympärille: (1) lähestymistavat kansainväliseen liiketoimintaan, (2) kansainvälisen liiketoiminnan käytänteet ja (3) kansainvälisen liiketoiminnan rakentaminen.


Kansainvälisen liiketoiminnan opinnot pyrkivät luomaan ymmärrystä kansallisia, kulttuurisia ja muita rajoja ylittävän liiketoiminnan toimintatavoista ja kehittämisestä. Koska lähes kaikki tämän päivän liiketoiminta on luonteeltaan kansainvälistä, usein globaaliakin, kulttuurien välisen viestinnän ja monikulttuurisen tiimityön taidot ovat välttämättömiä. Opinnoissa perehdytään kansainvälisten toimintojen organisoimisen periaatteisiin ja kansallisten ja muiden sosiaalisten erojen vaikutuksiin liiketoiminnan toteutukseen. Opinnoissa tarkastellaan kansainvälistymistä prosessina, jossa luodaan ja hyödynnetään kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia ja kehitetään rakenteita tukemaan mahdollisuuksien toteutumista uutena liiketoimintana. Opintojaksojen sisällöt kiinnitetään toimiala- ja liiketoimintakohtaiseen tietoon hyödyntämällä vierailijoita, tapaustutkimuksia ja esimerkkejä ja kokemusta kansainvälisesti toimivista yrityksistä, erityisesti korkean teknologian ja palvelupohjaisessa liiketoiminnassa. Yhteinen koulutusohjelma johtamisen kanssa tukee tavoitetta liiketoiminnan kehittämisen strategioiden ja organisatoristen rakenteiden ja prosessien ymmärtämisestä.


 

Tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Tutkinnon rakenne


Yhteiset opinnot 59 op
Pääaineen perusopinnot 25 op
Pääaineen aineopinnot 35 op
Sivuaineopinnot 50 op
Muita yliopistotasoisia opintoja 11 op


Yhteensä 180 op

Osaamistavoitteet: 

Yleiset osaamistavoitteet • Analyyttinen ajattelu ja ongelmanratkaisu – Opiskelijat kykenevät analyyttiseen ajatteluun soveltamalla sopivia käsitteitä ja menetelmiä liiketoiminnan eri osa-alueiden ongelmien ratkaisemisessa.

 • Liiketoimintaosaaminen – Opiskelijat tunnistavat liiketoiminnan prosessit ja organisaatioiden keskeiset toiminnot.

 • Monitieteinen liiketoimintaosaaminen – Opiskelijoilla on tietämystä taloustieteiden eri oppialoista.

 • Kansainvälisen talouden tuntemus – Opiskelijamme ymmärtävät globaalin talouden keskeiset lainalaisuudet ja niiden vaikutukset alueellisessa kontekstissa.

 • Kommunikointitaidot – Opiskelijoillamme on liike-elämään soveltuvat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot.

Johtaminen: Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa • Soveltaa johtamisen peruskäsitteistöä ja teorioita strategisen johtamisen, muuttuvan johtajuuden ja liiketoimintamahdollisuuden alueilla

 • Tehdä selvityksiä, analyysejä ja raportteja tieteellisiä johtamisen alan tutkimusmenetelmiä käyttäen

 • Tunnistaa ja analysoida johtamiseen liittyviä ongelmia

 • Viestiä suullisesti ja kirjallisesti kohdeyleisölle eri medioissa, myös englannin kielellä

 • Työskennellä ryhmissä vastuullisena ryhmän jäsenenä

 • Tunnistaa omia kehittymistarpeita ja osaa käyttää erilaisia oppimis- ja työskentelymenetelmiä oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Kansainvälinen liiketoiminta: Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa • Soveltaa kansainvälisen liiketoiminnan peruskäsitteistöä ja teorioita kansainvälisissä yrityksissä ja niiden liiketoimintaympäristössä

 • Tehdä selvityksiä, analyysejä ja raportteja tieteellisiä kansainvälisen liiketoiminnan tutkimusmenetelmiä käyttäen

 • Tunnistaa ja analysoida kansainvälisiin yrityksiin ja niiden liiketoimintaympäristöön liittyviä ongelmia

 • Viestiä suullisesti ja kirjallisesti kansainväliselle kohdeyleisölle eri medioissa

 • Työskennellä monikulttuurisissa ryhmissä vastuullisena ryhmän jäsenenä

 • Tunnistaa omia kehittymistarpeita ja osaa käyttää erilaisia oppimis- ja työskentelymenetelmiä oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.
Aiemman osaamisen tunnustaminen: 


Lisäksi Oulun yliopistossa on määritelty pääperiaatteet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot

Opintojen toteutus: 

Opiskelu on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Tämä vastaa 1600 tuntia opiskelijan opiskelutyötä. Kandidaatin tutkinto (180 op) voidaan suorittaa kolmessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Opinnot toteutetaan lähiopetuksena ja oppimistehtävinä.

Opetuskieli: 

Tutkinnon voi suorittaa vain suomen kielellä. Opetuskieli on yhteisillä opintojaksoilla suomi, mutta pääaineen opintojaksot ovat suurimmaksi osaksi englanninkielisiä. Oppimateriaali voi olla englanninkielistä myös sellaisilla opintojaksoilla, joilla opetuskieli on suomi.

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Opintojen suoritustavat ja arviointikäytänteet: tutkintoon liittyvät opinnot voidaan suorittaa opetussuunnitelmaperusteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija opiskelee opetussuunnitelmassa olevat yleiset opinnot, aineopinnot, syventävät opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojaksot pääsääntöisesti suoritetaan tenttimällä ja arvioinnin suorittaa opintojakson vastuuhenkilö. Arviointi perustuu tenttiarvosanoihin. Muitakin arviointimenetelmiä käytetään, kuten harjoitustöitä, esseitä, case-analyysejä jne. Opintojaksojen suorittamisista on tarkemmin kerrottu opintojaksokuvauksissa. Tutkinnon lopputyönä tehdään kandidaatin tutkielma. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS, jossa otetaan huomioon aikaisemmat opinnot.


Arviointiasteikko: (Koulutuksen johtosääntö pykälä 17:) ”Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0–5 kokonaislukuina taikka sanallista arviota hyväksytty tai hylätty. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa. 


Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794.

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

Johtaminen: Kandidaatintutkinnon suoritettuaan henkilö toimii julkisten ja yksityisten organisaatioiden ja niiden liiketoiminnan suunnittelu- ja operatiivisissa tehtävissä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat organisaatioon ja liiketoimintaan liittyvät organisointi, kehitys- ja toimeenpanotehtävät. Valmistuneiden työnimikkeitä ovat mm. suunnittelija, assistentti, nuorempi asiantuntija.


Kansainvälinen liiketoiminta: Kandidaatintutkinnon suoritettuaan henkilö toimii kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä toimivien organisaatioiden liiketoiminnan suunnittelu- ja operatiivisissa tehtävissä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat kansainvälisten organisaatioiden liiketoimintaan liittyvät operatiiviset tehtävät. Valmistuvien työnimikkeitä ovat vientiassistentti, logistiikka-assistentti jne

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija on kelpoinen hakeutumaan kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Valmistumisen edellytykset: 

Valmistumisen edellytyksenä kandidaatintutkintoa suorittavalla opiskelijalla on suorittaa hyväksytysti kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot, kirjoittaa kandidaatintutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte hyväksytysti ja jättää tiedekuntaan tutkintotodistushakemus tiedekunnan Internet-sivuilla ilmoitetun valmistumisaikataulun puitteissa:http://www.taloustieteet.oulu.fi/index.php?178


Lisäksi opiskelijan tulee saavuttaa riittävä suomen ja ruotsin kielen taito lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaisesti ja osoittaa saavuttaneensa yhdessä vieraassa kielessä sellainen taito, että se mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen (Yliopistojen tutkinnoista annettu valtioneuvoston asetus 794/2004).

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

Kandidaatin tutkinto antaa kelpoisuuden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen.


Tutkinto antaa kielitaidon puolesta kelpoisuuden valtion virkoihin kielitaitopykälän 6 mukaisesti: Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnosta (2004/794), Kielitaitopykälä 6§ (kandidaatin taso)

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Kandidaatin tutkinto
Opintojen kesto: 
3 vuotta
Laajuus: 
180 op
Opetuskieli: 
Suomi ja englanti
+358 (0)294 482595
tuija.mainela (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
Tutkinto on osa viisivuotista koulutusohjelmaa, johon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa http://yliopistohaku.fi