Koulutustarjonta 2016-2017, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Varhaiskasvatus, kasvatustieteen kandidaatti, 180 op

Tutkinnon kuvaus ja profiili: 

Varhaiskasvatuksen koulutusohjelman kandidaatin tutkintoa opiskelevista opiskelijoista valmistuu pienen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen pedagogisia asiantuntijoita. He edistävät lapsen ja perheen hyvinvointia muuttuvassa yhteiskunnassa. Tiedekunnan yleiset eettiset periaatteet (ks. Opetuksen ja opiskelun etiikka) ohjaavat ja antavat perustan ammatilliselle identiteetille. Koulutus on tutkimusperustaista ja yhteydessä tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen, ydinalueena lapsuuden ja opettajuuden tutkimus. Koulutus ohjaa kriittiseen ja luovaan ajatteluun ja työotteeseen. Yhdessä tekeminen ja erilaiset yhteistyömuodot ovat olennainen osa opiskelua. Opiskelijan on mahdollista rakentaa omaa ammatillista profiiliaan valitsemalla sivuaineensa yliopiston laajasta tarjonnasta. Opiskelu on ilmaista ja julkista (yliopistolaki 2009/558 8§).

Tutkintoon vaadittavat opinnot: 

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto varhaiskasvatuksen koulutuksessa koostuu kieli- ja viestintäopinnoista (9op), orientoivista opinnoista (6op), kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatus, perus- (25op) ja aineopinnoista (45op), varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista (60op), sivuaineopinnoista (25op) sekä valinnaisista opinnoista (10op). Kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatus, aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma, joka on laajuudeltaan 10op.
 

Opetuksen rakenteen ja ajoituksen löydät alla olevasta opintojen rakennekaavioista.
 

Osaamistavoitteet: 

Kandidaatintutkintoon sisältyvät opinnot suoritettuaan opiskelija on pienen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen pedagoginen asiantuntija. Opiskelija tunnistaa kasvatuksen yhteiskunnallisen sidoksellisuuden ja osaa toimia aktiivisena kansalaisena varhaiskasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijalla on vahva ammatillinen osaaminen ja teoreettiset perustiedot, joiden pohjalta hän kykenee kriittiseen ja luovaan ajatteluun ja toimintaan. Opiskelija osaa toimia eettisesti, rakentavasti ja yhteistyökykyisesti vuorovaikutuksessa erilaisten toimijoiden kanssa. Hän osaa käyttää erilaisia pedagogisia menetelmiä lasten kanssa toimiessaan.

Aiemman osaamisen tunnustaminen: 

Koulutusohjelmassa noudatetaan Oulun yliopistossa määriteltyjä aiemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen pääperiaatteita: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot

Opetuskäytännöt ja -menetelmät: 

Opiskelu on kokopäiväistä opiskelua, joka vastaa 60 opintopistettä vuodessa. Tämä tarkoittaa 1600 tuntia vuodessa opiskelijan opiskelutyötä. Koko tutkinto (180 op) voidaan suorittaa kolmessa vuodessa täysipäiväisesti opiskellen. Opinnot on toteutettu lähiopetuksena, mutta osan kursseista voi suorittaa myös verkko-opiskeluna. Opintoihin sisältyy lisäksi harjoittelujaksoja.

Opetuskieli: 

Tutkinnon voi suorittaa suomen kielellä.

Opintojen suoritustavat, arviointikäytänteet ja -asteikko: 

Opiskelija suorittaa opetussuunnitelmassa olevat kieli- ja viestintäopinnot, aineopinnot sekä sivuaineopinnot opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojaksot suoritetaan pääsääntöisesti tenttimällä, ja ne arvioi opintojakson vastuuhenkilö. Arviointi perustuu usein loppu-/ tai välitenttiarvosanoihin. Muitakin arviointimenetelmiä käytetään, kuten portfoliotehtäviä, jatkuvaa arviointia, työselostuksia jne. Opintojaksojen suoritustavoista on kerrottu tarkemmin opintojaksokuvauksissa. Tutkinnon lopputyönä tehdään kandidaatin tutkielma. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS, jossa otetaan huomioon aikaisemmat opinnot ja työkokemus. 

Arviointiasteikko: (Koulutuksen johtosääntö pykälä 17:) Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0–5 kokonaislukuina tai sanallista arviota hyväksytty/hylätty. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Opintokokonaisuuden arvosanan laskemisessa noudatetaan opintopistemäärillä painotettua keskiarvoa. Yliopistojen tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:n mukaan vaadittavan suomen ja ruotsin kielen taidon arvioinnista on säädetty erikseen, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794.

Tutkinnon ammatillinen profiili: 

Suurin osa kandidaatin tutkinnon tehneistä opiskelijoista sijoittuu lastentarhanopettajan ja esiopetuksen työtehtäviin. Perinteisen julkisen sektorin lisäksi työtehtäviä on enenevässä määrin myös yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä. Kandidaatintutkinnolla voi sijoittua myös muihin alan asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin esimerkiksi järjestöjen ja yritysten palvelukseen.

Jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen: 

Kandidaatintutkinto antaa kelpoisuuden jatkaa maisteriopintoihin.

Opinnäytetyö ja valmistumisen edellytykset: 

Kandidaatiksi valmistuakseen opiskelijan on suoritettava opetussuunnitelmaan kuuluvat 180 opintopisteen laajuiset opinnot. Kandidaatintutkielmaan sisältyy maturiteettikoe tutkielman aihepiiristä. Kandidaatiksi valmistuvan on myös saavutettava riittävä suomen ja ruotsin kielen taito kuten lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa on määritelty sekä yhden vieraan kielen sellainen taito, joka on määritelty Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (2004/794), 6 §:n 2 momentissa. Opiskelijan tulee myös hakea tiedekunnalta tutkinnon vahvistamista tutkinnonvahvistamislomakkeella.

Tutkinnon antama kelpoisuus: 

Varhaiskasvatuksen koulutuksessa kandidaatin tutkinto, joka sisältää varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, antaa lastentarhanopettajan kelpoisuuden (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 2005/272 7 §). Tutkinto antaa kielitaidon puolesta kelpoisuuden valtion virkoihin.

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnosta (794/2004), Kielitaitopykälä 6§: Kielitaito

1. Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:

1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä

2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

2. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto.

3. Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Perustiedot

Tutkinnon taso: 
Kandidaatin tutkinto
Opintojen kesto: 
3 vuotta
Laajuus: 
180 op
Opetuskieli: 
suomi
+358 (0)294 48 4212
aila.tiilikka (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakeminen: 
Tutkinto on osa viisivuotista koulutusohjelmaa, johon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa.

Oikopolut