Koulutustarjonta 2015-2016, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Aate- ja oppihistoria, filosofian maisteri, 120 op

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Oulun yliopisto on ainoa paikka Suomessa, jossa aate- ja oppihistoriaa voi opiskella pääaineena. Oppiaineessa on yksi professuuri ja kolme yliopistonlehtoraattia.

Aate- ja oppihistoriassa tutkitaan aatteita ja tieteiden historiaa. Aatehistoria tutkii menneisyyden ihmisten uskomuksia, toiveita ja pelkoja – sitä, millaiseksi he ovat mieltäneet yhteiskuntansa, luonnon ja ihmisluonnon. Aatehistorian tutkimuskenttään kuuluvat myös erilaiset ideologiat, käsitteet ja ”-ismit”, kuten liberalismi, sosialismi ja nationalismi. Näille ilmiöille ja uskomusjärjestelmille haetaan selityksiä paitsi tieteellisen ajattelun, myös esimerkiksi talouden, politiikan ja uskonnon alueelta. Oulussa tutkitaan esimerkiksi valistusta ja sen perintöä, utopia-ajattelua ja poliittista ajattelua konservatismista anarkismiin.

Oppi- eli tieteenhistoria selvittää, miten käsitys tieteellisyydestä on aikojen kuluessa muuttunut ja miten tiedettä on eri aikoina harjoitettu. Usein keskitytään luonnon- ja lääketieteisiin, mutta yhtä hyvin voidaan kartoittaa humanististen alojen menneisyyttä. Tieteenhistoria tutkii myös, miten tieteellistä tietoa on eri aikoina hankittu, millaista tietoa on pidetty "tieteellisenä" ja miten tiede nivoutuu politiikkaan, kulttuuriin ja aatteisiin. Oulussa tutkitaan erityisesti lääketieteen, psykiatrian ja psykologian historiaa sekä fysikaalisten tieteiden ja evoluutioteorioiden historiaa ja 1600-1700 -lukujen tieteellistä vallankumousta.

 

Tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Maisterintutkinto: Pääaine aate- ja oppihistoria (120 op)

Maisterintutkintoon sisältyvät pääaineen syventävät opinnot (80 op) ja niitä tukevat opinnot, jotka voivat olla sivuaineopintoja, kieli- ja viestintäopintoja, harjoittelua tai muita opintoja (yhteensä 40 op). Pääaineen syventävien opintojen laajuus on vähintään 80 op, ja opintoihin sisältyy 40 op:n laajuinen pro gradu –tutkielma.

Tarkempi kuvaus tutkinnon rakenteesta käy ilmi opintojen rakennekaaviosta.

Osaamistavoitteet: 

Aate- ja oppihistorian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan syvällisiä tiedon etsintä- ja sovellu­tushankkeita sekä tuottamaan tieteellistä tietoa. Hän pystyy analysointia, tiedon syntetisointia ja eettistä arviointia vaativaan itsenäiseen työskente­lyyn sekä toimimaan asiantuntijana erilaisissa ryh­missä ja yhteisöissä. Hän osaa arvioida kriitti­sesti erilaisia aineistoja ja väitteitä sekä esittämään tutkimusprosessin tulokset johdonmukaisesti kir­jallisessa tutkielmassa. Hän kykenee kriittisesti arvi­oimaan ja soveltamaan aate- ja oppihistoriallisen tutkimuksen keskeisiä tutkimusmetodeja. Hän osaa käyttää aate- ja oppihistorian tutkimukselle tyypillisiä käsitteitä ja hänellä on valmiudet so­veltaa metodisia ja teoreettisia työvälineitä myös muilta tieteenaloilta. Hän kykenee hahmottamaan aate- ja oppihistoriallisen tutkimuksen kentän mo­ninaisuuden ja osaa paikantaa oman tutkimuskoh­teensa osaksi laajempaa tutkimuksellista konteks­tia. Opiskelija pystyy itsenäisesti kommentoimaan oman tieteenalansa professionaalista keskustelua.

Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

  • tuntee oman pääaineensa teoreettisen keskustelun perusulottuvuudet ja osaa hyödyntää keskustelua käytännön toiminnan jäsentämisessä ja tulkitsemisessa sekä välittämään tietoa muille.
  • erottaa tieteellisen ajattelun arkiajattelusta ja kykenee tarvittaessa itsenäisesti tuottamaan uutta tieteellistä tietoa.
  • pystyy haastavaan, analysointia, luovuutta ja eettistä arviointia vaativaan itsenäiseen työskentelyyn sekä toimimaan asiantuntijana erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä.
  • osaa suunnitella ja toteuttaa syvällisiä tiedon etsintä- ja sovellutushankkeita sekä tuottamaan tieteellistä tietoa.
  • tuntee omien sivuaineidensa perusteet ja pystyy seuraamaan ja tulkitsemaan aineiden kehitystä ja niiden yhteiskunnallista merkitystä.
  • osaa viestiä äidinkielellä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä oman alansa yleisölle että alan ulkopuoliselle yleisölle.
  • kykenee omalla alallaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
Aiemman osaamisen tunnustaminen: 

Aiemman osaamisen tunnustamisessa noudatetaan Oulun yliopiston määrittelemiä periaatteita: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot

Opetuskäytännöt ja -menetelmät: 

Opiskelu on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Tämä tarkoittaa 1600 tuntia vuodessa opiskelijan opiskelutyötä. Koko tutkinto (120 op) voidaan suorittaa kahdessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Opinnot on toteutettu lähiopetuksena, mutta osan kursseista voi suorittaa vaihtoehtoisesti esim. itseopiskeluna tai verkko-opiskeluna. Kurssien vaihtoehtoiset toteutustavat on kerrottu opintojaksokuvauksissa.

Opetuskieli: 

Tutkinnon pääaineen opetuskieli on suomi. Muut opetuskielet määräytyvät sen mukaan, mitä sivuaineita opiskelija sisällyttää tutkintoonsa.

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Tutkintoon liittyvät opinnot voidaan suorittaa opetussuunnitelmaperusteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija opiskelee opetussuunnitelmassa olevat syventävät opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojaksot pääsääntöisesti suoritetaan tenttimällä sekä oppimistehtävin ja arvioinnin suorittaa opintojakson vastuuhenkilö. Arviointi perustuu usein tenttiin ja oppimistehtäviin, mutta muitakin arviointimenetelmiä käytetään. Opintojaksojen suorittamisista on tarkemmin kerrottu opintojaksokuvauksissa. Tutkinnon lopputyönä tehdään pro gradu -tutkielma. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS, jossa otetaan huomioon aikaisemmat opinnot.

Arviointiasteikko: (Koulutuksen johtosääntö pykälä 17:) Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0–5 kokonaislukuina taikka sanallista arviota hyväksytty tai hylätty. Väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten arvostelussa voidaan käyttää sanallista arviota kiittäen hyväksytty, hyväksytty tai hylätty. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa. Pro gradu -tutkielmien ja diplomitöiden arvosanoja ei oteta huomioon syventävien opintojen keskiarvoa laskettaessa.

Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794.

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

Aate- ja oppihistorian pääaineekseen valinneet opiskelijat työllistyvät esimerkiksi aineenopettajiksi, toimittajiksi, tietohallintoasiantuntijoiksi, järjestötyöntekijöiksi ja tutkijoiksi.

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Filosofian maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden jatko-opinnoille ja filosofian tohtorin tutkinnon suorittamiselle. Oulun yliopistossa jatko-opintoja koordinoi University of Oulu Graduate School (UniOGS).

 

Opinnäytetyö ja valmistumisen edellytykset: 

Maisterintutkintoon sisältyvät pääaineen syventävät opinnot (80 op) ja niitä tukevat opinnot, jotka voivat olla sivuaineopintoja, kieli- ja viestintäopintoja, harjoittelua tai muita opintoja (yhteensä 40 op). Pääaineen syventävien opintojen laajuus on vähintään 80 op, ja opintoihin sisältyy 40 op:n laajuinen pro gradu –tutkielma. Tutkielman aihepiiristä kirjoitettava kypsyysnäyte kuuluu myös maisterintutkinnon pakollisiin opintoihin. Kypsyysnäytteestä ei saa opintopisteitä.

Tutkintoon sisällytettävät opintokokonaisuudet on koostettava Oodiin. Opiskelijan tulee pyytää koostamista oppiaineen opintosuoritusten kirjaajalta. Tiedekunnan koulutusdekaani luovuttaa tutkintotodistukset publiikissa, joka on suoritettujen tutkintojen julkistamistilaisuus. Publiikki järjestetään yleensä kerran kuukaudessa (ei heinä- ja elokuussa). Publiikkiin ilmoittaudutaan täyttämällä todistusanomuslomake.

Lisätietoa valmistumisesta

 

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

Maisterintutkinto (FM) antaa jatko-opintokelpoisuuden sekä yleiskelpoisuuden useisiin valtiollisiin virkoihin. Pedagogisen pätevyyden tuottavat sivuaineena suoritetut opettajan peda­gogiset opinnot (laajuus 60 op), jotka sisältyvät osin kandidaatin tutkintoon, osin maisterintutkintoon. Opettajiksi valmistuvien maisterien tutkin­totodistuksen liitteenä on erillinen todistus, jossa todetaan opetettavat aineet ja opettajan pätevyys.

Lisäksi tutkinto antaa kielitaidon puolesta kelpoisuuden valtion virkoihin kielitaitopykälän 6 mukaisesti.

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnosta (794/2004), Kielitaitopykälä 6§: Kielitaito

1. Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:

1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä

2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

2. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.

3. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Maisterin tutkinto
Opintojen kesto: 
2 vuotta
Laajuus: 
120 op
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Aineenopettaja
Toimittaja
Tietohallintoasiantuntija
Järjestötyöntekijä
Tutkija
+358 (0)294 483303
petteri.pietikainen (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
Tutkinto on osa viisivuotista koulutusohjelmaa, johon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa.