Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

KTM, pääaine rahoitus

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Maisterintutkinto tarjoaa vahvan teoriapohjan ja työkalut empiiriseen rahoitustutkimukseen. Opetuksen ja tutkimuksen painopistealueita ovat pääomahyödykkeiden hinnoittelu, yritysrahoitus, varainhoito ja rahoitusriskien hallinta. Tarkasteluote on analyyttinen ja menetelmällisesti orientoitunut. Koulutusohjelmasta valmistuneilla on erinomaiset edellytykset toimia vaativissa rahoitusalan asiantuntija- ja johtotehtävissä. Rahoituksen maisteriopinnot suoritettuaan opiskelijalla on myös hyvät edellytykset jatkaa korkeakouluopintoja tohtoritasolla.

Tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Tutkinnon rakenne:

Pääaineen syventävät opinnot 60 op
Sivuaineopinnot 50-60 op
Muita yliopistotason opintoja 0-10 op

Yhteensä 120 opintopistettä

Osaamistavoitteet: 

Yleiset osaamistavoitteet

  • Analyyttinen ajattelu ja ongelmanratkaisu – opiskelijat kykenevät ratkaisemaan taloudellisia tai liiketoimintaan liittyviä ongelmia ja tekemään päätöksiä
  • Liiketoimintaosaaminen – opiskelijoillamme on syvällinen ymmärrys heidän omasta ammatistaan ja he kykenevät käyttämään ja analysoimaan taloudellista ja/tai liiketoimintaan liittyvää tietoa
  • Monitieteinen liiketoimintaosaaminen – opiskelijat osaavat yhdistää taloustieteiden eri oppialojen ja muiden tieteenalojen tietämystä ratkaistakseen liiketoimintaan liittyviä ongelmia
  • Kansainvälisen talouden tuntemus – opiskelijamme osaavat johtaa liiketoimintaan liittyviä toimintoja kansainvälisessä ympäristössä
  • Kommunikointitaidot – opiskelijoillamme on ammattimaiset liike-elämään soveltuvat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot.

Rahoituksen pääaineessa maisterin tutkinnon suoritettuaan (kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteiden lisäksi) opiskelija

  • tunnistaa erot perinteisen rahoitusteoreettisen ajattelun ja ”uusien faktojen” välillä
  • osaa valita ja soveltaa rahoitusekonometrian keskeisiä menetelmiä
  • kykenee itsenäiseen tutkimustyöhön ja kirjallisen tutkielman laatimiseen osoittaen asiantuntemusta jollakin rahoituksen osa-alueella
Aiemman osaamisen tunnustaminen: 

Lisäksi Oulun yliopistossa on määritelty pääperiaatteet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot

Opintojen toteutus: 

Opiskelu on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Tämä tarkoittaa 1600 tuntia vuodessa opiskelijan opiskelutyötä. Koko tutkinto (120 op) voidaan suorittaa kahdessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Opinnot on toteutettu lähiopetuksena.

Opetuskieli: 

Englanti

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Tutkintoon liittyvät opinnot voidaan suorittaa opetussuunnitelmaperusteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija opiskelee opetussuunnitelmassa olevat syventävät opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojaksot pääsääntöisesti suoritetaan tenttimällä sekä oppimistehtävin ja arvioinnin suorittaa opintojakson vastuuhenkilö. Arviointi perustuu usein tenttiin ja oppimistehtäviin, mutta muitakin arviointimenetelmiä käytetään. Opintojaksojen suorittamisista on tarkemmin kerrottu opintojaksokuvauksissa. Tutkinnon lopputyönä tehdään pro gradu -tutkielma. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS, jossa otetaan huomioon aikaisemmat opinnot.

Arviointiasteikko: (Koulutuksen johtosääntö pykälä 17:) Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0–5 kokonaislukuina taikka sanallista arviota hyväksytty tai hylätty. Väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten arvostelussa voidaan käyttää sanallista arviota kiittäen hyväksytty, hyväksytty tai hylätty. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa. Pro gradu -tutkielmien ja diplomitöiden arvosanoja ei oteta huomioon syventävien opintojen keskiarvoa laskettaessa.

Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794.

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

Yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin vaativat asiantuntija- ja johtotehtävät.

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija on kelpoinen hakeutumaan kauppatieteiden tohtorin tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Valmistumisen edellytykset: 

Valmistumisen edellytyksenä maisterintutkintoa suorittavalla opiskelijalla on suorittaa hyväksytysti kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot, kirjoittaa pro gradu -tutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte hyväksytysti ja jättää tiedekuntaan tutkintotodistushakemus tiedekunnan Internet-sivuilla ilmoitetun valmistumisaikataulun puitteissa:

http://www.taloustieteet.oulu.fi/index.php?178

Lisäksi opiskelijan tulee saavuttaa riittävä suomen ja ruotsin kielen taito lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaisesti ja osoittaa saavuttaneensa yhdessä vieraassa kielessä sellainen taito, että se mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen (Yliopistojen tutkinnoista annettu valtioneuvoston asetus 794/2004).

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

Tutkinto antaa oikeuden käyttää ekonomin arvonimeä. Lisäksi tutkinto antaa kielitaidon puolesta kelpoisuuden valtion virkoihin kielitaitopykälän 6 mukaisesti.

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnosta (794/2004), Kielitaitopykälä 6§: Kielitaito

1. Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:

1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä

2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

2. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.

3. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Maisterin tutkinto
Opintojen kesto: 
2 vuotta
Laajuus: 
120 op
Opetuskieli: 
englanti
Valmistuneiden ammattinimikkeitä: 
Kvantitatiivinen analyytikko
Markkinastrategi
Salkunhoitaja
Riskienhallintajohtaja
+358 (0)294 482919
jukka.perttunen (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
Tutkinto on osa viisivuotista koulutusohjelmaa, johon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa http://yliopistohaku.fi