Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

TkK, prosessitekniikan koulutusohjelma

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Tekniikan kandidaatin tutkinto prosessitekniikassa on yhtenäinen kaikille koulutusohjelman opiskelijoille. Se antaa erittäin hyvät ja laaja-alaiset jatko-opintomahdollisuudet sekä tuottaa valmiuksia alan perustason suunnittelu- ja käyttötehtäviin. Tutkinto koostuu varsinaisista prosessi- ja ympäristötekniikan aineopinnoista, matemaattis-luonnontieteellisistä perusopinnoista, sekä henkilökohtaisia taitoja ja valmiuksia tuottavista opinnoista.

Koulutuksen teollisuusalariippumaton, ilmiöperustainen tarkastelutapa antaa hyvät valmiudet soveltaa opittuja tietoja ja taitoja myös muihin systeemeihin kuin prosesseihin. Opinnot sisältävät teollisuudessa esiintyvät, teollisuusalasta riippumattomat mekaaniset ja kemialliset prosessit sekä lämmön- ja aineensiirtoon liittyvät ilmiöt ja niiden hallinnan sekä antavat valmiudet ohjata, säätää, optimoida, suunnitella ja kehittää erilaisia prosesseja.

Tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op) rakentuu koulutusohjelmakohtaisista perus- ja aineopinnoista (110 op), opintosuunnalle valmistavista moduuleista (50 op), täydentävistä opinnoista (10 op) sekä kandidaatintyöstä ja siihen liittyvistä viestintäopinnoista (yhteensä 10op).

Tarkemmat tiedot löytyvät kurssidiagrammista.

Osaamistavoitteet: 

Prosessitekniikan koulutusohjelman tavoitteena on valmistaa luovia ja yhteistyökykyisiä tekniikan alan akateemisia ammattilaisia ja jatkokouluttaa heidät sen jälkeen oman erikoistumisalansa hallitseviksi diplomi-insinööreiksi.

Koulutusohjelman kolmena ensimmäisenä opiskeluvuonna suoritetaan tekniikan kandidaatin tutkinto, joka on yhtenäinen kaikille koulutusohjelman opiskelijoille. Se antaa erittäin hyvät ja laaja-alaiset jatko-opintomahdollisuudet sekä tuottaa valmiuksia alan perustason suunnittelu- ja käyttötehtäviin.

 Tutkinto koostuu varsinaisista prosessi- ja ympäristötekniikan aineopinnoista, matemaattis-luonnontieteellisistä perusopinnoista, sekä henkilökohtaisia taitoja ja valmiuksia tuottavista opinnoista. Opinnot jakautuvat kolmeen vaiheeseen:

  1. Deskriptiivinen vaihe: tutustutaan tarkastelun kohteena oleviin prosessi- ja ympäristötekniikan ilmiöihin ja niiden hallintaan yleistajuisten kuvausten tasolla 
  2. Analyyttinen vaihe: laajennetaan tarkastelutapaa mallintamisen avulla
  3. Synteettinen vaihe: korostetaan ilmiöiden ja niiden hallinnan analyysiin perustuvaa teknillistä suunnittelu- ja kehittämisnäkökulmaa.

Osaston kandidaattikoulutuksen opinnot voidaan ryhmitellä myös neljään osaamiskokonaisuuteen, ns. juonteeseen. Kaikkien juonteiden tavoitteiden osalta pääpaino on yleisessä perussuunnittelussa sekä valmiuksissa syventää opintojaan jatko-opinnoissa (DI- ja TkT-vaiheet).

Kandidaattivaiheen juonteet ja niiden osaamistavoitteet ovat:

1. Ilmiöpohjainen mallinnus ja suunnittelu sekä niihin johtavat juonteet

Opiskelija oppii ilmiöpohjaisen suunnittelun periaatteet sekä osaa laatia staattisia ja dynaamisia malleja prosessi- ja ympäristötekniikan kohteissa perustuen fysikaalisiin, kemiallisiin, biologisiin ja geoteknisiin ilmiöihin ja kokeellisiin mittaustuloksiin. Lisäksi hän kykenee arvioimaan mallien oikeellisuutta ja käyttökelpoisuutta tutkittavissa prosesseissa sekä käyttämään niitä suunnittelutyössä.

2. Teknillisen toiminnan kokonaisuuksien hallinta

Opiskelija osaa tarkastella, arvioida ja suunnitella insinöörityötä kokonaisuutena ottaen huomioon siihen vaikuttavat teknilliset, taloudelliset, työsuojelulliset ja juridiset tekijät.

3. Teknologioiden, työkalujen ja menetelmien hallinta

Opiskelija osaa käyttää tarpeellisia laskenta- ja piirtotyökaluja sekä niihin liittyviä insinöörityössä tarvittavia menetelmiä ja teknologioita.

4. Yleiset työelämävalmiudet

Opiskelija hallitsee opiskelussa ja työelämässä tarvittavia tiedonhankinta- ja vuorovaikutustaitoja.

Aiemman osaamisen tunnustaminen: 

Koulutusohjelmassa noudatetaan Oulun yliopistossa määriteltyjä aiemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen pääperiaatteita http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot

Opintojen toteutus: 

Opiskelu on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Tämä tarkoittaa 1600 tuntia vuodessa opiskelijan opiskelutyötä. Koko tutkinto (180 op) voidaan suorittaa kolmessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Opinnot on toteutettu lähiopetuksena. Opintoihin sisältyy lisäksi työssä oppimisjakso.

Opetuskieli: 

Tutkinnon voi suorittaa vain suomenkielellä.

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Opintojen suoritustavat ja arviointikäytänteet: tutkintoon liittyvät opinnot voidaan suorittaa opetussuunnitelmaperusteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija opiskelee opetussuunnitelmassa olevat yleiset opinnot, aineopinnot, syventävät opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojaksot pääsääntöisesti suoritetaan tenttimällä ja arvioinnin suorittaa opintojakson vastuuhenkilö. Arviointi perustuu usein loppu-/ tai välitenttiarvosanoihin. Muitakin arviointimenetelmiä käytetään, kuten portfoliotehtäviä, jatkuva arviointi, työselostukset jne. Opintojaksojen suorittamisista on tarkemmin kerrottu opintojaksokuvauksissa. Tutkinnon lopputyönä tehdään kandidaatin työ, johon kuuluu kypsyysnäyte. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS, jossa otetaan huomioon aikaisemmat opinnot ja työkokemus.

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0–5 kokonaislukuina taikka sanallista arviota hyväksytty tai hylätty.

Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa.

Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794.

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

Prosessitekniikan koulutusohjelma suuntautuu kandidaatinvaiheessa prosessitekniikan alan perustehtäviin. Prosessitekniikan koulutusohjelmasta valmistunut tekniikan kandidaatti voi sijoittua varsin laaja-alaisesti erilaisiin teollisuuden insinööritehtäviin. Hänen työnantajanaan voi olla jokin prosessiteollisuuden yritys (kemian teollisuus, sellu- ja paperiteollisuus, vuoriteollisuus, metallurginen teollisuus, elintarvike- ja lääketeollisuus), prosessiteollisuuden koneita ja laitteita valmistava ja toimittava yritys, alan suunnittelu- tai konsulttitoimisto, automaatioalan tai automaatiota hyödyntävän alan yritys, erilaiset opetus- ja tutkimuslaitokset sekä julkinen hallinto.

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Tekniikan kandidaatilla on hyvät valmiudet jatkaa opintojaan diplomi-insinööri opintoihin osaston molemmissa koulutusohjelmissa.

Valmistumisen edellytykset: 

Tekniikan kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on tutkintoon vaadittavien opintosuoritusten ja opinnäytetyön lisäksi kirjoitettava kypsyysnäyte koulusivistyskielellään, saavutettava riittävä suomen ja ruotsin kielen taito kuten lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa on määritelty sekä saavutettava vähintään yhden vieraan kielen sellainen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Tutkintotodistusta on anottava tiedekunnalta.

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnosta (2004/794), Kielitaitopykälä 6§: Kielitaito:

Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:

1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä

2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.

Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Kandidaatin tutkinto
Opintojen kesto: 
3 vuotta
Laajuus: 
180 op
Opetuskieli: 
suomi
+358 (0)294 482438
jukka.hiltunen (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
The degree is part of a five-year degree programme which is applied for through the joint application system at http://yliopistohaku.fi. The main language of instruction in the degree programme is Finnish. Detailed information about admission requirements and applying is only available in Finnish.