Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

LuK, pääaine tietojenkäsittelytiede

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja kehittyy edelleen voimakkaasti ja alan asiantuntijoista on suuri kysyntä. Opiskelu Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksella tarjoaa hyvät työllistymis- ja urakehitysmahdollisuudet ICT-toimialan huippupaikoille. Tietojenkäsittelytieteen opetus fokusoituu tietojärjestelmiin, ohjelmistoihin ja niitä syventäviin osaamisalueisiin ja sovelluksiin. Samalla kehitetään työelämässä tärkeitä yleisiä taitoja kuten projektityötaitoja, kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja, ryhmätyötaitoja, kriittisen ajattelun taitoja ja ongelmanratkaisutaitoja. Sivuaineopinnoilla voidaan täydentää opintoja haluttuun suuntaan.


Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella on vankat perinteet ja hyviä kokemuksia yhteistyöstä tietoteollisuusalan yritysten kanssa. Työelämään orientoitunut tapa suorittaa opinnot tarkoittaa sitä, että harjoitus- ja projektityöt tehdään usein yhteistyössä yritysten tai julkisten organisaatioiden kanssa. Tämä palvelee opiskelijoita, jotka saavat jo opiskeluaikanaan konkreettista kokemusta alan työtehtävistä.


Opiskelijat suorittavat ensin 180 op:n laajuisen luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon ja tämän jälkeen 120 op:n laajuisen filosofian maisterin tutkinnon. Kandidaatin tutkinnossa 155 opintopistettä on kaikille yhteisiä pakollisia opintoja. Pakollisella 25 opintopisteen sivuaineella (perusopintokokonaisuus) lähdetään rakentamaan pohjaa tulevaan ammattiprofiiliin opiskelijan mielenkiinnon mukaisesti. Suositeltavia sivuaineita ovat esimerkiksi tilastotiede, matematiikka, tekniikka, työtieteet ja taloustieteet. Tarjottavat perusopintokokonaisuudet on esitetty sivuaineita tarjoavien tiedekuntien, osastojen ja laitosten opinto-oppaissa. Sivuaineita voi suorittaa myös muissa yliopistoissa ja korkeakouluissa sekä Avoimessa yliopistossa. Kandidaatin tutkinto antaa jo perusvalmiudet toimia ICT-toimialan ammattitehtävissä.

Tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Kandidaatin tutkintoon vaadittavat opinnot (yhteensä 180 opintopistettä): • Yleisopinnot, sisältäen mm. kieli- ja viestintäopinnot 13 opintopistettä

 • Perusopinnot 44 opintopistettä

 • Aineopinnot 98 opintopistettä

 • Sivuaineopinnot, vähintään 25 opintopistettä

Perusopintojen (P) tehtävänä on edistää koulutuksen laaja-alaisuutta sekä antaa opiskelun, tieteellisen toiminnan ja ammatissa toimimisen kannalta keskeisiä yleisiä perustietoja ja valmiuksia. Perusopinnot ovat etupäässä tietojenkäsittelytieteiden aineopintoja tukevia, mutta myös opiskeluun ja opiskeluympäristöön sekä tietojenkäsittelytieteiden, yritysten ja yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukseen perehdyttäviä.


Aineopinnot (A) muodostavat opintojen keskeisen osan. Niissä perehdytään tietojenkäsittelytieteiden keskeisiin käsitteisiin, teorioihin, menetelmiin ja mahdollisiin sovellutuksiin.


Yleisopintoihin (Y) sisällytetään tutkinnossa mm. orientoivat opinnot ja kieliopinnot sekä muutamia muita kursseja. Pakollisten orientoivien opintojen tavoitteena on opastaa uusi opiskelija yliopisto-opiskelun alkuun (sisältäen mm. pienryhmäohjauksen). Pakollisten kieliopintojen vieraan kielen suullinen ja kirjallinen osio on suoritettava samasta kielestä. Kieliopinnoista kerrotaan tarkemmin Täydentävien opintojen keskuksen verkkosivuilla


Sivuaineet ovat koulutukseen kuuluvia opintoja, joiden tehtävä on tukea omia pää- aineen opintoja ja antaa lisävalmiuksia työelämään.

Osaamistavoitteet: 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa • jäsentää ja arvioida erilaisia tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa käytettäviä menetelmiä, tekniikoita ja työkaluja ja valita niistä sopivimmat annetun ongelman ratkaisemiseen

 • soveltaa tietojenkäsittelytieteiden käsitteistöä, menetelmiä ja tekniikoita tietojärjestelmien ja ohjelmistojen rakentamiseen

 • suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisia tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja projektimuotoisesti

 • tehdä kirjallisuuteen pohjautuvan tutkimuksen tieteellisiä tutkimusmenetelmiä käyttäen

 • viestiä suullisesti ja kirjallisesti huomioiden kohdeyleisön.
Aiemman osaamisen tunnustaminen: 

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on käytäntöjen kokonaisuus, joka helpottaa toisessa oppilaitoksessa suoritetun koulutuksen kytkemistä opintoihin sekä mahdollistaa muualla kuin muodollisessa koulutuksessa omaksutun osaamisen hyödyntämisen opinnoissa. Opiskelijan aiemman osaamisen tunnistaminen on osa opintojen suunnittelua ja HOPSin laadintaa. Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella HOPS-prosessia ohjaavat laitoksen opintoneuvojat.


Aiemman osaamisen tunnustamisessa noudatetaan Oulun yliopiston määrittelemiä periaatteita: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot

Opintojen toteutus: 

Opiskelu tietojenkäsittelytieteiden laitoksella on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Tämä tarkoittaa 1600 tuntia vuodessa opiskelijan opiskelutyötä. Koko tutkinto (180 op) voidaan suorittaa kolmessa vuodessa täy­sipäiväisesti opiskellen. Opinnot toteutetaan pääosin lähiopetuksena. Joihinkin opintojaksoihin sisältyy lisäksi työssäoppimisjakso.


Omatoiminen opiskelu on kaiken perusta. Vaikka opetusta annetaan luennoilla ja harjoituksissa, ovat opiskelijan motivaatio ja oma panos sittenkin menestyksen tärkeimmät edellytykset. Opetuksessa korostetaan myös sosiaalisia taitoja, jotka ovat työelämässä tärkeitä. Kurssien sisällöt sekä kurssikohtaiset opetusmetodit ja –menetelmät on kuvattu tarkemmin kurssikuvauksissa.


Opetus tietojenkäsittelytieteiden laitoksella toteutetaan neljässä periodissa/lukuvuosi. Periodijako alku- ja loppupäivämäärineen esitetään vuosittain laitoksen opinto-oppaassa. Opintojaksokohtaiset sisällöt sekä opetusmetodit ja –menetelmät on kuvattu tarkemmin opintojaksokuvauksissa.

Opetuskieli: 

Suomi.

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Tutkintoon liittyvät opinnot voidaan suorittaa opetussuunnitelmaperusteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija opiskelee opetussuunnitelmassa olevat yleisopinnot, perusopinnot ja aineopinnot sekä vapaasti valittavat sivuaineopinnot opetussuunnitelman mukaisesti. Pääsääntöisesti opintojaksot suoritetaan tenttimällä ja arvioinnin suorittaa opintojakson vastuuhenkilö. Kurssiarvosana perustuu usein loppu-/ tai välitenttiarvosanoihin. Muitakin arviointimenetelmiä käytetään, kuten portfoliotehtäviä, mikrotenttejä (jatkuva arviointi), seminaariraportteja, esseitä, työselostuksia jne. Opintojaksojen suorittamisesta on tarkemmin kerrottu opintojaksokuvauksissa.


Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0–5 kokonaislukuina taikka sanallista arviota hyväksytty tai hylätty. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa.


Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen. Ks. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794.

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmasta valmistuneiden työllisyystilanne on hyvä. Työhön orientoituminen on jo osa opiskeluprosessia. Työpaikkoina ovat yleensä ICT-alan yritykset, palvelu- ja teollisuusyritykset, julkinen sektori sekä koulutusorganisaatiot. Kandidaatin tutkinto antaa valmiudet ICT-toimialan perustehtäviin. Tyypillisiä toimialan perustehtäviä ovat esimerkiksi ohjelmointitehtävät, tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelu- ja ylläpitotehtävät sekä tukitehtävät.

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Kandidaatin tutkinto antaa valmiudet jatkaa opintoja maisterin tutkintoon saakka.

Valmistumisen edellytykset: 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan tulee suorittaa opetus- suunnitelman mukaisesti 180 opintopisteen laajuiset opinnot. Pääaineesta tulee suorittaa perus- ja aineopinnot, joiden laajuus on 145 opintopistettä. Pääaineen opintoihin sisältyy opinnäyte (kandidaatintutkielma 7 op) ja kirjallinen kypsyysnäyte. Lisäksi opintoihin sisältyy vähintään 25 opintopisteen sivuainekokonaisuus. Kieli- ja viestintäopinnot ovat laajuudeltaan 10 opintopistettä. Yksityiskohtaisemmat vaatimukset opintojen laajuuksista ja suorittamisesta on esitetty tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opetussuunnitelmissa. Kaikki opinnot suoritettuaan, opiskelijan tulee jättää tutkintotodistushakemus tiedekuntaan, jolloin hän voi saada tutkintotodistuksen.


Kielitaito: Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa: 1. suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä

 2. vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.


Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto on luonteeltaan ns. generalistinen tutkinto, jolloin tutkinto ei johda mihinkään määrättyyn (professionaaliseen, säädeltyyn) ammattiin, kuten esimerkiksi opettaja, lääkäri, asianajaja tms. Tutkinto antaa kielitaidon puolesta kelpoisuuden valtion virkoihin kielitaitopykälän 6 mukaisesti.


 

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Kandidaatin tutkinto
Opintojen kesto: 
3 vuotta
Laajuus: 
180 op
Opetuskieli: 
suomi
+358 (0)294 481980
seppo.pahnila (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
Tutkinto on osa viisivuotista koulutusohjelmaa, johon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa http://yliopistohaku.fi