Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

FM, molekyyli- ja solubiologian suuntautumisvaihtoehto

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Maisteriohjelman tavoitteena on tutustuttaa  opiskelijat tutkimusryhmän toimintaan ja opettaa heitä käyttämään  nykyaikaisimpia tutkimustyössä käytettäviä laitteistoja. FM-tutkinnon suoritettuaan opiskelija on työskennellyt tutkimusryhmissä   9 kuukauden ajan tutkimuksen eturintamassa. Moni opiskelija on tehnyt osan tutkimustyöstä Oulun ulkopuolella kansainvälisesti korkeatasoisissa tutkimusryhmissä. Opiskelija voi erikoistua haluamalleen molekyyli- ja solubiologian osa-alueelle ja suorittaa sellaisia kursseja laitoksen ulkopuolella, joita hän katsoo tarvitsevansa myöhemmin urallaan, kuitenkin niin että tutkinto valmistuu kahdessa vuodessa.


Biokemian opinnot  pohjautuvat Oulun yliopiston biokemian laitoksen vahvaan tutkimustoimintaan. Biokemian laitoksen antama opetus on todettu korkeatasoiseksi sekä valtakunnallisesti että Oulun yliopiston sisällä. Biokemian laitoksella tehtävä tutkimustyö on saanut ulkopuolista rahoitusta erinomaisesti ja tutkimustyössä käytettävä laitteisto, jota hyödynnetään myös opetuksessa, on ensiluokkaista. Molekyyli- ja solubiologian asemaa biokemian laitoksella on kehitetty jatkuvasti rekrytoimalla tutkimusryhmiä ja tutkijoita Suomesta ja ulkomailta. Laitoksen työkielenä on englanti: lähes kaikki maisteritason kurssit opetetaan englanniksi.


Useita  biokemian laitokselta valmistuneita alumneja toimii professorina eri puolilla maailmaa ja moni muu tutkimusryhmän johtajana yliopistoissa tai teollisuudessa.

Tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Opintojen rakennekaaviossa on tutkinnon rakenne lukukausittain (syys-/kevätlukukausi) ja vaadittavat opintojaksot opintopisteiden kanssa. Taulukon alla on kirjattu opintojaksot luettelona opintopisteiden kanssa. Opintojen rakennekaaviossa on tutkintoon vaadittavien opintojen laskennalliset vähimmäisopinnot. Opintoja voi olla enemmänkin kuin vaaditut 120 op.

Osaamistavoitteet: 

Suoritettuaan FM-tutkinnon biokemiassa opiskelija osaa:  • käyttää biokemian syvällisiä käsitteitä

  • soveltaa tieteellistä tietoa ja tieteellisiä menetelmiä ja tehdä tieteellistä tutkimusta ohjatusti

  • analysoida ja arvioida tietoa ja tieteellistä aineistoa kriittisesti  

  • yhdistää biokemian alan tietoja johdonmukaisesti

  • viestiä sujuvasti sekä kansallisissa että kansainvälisissä työtehtävissä

  • käyttää sekä valmius- että tietotaitojaan monipuolisesti

  • soveltaa uutta tietoa uuden tutkimusaiheen alkuvaiheen suunnittelussa ja toteutuksessa 

  • osoittaa kykenevänsä tekemään tieteellistä työtä
Aiemman osaamisen tunnustaminen: 

Mikäli opiskelijalla on aiempia opintoja yliopistosta, ammattikorkeakoulusta tai muusta oppilaitoksesta ja hän haluaa hyödyntää niitä tutkinnossa, hänen on otettava yhteys biokemian laitoksen amanuenssiin heti opintojen alkaessa.


Oulun yliopistossa on määritelty aiemman osaamisen tunnustamisen pääperiaatteet, joita kaikki noudattavat, mutta kullakin alalla voi olla omat erityispiirteensä. Linkki http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot


Koulutuksen johtosääntö : aikaisemman osaamisen tunnustamisesta löytyy tietoa pykälästä 27.

Opintojen toteutus: 

Opinnot voi suorittaa kokopäiväisesti opiskellen kahdessa vuodessa. FM-tutkintoon kuuluvat luentokurssit suoritetaan pääosin ensimmäisen lukuvuoden aikana. Opintojaksot järjestetään kerran lukuvuoden aikana. Pakolliset ja suositeltavat valinnaiset opintojaksot aikataulutetaan siten, että samanaikaisia luentoja ei ole.  Opintoihin kuuluu 12-20 op:n laajuinen orientaatio, jossa opiskelija tekee neljän viikon jaksot tutkimustyötä tai muuta biokemiallista työtä kahdessa tai kolmessa valitsemassaan kohteessa. Opiskelija voi aloittaa erikoistyön (Pro Gradun laboratorio-osuus, 6 kk) suoritettuaan 30 op maisteriopintoja. Yleensä erikoistyö aloitetaan ensimmäisenä kesänä tai syksyllä.  Pro Gradu –tutkielman kirjoitus ja tutkinnon suorittaminen ajoittuu 2. vuoden keväälle.

Opetuskieli: 

Opetus on pääosin englannin kielellä ja tutkinnon voi suorittaa myös kokonaan englannin kielellä.

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Osa teoreettisista kursseista suoritetaan tenttimällä mutta useimmilla kursseilla käytetään jatkuvan arvioinnin menetelmiä, kuten kirjallinen raportti, suullinen esitys, seminaari, kotitehtävä tai artikkelianalyysi. Laboratoriojaksoja ei arvioida numeerisesti, mutta opiskelija sopii laboratoriojaksoa ohjaavan henkilön kanssa tekemänsä työn tulosten raportoimisesta. Tutkinnon lopputyönä kirjoitetaan Pro Gradu –tutkielma, joka perustuu 6 kuukauden laboratoriotyöhön.   


Suoritusten arvioinnissa käytetään yleensä numeerista asteikkoa 0-5 (alin hyväksytty arvosana on 1) tai joillain kursseilla sanallista arviointia hyväksytty/hylätty.


FM-tutkintoon sisältyvän biokemian syventävien opintojen konaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan numeeristen arvosanojen opintopistemäärällä painotettua keskiarvoa. Pro Gradu –tutkielman arvosanaa ei oteta huomioon keskiarvoa laskettaessa.

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

Maisterintutkinto pätevöittää toimimaan yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkijana sekä biokemistin koulutusta vaativissa muissa tehtävissä, kuten tutkimus-, tuotekehitys-, analyysi-, laadunvalvonta- ja markkinointitehtävät lääke-, elintarvike- ja bioteollisuuden yrityksissä. Biokemistejä toimii myös viranomais- ja asiantuntijatehtävissä, kuten laadunvalvontalaboratorioissa, patenttialalla, viestintä- ja opetustehtävissä, hallinnollisissa tehtävissä ja sairaalakemisteinä. Tutkijanuralla suoritetaan jatkotutkinto (Filosofian tohtori) ja useimmat hankkivat kansainvälistä työkokemusta.

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Hyvin arvosanoin (3/5) suoritettu Maisterin tutkinto (FM) antaa kelpoisuuden tohtorin tutkinnon (FT) suorittamiseen 

Valmistumisen edellytykset: 

FM-tutkinnon saamiseksi opiskelija suorittaa seuraavat opinnot:


3 op pakollisia kieli- ja viestintäopintoja
66 op pakollisia syventäviä opintoja
51 op valinnaisia opintoja (yleis-, perus-, aine- tai syventäviä opintoja)


yhteensä 120 op


Suoritettuaan FM-tutkintoon vaadittavat opinnot opiskelijan on anottava Filosofian maisterin tutkintotodistus Luonnontieteelliseltä tiedekunnalta.

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

Hyvin arvosanoin (3/5) suoritettu maisterintutkinto (FM) antaa kelpoisuuden tohtorin tutkinnon (FT) suorittamiseen.

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Maisterin tutkinto
Opintojen kesto: 
2 vuotta
Laajuus: 
120 op
Opetuskieli: 
Suomi ja englanti
Valmistuneiden ammattinimikkeitä: 
Tutkija
Tuotekehitysbiokemisti
Tuotepäällikkö

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
Tutkinto on osa viisivuotista koulutusohjelmaa, johon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa http://yliopistohaku.fi