Koulutustarjonta 2015-2016, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Aate- ja oppihistoria, humanististen tieteiden kandidaatti, 180 op

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Oulun yliopisto on ainoa paikka Suomessa, jossa aate- ja oppihistoriaa voi opiskella pääaineena. Oppiaineessa on yksi professuuri ja kolme yliopistonlehtoraattia.

Aate- ja oppihistoriassa tutkitaan aatteita ja tieteiden historiaa. Aatehistoria tutkii menneisyyden ihmisten uskomuksia, toiveita ja pelkoja – sitä, millaiseksi he ovat mieltäneet yhteiskuntansa, luonnon ja ihmisluonnon. Aatehistorian tutkimuskenttään kuuluvat myös erilaiset ideologiat, käsitteet ja ”-ismit”, kuten liberalismi, sosialismi ja nationalismi. Näille ilmiöille ja uskomusjärjestelmille haetaan selityksiä paitsi tieteellisen ajattelun, myös esimerkiksi talouden, politiikan ja uskonnon alueelta. Oulussa tutkitaan esimerkiksi valistusta ja sen perintöä, utopia-ajattelua ja poliittista ajattelua konservatismista anarkismiin.

Oppi- eli tieteenhistoria selvittää, miten käsitys tieteellisyydestä on aikojen kuluessa muuttunut ja miten tiedettä on eri aikoina harjoitettu. Usein keskitytään luonnon- ja lääketieteisiin, mutta yhtä hyvin voidaan kartoittaa humanististen alojen menneisyyttä. Tieteenhistoria tutkii myös, miten tieteellistä tietoa on eri aikoina hankittu, millaista tietoa on pidetty "tieteellisenä" ja miten tiede nivoutuu politiikkaan, kulttuuriin ja aatteisiin. Oulussa tutkitaan erityisesti lääketieteen, psykiatrian ja psykologian historiaa sekä fysikaalisten tieteiden ja evoluutioteorioiden historiaa ja 1600-1700 -lukujen tieteellistä vallankumousta.

Tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Kandidaatintutkinto: Pääaine aate- ja oppihistoria (180 op)

Kandidaatintutkintoon sisältyvät pääaineen perus­opinnot 25 op ja aineopinnot 45 op, yhteensä 70 op. Tutkintoon tulee sisältyä vähintään yhdet perusopintojen (25 op) laajuiset sivuai­neopinnot. Sivuaineiden laajuus ja lukumäärä mää­räytyvät opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti. Sivuaineen aineopintojen laajuus on 35 op. Kieli- ja viestintäopintojen laajuus on 15 op.

Tarkempi kuvaus tutkinnon rakenteesta käy ilmi opintojen rakennekaaviosta.

Osaamistavoitteet: 

Aate- ja oppihistorian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet, joiden avulla hän kykenee tulkitsemaan kriittisesti menneisyyden ajattelun ja inhimillisen tiedonhankinnan historiaa ja sitä koskevaa tutkimusta. Hän tunnistaa aate- ja oppihistoriallisen ajat­telun luonteen ja kykenee selittämään sen tutkimukselliset erityispiir­teet ja erilaiset lähestymistavat.

Aate- ja oppihistorian aineopinnot suori­tettuaan opiskelija kykenee analysoimaan monipuolisesti historian ilmiöitä aate- ja oppihistoriallisen tutki­muksen näkökulmista sekä käyttämään aate- ja oppihistorian omia ja historiatieteen yleisiä menetelmiä tutkimuksen teossa ja lähdeaineistojen hyödyntämisessä. Lisäksi opiskelija osaa nimetä keskeisimmät aate- ja oppihistoriallisen tutkimuksen tutkimuspe­rin­teet ja metodologiset suuntaukset.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on maisteriopinnoissa vaadittavat taidolliset valmiudet tieteelliseen ongelmanasetteluun, tietovarantojen ja lähdeaineistojen käyt­töön, tiedon dokumentointiin sekä tieteelliseen ongelmanratkaisuun, argu­men­toin­tiin, kritiikkiin ja dialogiin. Opis­kelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan itsenäisiä tutkimuksellisia ja tieteellisen tiedon soveltamiseen liittyviä hankkeita. Lisäksi opiskelija kykenee laatimaan omaan asiantuntemukseensa liittyen pienimuotoisia tutkielmia ja esitelmiä sekä muita kirjallisia ja suullisia esityksiä.

Aineenopettajan pedagogisten opintojen osaamistavoitteet

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

  • tuntee oman pääaineensa ja sivuaineidensa pe­rusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan pää­aineensa kehitystä ja sen yhteiskunnallista merki­tystä.
  • on saavuttanut valmiudet työskennellä oman alansa työtehtävissä.
  • osaa kehittää opiskelutaitojaan sekä kantaa vas­tuun omasta työstään.
  • osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja tie­don tulkintaan, päättelyyn ja raportointiin.
  • osaa käyttää viestintätaitojaan ja hankkimaansa tietoa oman alansa työtehtävissä alan edellyttämil­lä työskentelytavoilla.
  • osaa viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella koti­maisella sekä yhdellä vieraalla kielellä.
  • opiskelijalla on valmiudet maisterintutkinnon suorittamiseen pääaineessaan sekä yleiset edelly­tykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.
Aiemman osaamisen tunnustaminen: 

Aiemman osaamisen tunnustamisessa noudatetaan Oulun yliopiston määrittelemiä periaatteita: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot

Opetuskäytännöt ja -menetelmät: 

Opiskelu on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Tämä tarkoittaa 1600 tuntia vuodessa opiskelijan opiskelutyötä. Koko tutkinto (180 op) voidaan suorittaa kolmessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Opinnot on toteutettu lähiopetuksena, mutta osan kursseista voi suorittaa vaihtoehtoisesti esim. itseopiskeluna tai verkko-opiskeluna. Kurssien vaihtoehtoiset toteutustavat on kerrottu opintojaksokuvauksissa.

Opetuskieli: 

Tutkinnon pääaineen opetuskieli on suomi. Muut opetuskielet määräytyvät sen mukaan, mitä sivuaineita opiskelija sisällyttää tutkintoonsa.

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Opiskelija suorittaa opetussuunnitelmassa olevat kieli- ja viestintäopinnot, aineopinnot sekä sivuaineopinnot opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojaksot suoritetaan pääsääntöisesti tenttimällä, ja ne arvioi opintojakson vastuuhenkilö. Arviointi perustuu usein loppu-/ tai välitenttiarvosanoihin. Muitakin arviointimenetelmiä käytetään, kuten portfoliotehtäviä, jatkuvaa arviointia, työselostuksia jne. Opintojaksojen suoritustavoista on kerrottu tarkemmin opintojaksokuvauksissa. Tutkinnon lopputyönä tehdään kandidaatin tutkielma. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS, jossa otetaan huomioon aikaisemmat opinnot ja työkokemus. 

Arviointiasteikko: Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0–5 kokonaislukuina tai sanallista arviota hyväksytty/hylätty. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa. Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

Aate- ja oppihistorian pääaineekseen valinneet opiskelijat työllistyvät esimerkiksi aineenopettajiksi, toimittajiksi, tietohallintoasiantuntijoiksi, järjestötyöntekijöiksi ja tutkijoiksi.

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto on edellytys filosofian maisterin tutkinnon suorittamiselle.

Opinnäytetyö ja valmistumisen edellytykset: 

Kandidaatintutkintoon sisältyvät pääaineen perus­opinnot 25 op ja aineopinnot 45 op, yhteensä 70 op. Aineopintoihin sisältyvät seminaari ja kan­didaatintutkielma, joiden laajuus on yhteensä 10 op. Tutkielman pohjalta kirjoitetaan kypsyysnäyte, josta ei anneta opintopisteitä.

Tutkintoon tulee sisältyä vähintään yhdet perusopintojen (25 op) laajuiset sivuai­neopinnot. Sivuaineiden laajuus ja lukumäärä mää­räytyvät opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti. Sivuaineen aineopintojen laajuus on 35 op. Sivuaineen aineopintoihin ei sisälly kandidaatintutkielmaa ja siihen liittyvää se­minaaria. Näin sivuaineen perus- ja aineopintojen yhteenlaskettu laajuus on 60 op.

Kieli- ja viestintäopintojen laajuus on 15 op. Opintojen laajuus voi kuitenkin vaihdella opiskelijan aineyhdistelmän mukaan. Pakollisia opintoja ovat äi­dinkielen opinnot (5 op), toisen kotimaisen kielen opinnot (5 op) ja vieraan kielen opinnot (5 op), sekä opintojakso Opiskelu ja sen suunnittelu (0 op). Opiskelijan tulee suorittaa myös mahdolliset muut pääaineen tai koulutusohjelman mukaan määräytyvät opinnot (ks. kurssidiagrammi ja tutkintoon vaadittavat opinnot).

Tutkintoon sisällytettävät opintokokonaisuudet on koostettava Oodiin. Opiskelijan tulee pyytää koostamista oppiaineen opintosuoritusten kirjaajalta. Tiedekunnan koulutusdekaani luovuttaa tutkintotodistukset publiikissa, joka on suoritettujen tutkintojen julkistamistilaisuus. Publiikki järjestetään yleensä kerran kuukaudessa (ei heinä- ja elokuussa). Publiikkiin ilmoittaudutaan täyttämällä todistusanomuslomake.

Lisätietoa valmistumisesta

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

Kandidaatintutkinto (HuK) antaa kelpoisuuden maisterintutkinnon (FM) suorittamiseen. Lisäksi tutkinto antaa kielitaidon puolesta kelpoisuuden valtion virkoihin kielitaitopykälän 6 mukaisesti.

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnosta (794/2004), Kielitaitopykälä 6§: Kielitaito

1. Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:

1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä

2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

2. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.

3. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Kandidaatin tutkinto
Opintojen kesto: 
3 vuotta
Laajuus: 
180 op
Opetuskieli: 
suomi
+358 (0)294 483303
petteri.pietikainen (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
Tutkinto on osa viisivuotista koulutusohjelmaa, johon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa.