Koulutustarjonta 2015-2016, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Kemia, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Kemia kuuluu perusluonnontieteisiin. Sen opetus koostuu yleis-, perus- ja aineopinnoista sekä sivuaineopinnoista. Opinnot sisältävät kemian eri alojen (epäorgaaninen, fysikaalinen ja orgaaninen kemia) teoriaopintoja luennoilla ja laskuharjoituksissa, käytännön laboratoriotyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua laajentaen loogisesti ja monipuolisesti kemian osaamista. Opintojen sisältö on muotoutunut kansainvälisen (European Chemistry Thematic Network Association) ja kansallisen yhteistyön tuloksena. 

Tutkinnon opinnot ovat yhteisiä kemisteiksi ja aineenopettajiksi opiskeleville. Ne antavat valmiudet kemian maisterikoulutukseen sekä yleisesti ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK), pääaine kemia 180 op 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto kemian koulutusohjelmassa käsittää pääaineen opintoja, sivuaineiden opintoja, kieliopintoja sekä valinnaisia sivuaineopintoja. Pääaineen opinnot ja osa sivuaineopinnoista sekä kieliopinnot ovat yhteiset kaikille koulutusohjelmassa opiskeleville.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon kemian koulutusohjelmassa tulee sisältyä kahden sivuaineen perusopinnot (2x25 op) tai yhden sivuaineen perus- ja aineopinnot (60 op). Sivuaineet opiskelija voi valita oman kiinnostuksensa mukaan huomioiden kuitenkin, että tutkintoon tulee sisältyä matematiikan ja fysiikan opintoja yhteensä vähintään 25 op.

Sivuaineopintoina voidaan suorittaa muiden koulutusohjelmien tai muiden yliopistojen opintoja. Kemian koulutusohjelmassa sivuaineiksi sopivat mm. biokemia, biologia, geologia, fysiikka, matematiikka, prosessitekniikka, ympäristötekniikka (TTK), ympäristönsuojelu (LuTK), ympäristöntutkimus (LuTK), taloustiede (TaTK) ja kasvatustiede (pedagogiset opinnot) (KTK). Opintokokonaisuudet ja opintojaksokuvaukset löytyvät asianomaisen tiedekunnan opinto-oppaasta ja WebOodista.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon rakenne ja vaadittavat opinnot on esitetty oheisessa opintojen rakennekaaviossa.

Osaamistavoitteet: 

Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on seuraavat valmiudet:

  • osaa selittää kemian eri alojen ja sen sivuaineiden peruskäsitteitä, terminologiaa ja teorioita, joiden pohjalta hänellä on edellytykset kemian alan kehityksen seuraamiseen ja itsensä kehittämiseen
  • osaa toimia laboratoriossa turvallisesti, osaa käyttää laboratoriovälineitä tarkoituksen mukaisesti sekä suorittaa määrityksiä ja tutkimuksia käyttäen keskeisiä määritysmenetelmiä
  • kykenee työskentelemään vastuullisesti ryhmän jäsenenä
  • osaa etsiä, käyttää ja arvioida alan tieteellisen tiedon lähteitä sekä osaa käyttää niitä tiedonhaussa
  • osaa toimia eettisten periaatteiden mukaan tieteellisessä tiedottamisessa
  • osaa käyttää tietotekniikkaa suullisessa ja kirjallisessa kemian viestinnässä sekä raportoinnissa äidinkielellä tai vieraalla kielellä.
Aiemman osaamisen tunnustaminen: 

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on osa opintojen suunnittelua ja HOPSin laadintaa, jolloin arvioidaan aikaisemman osaamisen vaikutukset opetusjärjestelyihin ja opiskeluaikaan. http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot

Alalle soveltuvan amk-tutkinnon perusteella voidaan opiskelijalle lukea hyväksi kemian perusopinnot, aineopinnoista laboratorioharjoituksia sekä muita opintoja soveltuvin osin. Raportoitu alan työharjoittelu voidaan lukea tutkinnon osaamiseen.

Opetuskäytännöt ja -menetelmät: 

Opiskelu on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Tämä tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan opiskelutyötä vuodessa. Koko tutkinto (180 op) voidaan suorittaa kolmessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Opinnot on toteutettu lähiopetuksena, mutta osan kursseista voi suorittaa myös tenttimällä. Opinnot  koostuvat  luento-opetuksesta, laboratorioharjoituksista, kirjallisuustutkimuksesta, seminaareista ja tenteistä.

Opetuskieli: 

Suomi. Kurssikirjat ovat englanninkielisiä kansainvälisesti käytettyjä, arvostettuja alan oppikirjoja. Tentit on mahdollista suorittaa englannin kielellä.

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Opintojen suoritus koostuu luennoista, lasku- ym. tehtäväharjoituksista, raporteista, laboratorioharjoituksista, tenteistä sekä seminaareista. Opiskelija opiskelee opetussuunnitelmassa olevat yleiset opinnot, perus- ja aineopinnot sekä vapaasti valittavat opinnot opetussuunnitelman mukaisesti.

Oppimisen arviointimenetelmän valikoituminen riippuu opintojakson luonteesta ja se pyrkii osaltaan edistämään työelämävalmiutta. Kurssikohtaiset arvioinnit perustuvat pääasiassa kirjallisiin tentteihin, mutta myös muunlaisia arviointimenetelmiä käytetään kuten laboratorioraportteja, posterin valmistamista ja esittelyä, seminaariesiintymistä, kirjallisuuskatsauksien laatimista, laajennettuja harjoituksia, kotitenttejä ja poikkeuksellisesti myös suullisia kuulusteluja. Kirjallinen tentti voi sisältää laskutehtäviä, reaktiomekanismeja tai olla esseetyyppinen.

Opintojaksot  suoritetaan pääsääntöisesti tenttimällä ja arvioinnin suorittaa opintojakson vastuuhenkilö. Arviointi perustuu loppu-/ tai välitenttiarvosanoihin. Muitakin arviointimenetelmiä käytetään, kuten portfoliotehtäviä, mikrotenttejä (jatkuva arviointi), työselostukset jne. Opintojaksojen suorittamisista on tarkemmin kerrottu opintojaksokuvauksissa. Tutkinnon lopputyönä laaditaan kandidaatin tutkielma. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS, jossa otetaan huomioon mahdolliset aikaisemmat opinnot ja työkokemus.

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0–5 kokonaislukuina taikka sanallista arviota hyväksytty tai hylätty. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. (Koulutuksen johtosääntö pykälä 17 ). Kandidaatintutkielman arviointi sisältää myös lyhyen sanallisen arvioinnin.

Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa.

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

Tutkinnon suorittanut voi työllistyä kemiaan liittyvälle kaupalliselle tai yhteiskunnalliselle alalle. Kandidaatin tutkinto ei kuitenkaan anna pätevyyttä toimia kemistin tehtävissä.

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Tutkinto antaa valmistuneelle jatko-opintokelpoisuuden maisterin ja aineenopettajan tutkintoon vahvistetun opetussuunnitelmien mukaisesti.

Opinnäytetyö ja valmistumisen edellytykset: 

Opintoihin kuluu myös kandidaatin tutkielman laatiminen, seminaariesitelmä tutkielman aihepiiristä, kypsyysnäyte/kielitaitotesti (suomenkieli) (saavutettava riittävä suomen ja ruotsin kielen taito kuten lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa on määritelty) sekä tutkinnon vahvistamishakemus.

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

Tutkinnon suorittanut voi työllistyä kemiaan liittyvälle kaupalliselle tai yhteiskunnalliselle alalle. Kandidaatintutkinto ei anna pätevyyttä kemistin tehtäviin, mutta antaa valmistuneelle jatko-opintokelpoisuuden maisterin tutkintoon vahvistetun opetussuunnitelman mukaisesti. Tutkinto antaa kielitaidon puolesta kelpoisuuden valtion virkoihin kielitaitopykälän 6 mukaisesti. Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnosta (2004/794), Kielitaitopykälä 6§

 

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Kandidaatin tutkinto
Opintojen kesto: 
3 vuotta
Laajuus: 
180 op
Opetuskieli: 
suomi
+358 (0)294 481632
marja.lajunen (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
Tutkinto on osa viisivuotista koulutusohjelmaa, johon haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa opintopolku.fi -portaalissa
Hakuaika: 
17.3.2015-9.4.2015 klo 15.00 UTC +3