Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

KTM, pääaine johtaminen

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Johtamisen pääainetta opiskellaan johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan koulutusohjelmassa. Yhä useampien yritysten toiminnassa korostuu uusien liiketoimintojen luominen vanhojen toiminta-alueiden puolustamisen ja toimintojen hallinnoinnin sijaan. Dynaamisessa toimintaympäristössä toimivat yritykset tarvitsevat erityisesti kykyä luoda uutuutta ja tuottaa arvoa markkinoille ja sidosryhmilleen sen sijaan, että ne keskittyisivät vain toiminnan tehokkuuteen. Kehitämme opiskelijoidemme taitoja luoda uusia korkean kasvun liiketoimintoja. Keskeiset aihealueet ovat (1) uuden liiketoiminnan luominen ja johtaminen, (2) tiedon, oppimisen ja kompetenssien johtaminen, (3) organisaatioiden globalisaatio, muutos, ja kasvu, (4) organisatorinen luovuus ja strategiset käytänteet. Johtamisen opetuksen tavoitteena on tarjota teoreettisia ja käytännöllisiä työkaluja sekä taitoja luoda ja johtaa korkean kasvun liiketoimintaa dynaamisessa liiketoimintaympäristössä.


Johtamisen koulutusohjelmassa keskitytään luomaan ymmärrystä dynaamisen liiketoimintaympäristön muutoksen ajureista ja mekanismeista sekä käytänteistä, joilla liiketoimintaa, luodaan, johdetaan ja kehitetään erilaisissa tilanteissa. Nykyisessä, yhä useammin globaalissa, liiketoiminnassa ongelmia tulee kyetä ratkaisemaan ja mahdollisuuksia luomaan kollektiivisesti yhteistyössä oman tiimin, sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulutusohjelma pyrkii erityisesti kehittämään taitoja ja näkemystä, joita tarvitaan rakennettaessa kasvuliiketoimintaa ja muutettaessa toiminnan luonnetta ja suuntaa monimutkaisissa tilanteissa. Yritysten johtaminen nähdään kuvainnollisesti osallistumisena peliin pelin ollessa jo käynnissä tietämättä tarkalleen, mitä tuo peli on, mitkä sen tavoitteet ovat ja mihin siinä pyritään. Huolimatta pelin epäselvästä luonteesta pelin luonne on löydettävä, peli pelattava ja tilanteet selvitettävä. Toisin sanoen johtaminen ei ole vain aktiviteetti, jossa kaikki osat tiedetään ennen pelin alkua ja jolloin oikea ratkaisu voidaan löytää yksinkertaisesti asettelemalla palat oikeaan järjestykseen (kuin palapeli). Sen sijaan nykyaikaisessa liiketoiminnan pelissä sen nimi, osat, säännöt, logiikka ja lopputulos pitää päättää pelin kuluessa. Tällaisen pelin pelaamisen taidot ovat keskeisiä menestystekijöitä dynaamisissa organisaatioissa digitaalisella ajalla. Johtamisen opintojaksot opetetaan intensiivisinä jaksoina ja opetus perustuu pääosin ongelmakeskeiselle oppimiselle, jossa keskeistä on ratkaisujen luominen todellisiin liiketoiminnan tilanteisiin.

Tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Tutkinnon rakenne


Pääaineopinnot 60 op
Sivuaineopinnot 50-60 op
Muut mahdolliset yliopistotason opinnot, että tutkinnon laajuudeksi tulee 120 opintopistettä


Yhteensä 120 opintopistettä

Osaamistavoitteet: 

Yleiset osaamistavoitteet • Analyyttinen ajattelu ja ongelmanratkaisu – opiskelijat kykenevät ratkaisemaan taloudellisia tai liiketoimintaan liittyviä ongelmia ja tekemään päätöksiä

 • Liiketoimintaosaaminen – opiskelijoillamme on syvällinen ymmärrys heidän omasta ammatistaan ja he kykenevät käyttämään ja analysoimaan taloudellista ja/tai liiketoimintaan liittyvää tietoa

 • Monitieteinen liiketoimintaosaaminen – opiskelijat osaavat yhdistää taloustieteiden eri oppialojen ja muiden tieteenalojen tietämystä ratkaistakseen liiketoimintaan liittyviä ongelmia

 • Kansainvälisen talouden tuntemus – opiskelijamme osaavat johtaa liiketoimintaan liittyviä toimintoja kansainvälisessä ympäristössä

 • Kommunikointitaidot – opiskelijoillamme on ammattimaiset liike-elämään soveltuvat suulliset ja kirjalliset viestintätaidot.

Johtamisen kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa • soveltaa johtamisen peruskäsitteistöä ja teorioita strategisen johtamisen, muuttuvan johtajuuden ja liiketoimintamahdollisuuden alueilla

 • tehdä selvityksiä, analyysejä ja raportteja tieteellisiä johtamisen alan tutkimusmenetelmiä käyttäen

 • tunnistaa ja analysoida johtamiseen liittyviä ongelmia

 • viestiä suullisesti ja kirjallisesti kohdeyleisölle eri medioissa, myös englannin kielellä

 • työskennellä ryhmissä vastuullisena ryhmän jäsenenä

 • tunnistaa omia kehittymistarpeita ja osaa käyttää erilaisia oppimis- ja työskentelymenetelmiä oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Johtamisen maisteritutkinnon suoritettuaan suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja käyttää johtamisen laajaa käsitteellistä välineistöä rakentamaan itselleen kokonaisvaltaista ajattelutapaa erilaisista liikkeenjohdollisista ja organisatorisista ilmiöistä ja käytännöistä. Opiskelija kykenee rakentamaan ja ohjaamaan kasvuorientoitunutta liiketoimintaa menestyksekkäästi. Hän kykenee soveltamaan ja tuottamaan tietoa yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin monikulttuurisesti ja hallitsee ryhmätyöskentelyn lisäksi itsenäisen ja lähdekriittisen työskentelyn. Lisäksi hän harjaantuu selkeään suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun sekä tutkimukselliseen, kriittiseen ajattelutapaan. Tutkinto antaa myös hyvät valmiudet jatko-opintoihin.

Aiemman osaamisen tunnustaminen: 


Lisäksi Oulun yliopistossa on määritelty pääperiaatteet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot

Opintojen toteutus: 

Opiskelu on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Tämä vastaa 1600 tuntia opiskelijan opiskelutyötä. Maisterin tutkinto (120 op) voidaan suorittaa kahdessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Opinnot toteutetaan lähiopetuksena ja oppimistehtävinä.

Opetuskieli: 

Suomi/englanti. Tutkinnon voi suorittaa vain suomen kielellä. Opetuskieli on yhteisillä opintojaksoilla suomi, mutta pääaineen opintojaksot ovat suurimmaksi osaksi englanninkielisiä. Oppimateriaali voi olla englanninkielistä myös sellaisilla opintojaksoilla, joilla opetuskieli on suomi.

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Opintojen suoritustavat ja arviointikäytänteet: tutkintoon liittyvät opinnot voidaan suorittaa opetussuunnitelmaperusteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija opiskelee opetussuunnitelmassa olevat yleiset opinnot, aineopinnot, syventävät opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojaksot pääsääntöisesti suoritetaan tenttimällä ja arvioinnin suorittaa opintojakson vastuuhenkilö. Arviointi perustuu tenttiarvosanoihin. Muitakin arviointimenetelmiä käytetään, kuten harjoitustöitä, esseitä, case-analyysejä jne. Opintojaksojen suorittamisista on tarkemmin kerrottu opintojaksokuvauksissa. Tutkinnon lopputyönä tehdään pro gradu -tutkielma. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS, jossa otetaan huomioon aikaisemmat opinnot.


Arviointiasteikko: (Koulutuksen johtosääntö pykälä 17:) Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0–5 kokonaislukuina taikka sanallista arviota hyväksytty tai hylätty. Väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten arvostelussa voidaan käyttää sanallista arviota kiittäen hyväksytty, hyväksytty tai hylätty. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.


Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa. Pro gradu -tutkielmien ja diplomitöiden arvosanoja ei oteta huomioon syventävien opintojen keskiarvoa laskettaessa.


Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794.

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

Johtamisen maisterin tutkinnon suoritettuaan henkilö toimii julkisten ja yksityisten organisaatioiden ja niiden liiketoiminnan kehitys-, johto- ja hallintotehtävissä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat organisaatioon ja liiketoimintaan liittyvät organisointi, kehitys- ja hallintotehtävät.

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija on kelpoinen hakeutumaan kauppatieteiden tohtorin tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Valmistumisen edellytykset: 

Valmistumisen edellytyksenä kandidaatin/maisterin tutkintoa suorittavalla opiskelijalla on suorittaa hyväksytysti kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot, kirjoittaa pro gradu –tutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte hyväksytysti ja jättää tiedekuntaan tutkintotodistushakemus tiedekunnan Internet-sivuilla ilmoitetun valmistumisaikataulun puitteissa:


http://www.taloustieteet.oulu.fi/index.php?178


Lisäksi opiskelijan tulee saavuttaa riittävä suomen ja ruotsin kielen taito lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaisesti ja osoittaa saavuttaneensa yhdessä vieraassa kielessä sellainen taito, että se mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen (Yliopistojen tutkinnoista annettu valtioneuvoston asetus 794/2004).

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

Tutkinto antaa oikeuden käyttää ekonomin arvonimeä. Tutkinto antaa kielitaidon puolesta kelpoisuuden valtion virkoihin kielitaitopykälän 6 mukaisesti.


Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnosta (794/2004), Kielitaitopykälä 6§: Kielitaito


1. Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:


1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä


2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.


2. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.


3. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Maisterin tutkinto
Opintojen kesto: 
2 vuotta
Laajuus: 
120 op
Opetuskieli: 
Suomi ja englanti
Valmistuneiden ammattinimikkeitä: 
Henkilöstöpäällikkö
Kehityspäällikkö
Liiketoiminta-asiantuntija
+358 (0)294 482595
tuija.mainela (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
Tutkinto on osa viisivuotista koulutusohjelmaa, johon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa http://yliopistohaku.fi